اردیبهشت ۱, ۱۴۰۰

بررسی رابطه بین شایستگی ‌های عاطفی اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس- قسمت ۲۸

خالصی، نادر؛ قادری، اعظم؛ خوشگام، معصومه؛ برهانی نژاد، حیدررضا و طرسکی، مهدی (۱۳۸۸). رابطه رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی کارکنان در مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران. مدیریت سلامت، شماره ۱۳، دوره ۴۲، صص ۸۳-۷۵٫
رضایی دیزگاه، مراد؛ آزاده دل، محمدرضا؛ فرحبد، فرزین و قره داغی، ساناز (۱۳۹۰). رابطه رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت خدمات در بیمارستان‌های استان گیلان. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره ۲۰، شماره ۸۰، صص ۱۵-۱۰٫
رضایی کلید بری، حمیدرضا؛ باقرسلیمی، سعید.(۱۳۸۷). نقش عدالت سازمانی در تقویت رفتار شهروندی سازمانی.
رضایی کلانتری، مرضیه؛ حسن زاده، رمضان؛ موسوی، سیدمحسن (۱۳۹۰). تاثیر مولفه های آموزش و پرورش در شکل گیری هویت ملی دانش آموزان، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال پنجم، شماره ۳، ص ۵۱٫
رئیسی، پوران، نصیری پور، امیر اشکان و کرمی، شیرزاد (۱۳۸۴). رابطه هوش هیجانی با عملکرد مدیر بیمارستان‌های آموزشی کرمانشاه. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سلامت، سال ۸، شماره ۲۲، صص ۵۴ – ۴۷ .
زارعی متین، حسن؛ جندقی، غلام رضا و توره، ناصر (۱۳۸۵). شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، واحد پردیس قم.
زین آبادی، حسن رضا؛ بهرنگی، محمدرضا (۱۳۸۷). نگاهی به ضرورتها، ریشه‌ها، دیدگاههای نوین و نشانگان رفتار شهروندی سازمانیِ (OCB)معلمان. اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی.دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، بهمن ماه.
سازمان مدیریت صنعتی (۱۳۸۲). گزارش طرح نیاز‌سنجی آموزشی مدیران بر اساس شایستگی‌ها.
طاهری دمنه، محسن؛ زتجیرچی، سید محمود؛ نجاتیان قاسمیه، مجید (۱۳۹۰). نقش اخلاق کاری در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ۶، شماره ۲، صص ۳۹-۲۳٫
طبرسا، غلامعلی و رامین مهر، حمید (۱۳۸۹). ارائه مدل رفتار شهروندی. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره ۳، صص ۱۱۷-۱۰۳٫
عرفانی، مریم و دیانتی، محمد (۱۳۸۸). نقش شایستگی‌ها در مدیریت منابع انسانی. مجله تدبیر، شماره ۲۰۷، صص ۲۰-۱۶٫
عریضی سامانی، حمیدرضا؛ علی محمدی، سهراب و گلپرور، محسن (۱۳۸۶). رابطه تعهدسازمانی و مؤلفه‌های آن با متغیرهای سازمانی پیشایند و پسایند مبتنی بر تحلیل مسیر. مجله روانشناسی، سال یازدهم، شماره ۴۳٫صص ۳۲۲-۳۰۱٫
علیپور، محمد حسن و درگاهی، حسین (۱۳۸۶). شناسایی شایستگی‌های مدیریتی مدیران فرهنگسراهای شهر تهران بر اساس مدل شایستگی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، سازمان مدیریت صنعتی.
فتحی، ناصر و شعبانی راوری، علیرضا (۱۳۸۶). الگوی علمی و تجربی پرورش مدیران آینده سایپا. مجله تدبیر، شماره ۱۸۸، صص ۴۳-۳۹٫
کارترایت، راجر (۱۳۸۶). مدیریت استعداد‌: نگاهی نو در توسعه سرمایه انسانی. ترجمه: محمدعلی گودرزی، محمد علی. نشر، رسا.
لاجوردی، سید جلیل و جمالی نظری، آرزو (۱۳۸۹). رابطه میان هوش عاطفی و سبک مرجح رهبری مدیران. چشم انداز مدیریت دولتی، شماره ۱، صص ۸۵ – ۶۹ .
مختاری پور، مرضیه، سیادت، سید علی و امیری، شعله (۱۳۸۶). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و بازدهی‌های رهبری (مدل برنارد باس) مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه اصفهان. فصلنامه مطالعات تربیتی و روان شناسی، سال هشتم، شماره ۲ ( پیاپی ۱۶ ) ، صص ۱۱۰ – ۹۵ .
مستبصری، محمد و نجابی، علیرضا (۱۳۸۷). فرسودگی شغلی عامل تعدیل کننده OCB در سازمان. اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ۱۶آذرماه.
مطلبی اصل، صمد (۱۳۸۶). مدیریت شایستگی. مجله تدبیر، شماره ۱۸۷، صص ۲۳-۱۹٫
معاونت منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (۱۳۸۴). فراز و نشیب توسعه منابع انسانی
مقدمی، مجید؛ حمیدی زاده، علی و چاوشی، سبد محمد حسین (۱۳۸۹). نقش مؤلفه‌های هوش عاطفی در پیش‌بینی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان. دو ماهنامه توسعه‌ی انسانی پلیس، سال ۸، شماره ۳۴، صص ۱۲۰-۸۹٫
ملایی، عین اله، هروی، لادن، افتخار الدین، رضا و آسایش، حمید (۱۳۹۰) . بررسی رابطه هوش هیجانی و موفقیت مدیران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان. فصلنامه دانش و تندرستی، سال ششم ، شماره ۴، صص ۲۴ – ۲۰٫
لاتین
Ababneh, O.M.A. ( 2009 ) . The Impact of Leadership Styles and Leaders’ Competencies on Employees’ Job Satisfaction . A Thesis Submitted to the Graduate School in Partial Fulfilment of Master of Human Resource Management, University Utara, Malaysia .
Abdul Aziz, R., Mohd Nadzar, F., Husaini, H., Maarof, A., Mohd Radzi, S. & Ismail, I. ( 2011 ) . “Quality of work life of librarians in government academic libraries in the Klang Valley, Malaysia”, The International Information & Library Review, Vol. 43, No. 3 : 149 – 158 .
Abraham, R. (1999) Emotional Intelligence in Organizations: A Conceptualization. Genetic, Social and General Psychology Monographs, Vol.125, No.2, PP: 209-224.
Aft , L. S. ( 2000 ) . Work measurement and methods improvement , New York : John Wiley & Sons , Inc .
Ahmadi, S.A.A., Jalalian, N., Salamzadeh, Y., Daraei, M. & Tadayon, A. ( 2011 ) . “To the promotion of work life quality using the paradigm of managerial coaching : The role of managerial coaching on the quality of work life”. Journal of Business Management, Vol. 5, No. 17 : 7440 – ۷۴۴۸ .
Allameh, S.M., Asgarnejad Nouri, B., Tavakoli, S.Y. & Shokrani, S.A.R. ( 2011 ) . “Studying of the relation between emotional intelligence and job satisfaction with due regard to regulative role of organizational learning capability (Case Study: Saderat Bank in Isfahan province)” , Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business, Vol. 2, No. 9 : 347 – ۳۶۵ .
Amat
etti, S. & Carnes, M. (2009) Developing core competencies for working with women and girls in behavioral health.SAHMSA. Retrieved November 2009 from: www.samhsa.gov.
Amundson , S. J. ( 2003 ) . An exploratory study of emotional intelligence , group emotional competence , and effectiveness of health care and human service teams . A Dissertation Submitted to the Faculty of the School of Professional Studies of Gonzaga University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy .
Amundson, S. J. (2003). An Exploratory Study of Emotional Intelligence, Group Emotional Competence, And Effectiveness of Health Care And Human Service Teams. A Dissertation Submitted to The Faculty of The School of Professional Studies of Gonzaga University In Partial Fulfillment of The Requirements For The Degree of Doctor of Philosophy.
Appelbaum, S., Batolomueei N., Beamier, E., & Dore, I. (2004). Organizational Citizenship Behavior: A Case Study of Culture, Leadership and Trust. Management decision, Vol. 42, No .1, PP: 13-40.
Appelbaum, Steven & Bartolomucci, Nicolas & Beaumier, Erika & Boulanger, Jonathan & Corrigan, Rodney & Dore, Isabelle & Girard, Chrystine & Serroni, C. (2004). Organizational Citizenship Behavior: A Case Study of Culture, Leadership and Trust. Manamement Decision, Vol.42 No.1, PP: 13-40.
Argentero, P., Miglioretti, M. & Angilletta, C. ( 2007 ) . “Quality of work life in a cohort of Italian health workers”, Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia , Vol. 29, No. 1 : 50 – ۵۴ .
Asgari, M.H. & Dadashi, M.A. ( 2011 ) . “Determining the relationship between quality of work life (QWL) and organizational commitment of Melli Bank Staff in West Domain of Mazandaran in 2009 – 2010” Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol. 5, No. 8 : 682 – 687 .
Asghari, Ali. Silong, Abu Daud. Ahmad, Aminah. Abu Samah, Bahaman. (2008). The Relationship between Transformational Leadership Behaviors, Organizational Justice, Leader- Member Exchange, Perceived Organizational Support, Trust in Management and Organizational Citizenship Behaviors. European Journal of Scientific Research. Available at: ttp://www.eurojournals.com.
Ashforth, B.E. & Tomiuk, M.A. (2000) Emotional labour and authenticity: Views from service agents. In Fineman, S. (ed.), Emotion in organizations (pp. 184-203). Sage, London et al.
Ayesha, T., Tasnuva, R. & Kursia, J. ( 2011 ) . “A comparative analysis of quality of work life among the employees of local private and foreign commercial banks in Bangladesh”, World Journal of Social Sciences , Vol. 1, No. 1 : 17 – ۳۳ .
Bandelli, A. C. (2008). Facilitating communication and effective interpersonal relationships at work: A theoretical model of socio-affective competence. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy in the University of South Florida.
Bandelli, A.C. ( 2008 ) . Facilitating communication and effective interpersonal relationships at work : A theoretical model of socio-affective competence . A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the University of South Florida .
Barry, W.H. ( 2008 ) . Emotional intelligence and relational trust . A Dissertation Presented to the Faculty of the Curry School of Education in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Education, Department of education , University of Virginia .
Baumann, D.M. ( 2006 ) . The relationship between the emotional competence and the leadership effectiveness of hall directors . A Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School at the University of Missouri-Columbia in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Education .
Beh, L.S. ( 2006 ) . “Predicting Quality of Work Life : The Implications of Career Dimensions” , Proceedings of the International Conference on Business and Information, Vol. 3, No. 1, Academy of Taiwan Information Systems Research . (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication).
Bell, S. and Mengue, B. (2002). The Employee – Organization Relationship, Organizational Citizenship Behaviors and Superior Service Quality. Journal of Retailing. Vol. 78, PP: 131-46.
Bienstock, C., Demoranville, W. C., & Smith, K .R. (2003). Organizational Citizenship Behavior and Service Quality, Journal of Services Marketing, Vol.17, No.4PP: 357-378.
Bienstock, C., Demoranville, W. C., & Smith, K. R. (2003). Organizational Citizenship Behavior and Service Quality. Journal of Services Marketing, Vol.17, No.4, PP: 357-378.
Bolhari, A., Rezaeean, A. Bolhari, J. Bairamzadeh, S. & Arzi Soltan, A. ( 2011 ) .”The relationship between quality of work life and demographic characteristics of information technology staffs” , 2011 International Conference on Computer Communication and Management Proc .of CSIT vol.5 , IACSIT Press, Singapore .
Bolino, M. & Turnley, W. (2003). Going the Extra Mile: Cultivating and Managing Employee Citizenship Behavior. Academy Of Management Executive, Vol. 17, N.3, PP: 60 – ۷۱٫
Bolino, M. C. & Turnley, W. H. (2003). Going the Extra Mile: Cultivating and Managing Employee Citizenship Behavior, Academy of Management Executive, Vol.17, No. 3.
Bonanno, G.A. (2001) Emotion self-regulation. In Mayne, T.J., Bonanno, G.A. (eds.), Emotions: Current issues and future directions (pp. 286-310). Guilford, New York.
Boonrod, R.N.W. ( 2009 ) . “Quality of Working Life: Perceptions of Professional Nurses at Phramongkutklao Hospital” , J Med Assoc Thai, Vol. 92, No. 1: 7 – ۱۵ .
Bowditch, J.R. & Bouno, A.F. ( 1982 ) . Quality of work life assessment : A survey – based approach . In Kiernan , W.E. & Marrone, J. Quality of life : application to persons with disabilities . Washington , DC : American association on mental retardation .

 

عکس مرتبط با منابع انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *