بهمن ۵, ۱۳۹۹

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد کارکنان در آموزش و پرورش شهرستان کاشمـر- قسمت 22

پس از مطالعه ادبیات عملکرد در سازمان ها، پژوهشگر جهت مطالعه سنجش عملکرد کارکنان در سازمان پرسشنامه های موجود را مورد بررسی قرار داده است و به این نتیجه رسید که پرسشنامه سنجش عملکرد کارکنان هرسی و گلد اسمیت مدل اچیو با وجود بعضی محدودیت ها بیشتر ین کاربرد
را در تحقیقات داخل و خارج داشته است ومی تواند برای انجام سنجش عملکرد کارکنان در سازمان مناسب باشد.
به منظور تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ها بعد از تهیه شاخص ها باید اطمینان حاصل کنیم آن ها همان مفهومی را می سنجد که ما می خواهیم اندازه گیری کنیم(اعتبار یا روایی)ونیز باید مطمئن گردیم
می توانیم به پاسخ هایی که به پرسش های ما داده اند اعتماد کنیم. پرسشی که امروز به گونه ای و فردا
به گونه ای دیگر به آن پاسخ دهند پرسش بی فاید ه ای است. این همان مسئله پایایی یا قابلیت اعتماد است(دی. ای. دواس،1381). بنابراین برای اندازه گیری عملکرد کارکنان از پرسشنامه هرسی و بلانچارد مدل اچیو استفاده شده است.
این پرسشنامه حاوی 26 سوال بسته در مقیاس اندازه گیری لیکرت بوده وابعاد عملکرد کارکنان
را که عبارتند از توانایی با سوالات 1-2-3، وضوح و شناخت شغلی با سوالات شماره4-5-6-7، ارزیابی و دادن بازخورد با سوالات شماره 16-17-18-19، حمایت سازمانی با سوالات شماره8-9-10-11 اعتبار تصمیمات با سوالات شماره 20-21-22-23، انگیزه با سوالات شماره 12-13-14-15، محیط با سوالات شماره 24-25-26 را مورد سنجش قرار می دهد. همچنین در تحقیقاتی که توسط اعتباریان، آذربایجانی، فتاح انجام شده است ضمن رعایت اصول تنظیم پرسشنامه پس از تنظیم در اختیار چند تن از کارشناسان و صاحبنظران رشته مدیریت قرار گرفت و پس از انجام اصلاحات مورد تایید آنان قرار گرفت.
خردمند و ناظم(1389) آلفای به دست آمده را 78/. به دست آورده اند. شجاعی(1387)میزان ضریب آلفا را 93/. درصد به دست آورده اند که این حکایت از میزان پایایی این پرسش نامه دارد.
پرسشنامه سرمایه فکری
برای سنجش سرمایه فکری از پرسشنامه بنتیس(1998) استفاده شده است. پرسشنامه سرمایه فکری مورد نظر كه مورد استفاده قرار خواهد گرفت ابعادسرمايه فكري راكه شامل سرمايه انساني،سرمايه ساختاري وسرمايه رابطه‌ای(مشتري )را می‌سنجد مشتمل بر 53سئوال است. این پرسشنامه توسط بنتیس،بسط و توسعه یافت و پایایی و روایی آن در کشورهای کانادا و مالزی تایید شده است .
پرسشنامه سرمایه فکری، ترجمه ی یک پرسشنامه استاندارد خارجی است که به زبان فارسی برگردانده شده است. لذا روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران مورد بررسی قرار نگرفته و در صورت لزوم، محققان باید نسبت به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه اقدام نمایند(مقیمی،1390). در تحقیقی که تحت عنوان رتبه بندي شاخصهاي سرمايه فكري (مطالعه چند موردي: كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني دانشگاههاي مازندران، دانشگاه علوم پزشكي مازندران، دانشگاه جامع گلستان و علوم پزشكي گرگان ) انجام شد، براي تأييد روایی پرسشنامه از روایی محتوایي استفاده شده است همچنین از نظر استادان مديريت و كارشناسان و متخصصان پژوهش و تحقيق استفاده گرديد.
در تحقیق دیگری که توسط دکتر بهارک کبریا با عنوان بررسی ابعاد و مولفه های سرمایه فکری بین اعضای پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 12تهران انجام شد. برای تعیین روایی پرسشنامه به روایی محتوا اکتفا کرده است.
با توجه به این که پرسشنامه استاندارد است روایی آن ها در مطالعات متعدد داخلی و خارجی تایید شده است از سوی دیگر استادان راهنما و مشاور و چند تن از متخصصان آماری پرسشنامه را به لحاظ روایی در این پژوهش مورد تایید قرار داده ند.
در محاسبات آماري از روش آلفاي كرونباخ به منظور برآورد ضريب همساني دروني سوال ها استفاده خواهد شد كه آیا اين پرسشنامه داراي ضريب همساني دروني هست یا نه و برای اطمینان از روایی در اینجا پرسشنامه ها در ابتدا توسط اساتید محترم مربوطه تایید شد و بعد اجرا خواهد شد. مهدی زاده(1389) در پژوهش خود از پرسشنامه سرمایه فکری استفاده کرده‌اند در این پژوهش پایایی و روایی پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت . پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ (96/0)بررسی شد و به منظور اطمینان از روایی،پرسشنامه اولیه بین گروهی ازمتخصصان توزیع و نظر خواهی خواهد شد. همچنین پایایی ابزار در پژوهش مطلبی (1390) 95/0 واورعی یزدانی (1389)تایید شده است پس به نوعی میتوان گفت این پرسشنامه استاندارد است. شجاعی(1381) ضریب آلفا را برای سرمایه انسانی68/. ،سرمایه ساختاری74/. و سرمایه رابطه ای 67/. به دست آورده است. بهرامی(1389)ضریب آلفا را برای سرمایه انسانی 81/. ، ساختاری 88/. و رابطه ای 85/. درصد به دست آورده است قلیچ لی و مشبکی(1385)ضریب آلفا را برای سرمایه فکری 83/. درصد به دست آورده است که نشان دهنده پایایی بالای این پرسشنامه است.
با توجه به این که هر دو پرسشنامه استاندارد است، روایی آن ها در مطالعات متعدد خارجی و داخلی تایید شده است. به علاوه روایی ابزار، توسط استاد راهنما و چند تن از متخصصان مورد تایید قرار گرفته است. همچنین در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SSPS محاسبه گردید که پایایی آن برابر با 78% به دست آمد.
داده ها و شیوه تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از تحقیق از روش های آماری یک نمونه ای کلموگروف اسمیرنف جهت تعیین نرمال بودن داده ها و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون به منظور تعیین رابطه بین
متغیر های مستقل بر متغیر های وابسته استفاده شد. برای افزایش اعتبار داده‌های جمع‌آوری شده پژوهشگر شخصاً کار توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه‌ها را انجام داد. به این منظور، به دفتر هریک از کارکنان مراجعه و پرسشنامه‌ها بین آنها توزیع و پس از ارائه توضیحات لازم از آن‌ها تقاضا شد تا چنانچه آمادگی داشتند همان موقع اقدام به پاسخگویی نموده و پرسشنامه تکمیل‌شده را به پژوهشگر تحویل دهند. در غیر این صورت ازآنان خواسته می‌شد تا در فرصت مناسب پرسشنامه را تکمیل کرده نزد خود نگه دارند تا در مراجعه بعدی پژوهشگر، آن را به وی عودت دهد. خوشبختانه تعداد زیادی و به عبارتی همه جامعه مورد نظر به پرسشنامه پاسخ داده بودند و تحویل دادند گرچه مدت زمانی که پاسخ دادند طولانی بود و برخی نیز پرسش‌نامه‌ها را ناقص تکمیل کردند و دوباره از آنها درخواست شد که پاسخ دهند پرسشنامه ها به طور کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در این پژوهش برای تعبیر و تفسیر داده‌های جمع‌آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. داده‌های تحقیق شامل نمراتی است که هر مشارکت کننده در هر یک از مؤلفه‌های متغیرهای اصلی پژوهش به دست آورده‌است. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. برای انجام کلیه تجزیه و تحلیل‌ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید. در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه گردید که از پایایی برابر با 78% برخوردار گردید.
در محاسبات آلفای کرونباخ اعتبارهای کمتر از 60/0 معمولاً ضعیف تلقی می شود. دامنه 70/0 قابل قبول و بیش از 80/0 خوب تلقی می شود که در این تحقیق دامنه آلفای کرونباخ پرسشنامه قابل قبول است.
پس در مجموع می توان گفت که با توجه به نتایج به دست آمده، بین سرمایه فکری و عملکرد و نیز ابعاد سرمایه فکری (انسانی، رابطه ای، ساختاری) و عملکرد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
تجزیه و تحلیل دادهها
مقدمه
تجزيه و تحليل داده ها به عنوان فرآيندي از يك پژوهش علمي و سيستماتيك است و يكي از  پايه هاي اساسي هر روش تحقيقي به شمار مي رود. تجزيه و تحليل بطور كلي عبارت از روشي است كه از طريق آن كل فرآيند پژوهش، از انتخاب تا دسترسي به يك نتيجه هدايت مي شود.
در اين فصل نتايج تحقيق را به ترتيب اهداف اختصاصي مي توان در دو بخش به شرح ذيل عنوان نمود.
بخش اول:تحلیل توصیفی داده ها
در اين بخش داده هاي مربوط به ويژگيهاي شخصي جامعه آماری با استفاده از آمار توصيفي مورد بررسي قرار گرفته است.
بخش دوم:تحلیل استنباطی داده ها
در اين قسمت هر كدام از فرضيه ها، جداگانه بررسي و تحليل شده و با استفاده از نتايج حاصله، معني دار بودن فرضيه ها مورد آزمون قرار گرفته است.
پس در اینجا به توصیف داده های تحقیق با استفاده از آمار توصیفی(جدول، نمودار و ارائه مشخصات آماری) می پردازیم و هرکدام از متغیرهای مربوط به ویژگی های شخصیتی افراد را بررسی می کنیم.
بخش اول:تحلیل توصیفی داده ها
آماره های توصیفی در مورد متغییر جنسیت
جدول 1-4 توزيع فراواني نمونه آماري بر حسب جنسيت