اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۰

بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛ شیراز۱۳۹۳- قسمت ۸

دارای مادران خانه­دار 

 

۲۹/۸ 

 

۰۵/۳ 

 

 

افسردگی 
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی

 

دارای مادران شاغل 

 

۵۹/۵ 

 

۳۴/۶ 

 

۲۳/۰ 

 

۶۲/۰ 

 

۳۲/۱- 

 

۲۰۰ 

 

۱۸/۰ 

 

 

دارای مادران خانه­دار 

 

۷۸/۶ 

 

۴۷/۶ 

 

در محاسبه تفاوت علائم بدنی، میزان برآورد F لوین که به منظور بررسی برابری واریانس­های دو گروه مورد استفاده قرار گرفته است، برابر با ۸۲/۰ می­باشد که با توجه به سطح معناداری (۳۷/۰)، تا سطح (۰۵/۰≥P) معنادار نمی ­باشد. بنابراین فرض برابری واریانس­ها تأیید می­ شود و باید از آزمون t مستقل در حالت واریانس­های برابر استفاده کنیم.
میزان t در محاسبه­ی تفاوت میانگین­های علائم بدنی در دو گروه دختران دارای مادران شاغل و خانه­دار درحالت واریانس­های مساوی، برابر با (۸۴/۰-) می­باشد که با توجه به درجه­ آزادی (۱۹۹)، تا سطح (۰۵/۰≥P)، معنادار نمی ­باشد. با مقایسه­ میانگین علائم بدنی در دو گروه، ملاحظه می‌گردد که بین میزان علائم بدنی گروه دختران دارای مادران شاغل نسبت به گروه دختران دارای مادران خانه­دار به طور معناداری تفاوت وجود ندارد.
در محاسبه تفاوت اضطرابی، میزان برآورد F لوین که به منظور بررسی برابری واریانس­های دو گروه مورد استفاده قرار گرفته است، برابر با ۵۶/۰ می­باشد که با توجه به سطح معناداری (۴۶/۰)، تا سطح (۰۵/۰≥P) معنادار نمی ­باشد. بنابراین فرض برابری واریانس­ها تأیید می­ شود و باید از آزمون t مستقل در حالت واریانس­های برابر استفاده کنیم.
میزان t در محاسبه­ی تفاوت میانگین­های اضطرابی در دو گروه دختران دارای مادران شاغل و خانه­دار درحالت واریانس­های مساوی، برابر با (۴۴/۰-) می­باشد که با توجه به درجه­ آزادی (۲۰۰)، تا سطح (۰۵/۰≥P)، معنادار نمی ­باشد. با مقایسه­ میانگین اضطرابی در دو گروه، ملاحظه می­گردد که بین میزان اضطرابی گروه دختران دارای مادران شاغل نسبت به گروه دختران دارای مادران خانه­دار به طور معناداری تفاوت وجود ندارد.
در محاسبه تفاوت اختلال در کارکردهای اجتماعی، میزان برآورد F لوین که به منظور بررسی برابری واریانس­های دو گروه مورد استفاده قرار گرفته است، برابر با ۹/۱۲ می­باشد که با توجه به سطح معناداری (۰۰۱/۰)، در سطح (۰۱/۰≥P) معنادار می­باشد. بنابراین فرض برابری واریانس­ها رد می­ شود و باید از آزمون t مستقل در حالت واریانس­های نابرابر استفاده کنیم.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
میزان t در محاسبه­ی تفاوت میانگین­های اختلال در کارکردهای اجتماعی در دو گروه دختران دارای مادران شاغل و خانه­دار درحالت واریانس­های نامساوی، برابر با (۶۸/۰) می­باشد که با توجه به درجه­ آزادی (۹۸۱/۱۷۴)، تا سطح (۰۵/۰≥P)، معنادار نمی ­باشد. با مقایسه­ میانگین اختلال در کارکردهای اجتماعی در دو گروه، ملاحظه می­گردد که بین میزان اختلال در کارکردهای اجتماعی گروه دختران دارای مادران شاغل نسبت به گروه دختران دارای مادران خانه­دار به طور معناداری تفاوت وجود ندارد.
در محاسبه تفاوت افسردگی، میزان برآورد F لوین که به منظور بررسی برابری واریانس­های دو گروه مورد استفاده قرار گرفته است، برابر با ۲۳/۰ می­باشد که با توجه به سطح معناداری (۶۲/۰)، تا سطح (۰۵/۰≥P) معنادار نمی ­باشد. بنابراین فرض برابری واریانس­ها تأیید می­ شود و باید از آزمون t مستقل در حالت واریانس­های برابر استفاده کنیم.
میزان t در محاسبه­ی تفاوت میانگین­های افسردگی در دو گروه دختران دارای مادران شاغل و خانه­دار درحالت واریانس­های مساوی، برابر با (۳۲/۱-) می­باشد که با توجه به درجه­ آزادی (۲۰۰)، تا سطح (۰۵/۰≥P)، معنادار نمی ­باشد. با مقایسه­ میانگین افسردگی در دو گروه، ملاحظه می­گردد که بین میزان افسردگی گروه دختران دارای مادران شاغل نسبت به گروه دختران دارای مادران خانه­دار به طور معناداری تفاوت وجود ندارد.
۴-۲ تحلیل یافته­ های تأییدی و استنباطی:
در این بخش به منظور پاسخگویی به فرضیه ­ها از آزمون t مستقل و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است که نتایج آنها به ترتیبی که در پی می ­آید ارائه شده است.
۴-۲-۱اولین فرضیه اصلی پژوهش: «بین سلامت عمومی دختران دارای مادران شاغل با دختران دارای مادران خانه دار تفاوت معناداری وجود دارد.» به منظور تأیید فرضیه حاضر از آزمون آماری t مستقل استفاده شده است به این صورت که میانگین نمره های سلامت عمومی در دو گروه دختران دارای مادران شاغل و خانه دار مقایسه شده اند که خلاصه نتایج آن در جدول ۴-۴ گزارش شده است.
جدول۴-۴٫ نتایج t مستقل برای مقایسه سلامت عمومی در دو گروه دختران دارای مادران شاغل و خانه دار

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه میانگین انحراف معیار بررسی برابری واریانس ها بررسی برابری میانگین ها
آزمون F معناداری F T درجه آزادی سطح معناداری
دارای مادران شاغل ۲/۲۷ ۸/۱۰ ۲۲/۴ ۰۴/۰ ۸۷/۰- ۲۲۳/۱۹۷ ۳۹/۰
دارای مادران خانه­دار ۶/۲۸ ۴/۱۲

 

در محاسبه تفاوت میزان سلامت عمومی، میزان برآورد F لوین که به منظور بررسی برابری واریانس های دو گروه مورد استفاده قرار گرفته است، برابر با ۲۲/۴ می باشد که با توجه به سطح معناداری (۰۴/۰)، در سطح (۰۵/۰≥P) معنادار می باشد. بنابراین فرض برابری واریانس ها رد می شود و باید از آزمون t مستقل در حالت واریانس های نابرابر استفاده کنیم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *