دی ۲۷, ۱۳۹۹

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد کارکنان در آموزش و پرورش شهرستان کاشمـر- قسمت 17

از نظر جوهره و ماهیت در درون روابط سازمان با خارج از سازمان قرار دارد

در درون روابط درون سازمانی قرار دارد

در درون ذهن افرادقرار دارد

از نظر حیطه مدت پایداری

کارایی قابلیت دستیابی

حجم و تناسب بانیاز سازمان

ازنظر پارامترهای اندازه گیری بالاترین سطح از لحاظ دشواری

متوسط

دشواری

ازنظر دشواری کد گذاری

شکل 4-2: مفهوم سرمایه فکری از نظر بنتیس( 1998)
2- استوارت (۱۹۹۷)، طبقه بندی خود را به صورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه
رابطه‌ای ارائه کرد. در این طبقه بندی، سرمایه انسانی در واقع کارکنان سازمان است که مهم‌ترین دارایی آن به شمار می‌آید و منظور از سرمایه ساختاری، دانش قرار گرفته شده در فناوری اطلاعات و کلیه حق امتیازهاو برندها است. منظور از سرمایه رابطه‌ای، اطلاعات مربوط به بازار است که برای جذب و حفظ مشتریان، به کار گرفته می‌شود. در این طبقه بندی تا حدودی با طبقه بندی اولیه بنتیس مشابه است (استوارت، ۱۹۹۷).
۳- (گوران روس و همکاران۱۹۹۷) نیز سرمایه‌های فکری را به سرمایه انسانی شامل شایستگی، طرز فکر و چالاکی (زیرکی) فکری و سرمایه ساختاری شامل کلیه ساختارها، فرایندها و مالکیت معنوی سازمانی و دارایی‌های فرهنگی و سرمایه ارتباطی شامل روابط با ذی‌نفعان داخلی و خارجی یک شرکت طبقه بندی می‌کند. وی بعدها یک جز دیگر به نام سرمایه بازسازی و توسعه را به طبقه بندی خود افزود. این سرمایه شامل حق اختراع‌ها و تلاش‌های جدید آموزشی در سازمان است. (روس و همکاران، ۱۹۹۷).
۴-بروکینگ در طبقه بندی خود به دارایی های انسانی محور، دارایی‌های زیر ساختاری، مالکیت معنوی و دارایی‌های بازار اشاره کرده است. منظور از دارایی‌های انسان محور مهارت‌ها، توانایی‌ها و تخصیص و توانایی‌های حل مشکل و سبک‌های رهبری است و منظور از دارایی‌های زیر ساختاری، کلیه فناوری‌ها، فرایندها و روش شناسایی است که سازمان را قادر به فعالیت می‌سازد. منظور از مالکیت معنوی حق امتیاز، علایم یا مارک‌های تجاری و دانش فنی است و در نهایت منظور از دارایی‌های بازار، برندها، مشتریان، وفاداری مشتریان و دسترسی به کانال‌های توزیع است (بنتیس، ۲۰۰۰).
۵- سیوبی (۱۹۹۷) طبقه بندی خود را به صورت ساختار داخلی، ساختار خارجی و شایستگی کارکنان ارائه کرده است. این طبقه بندی به نام طبقه بندی ردیابی دارایی‌های نامشهود معروف است. منظور شایستگی کارکنان همان سرمایه انسانی مطرح شده در طبقه بندی قبلی است. منظور از ساختار داخلی، سرمایه ساختاری یا سازمانی است و منظور از ساختار خارجی، سرمایه رابطه‌ای یا ارتباطی است. البته باید توجه داشت که سیوبی چهار حوزه کلیدی رشد و کارایی، پایداری (دوام) و بازسازی را به عنوان هسته اصلی در هر سه جز معرفی نموده و بر اساس این چارچوب شاخص‌هایی را استخراج کرده است.
منظور از شایستگی فردی کارکنان، توانایی و ظرفیت آن‌ها در موقعیت‌ها و شرایط است و منظور از ساختار داخلی، فرهنگ رسمی و غیر رسمی سازمان و نیز حق امتیازها، مفاهیم، مدل‌ها و پایگاه داده‌ها
و سیستم داخلی است. سر انجام ساختار خارجی شامل روابط سازمان با مشتریان، عرضه کنندگان، شهرت
و محبوبیت و برندها است.
به عقیده سیوبی، شایستگی فردی کارکنان (سرمایه انسانی) برای سازمان حیاتی است. زیرا بدون وجود آن، سازمان قادر به فعالیت نیست و این شایستگی شامل مهارت‌ها، آموزش و تجربیات و. . . است.
(بنان و همکاران، ۲۰۰۰).
۶- طبقه بندی چن و همکاران (۲۰۰۴) چن معتقد است سرمایه‌های فکری از چهار عنصر زیر تشکیل شده است :
1-سرمایه انسانی
2- سرمایه رابطه‌ای