دی ۳۰, ۱۳۹۹

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی توانایی ویژگی های پنج گانه شخصیت و اعتقادات مذهبی در پیش …

۶-۳٫ روش اجرا
روش اجرای این تحقیق به این صورت خواهد بود که با همکاری پزشکان داخلی و یا متخصصان سرطان افراد مبتلا به بیماری سرطان شناسایی شده و با دادن پرسشنامه های رشد پس از ضربه، پرسشنامه پنج عامل شخصیت (نئو) و پرسشنامه جهت گیری مذهبی دعوت به همکاری می شود و از آنها خواسته می شود که این پرسشنامه ها را پر نمایند. روش کامل کردن پرسشنامه، برای افراد مورد مطالعه بصورت شفاهی توضیح داده می شود. اطلاعات دموگرافیک پرسشنامه پس از شرح اهمیت و اهداف پژوهش و شرح نحوه کار و اطمینان دادن از محرمانه بودن داده های مربوط به افراد و کسب رضایت آگاهانه، از آنان خواسته می شود تا ابزار را مطالعه و تکمیل نمایند. بجای استفاده از نام، از روش کد گذاری استفاده می شود.
۷-۳ . روش تحلیل داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده ها بصورت توصیفی و استنباطی انجام شده که در روش توصیفی، اطلاعات و داده های خام با استفاده از روشهای معین طبقه بندی شده و به صورت جداول و نمودارهای آماری ابتدا از تک تک آزمودنی ها حاصل شده است. در قسمت استنباطی به تعیین ارتباط و شدت و جهت ارتباط بین نظرات آزمودنی ها در مورد هر یک از ابعاد پرداخته می شود. جهت انجام این کار از به منظور آزمون فرضیه ها از روش تحلیل رگرسیون چندگانه و همبستگی پیرسون استفاده می شود. تمام تحلیلها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش ۱۶ انجام می گیرد.
فصل چهارم :
یافته های پژوهش
۱-۴٫ مقدمه
در این فصل، اطلاعات حاصل از پژوهش در دو سطح توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و سطح استنباطی (ماتریس کلی همبستگی، آزمون t در نمونه های مستقل و تحلیل رگرسیون چندگانه) ارائه می شود.
۲-۴٫ یافته های توصیفی
۱-۲-۴٫ بررسی داده های جمعیت شناختی نمونه ی پژوهش
در این قسمت، نمونه ی پژوهش حاضر بنابر برخی از ویژگی های جمعیت شناختی توصیف می شوند.
در جدول ۱-۴- فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار، بیشینه و کمینه ی سن برحسب جنسیت در کل افراد سرطانی ارئه شده است.
جدول ۱-۴- میانگین، انحراف معیار، بیشینه و کمینه ی سن بر حسب جنسیت در کل نمونه های پژوهش

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

شاخص های آماری مرد زن کل
فراوانی ۳۸ ۲۲ ۶۰
درصد ۳/۶۳ ۷/۳۶ ۱۰۰
میانگین ۷/۴۰ ۱/۳۵ ۶/۳۸
انحراف معیار ۴/۱