بهمن ۵, ۱۳۹۹

بررسی رابطه توانمندی منابع انسانی با میزان پذیرش خدمات بانکی و جذب منابع …

برای تضمین اینکه چهار بعد اخیر به درستی،تحصیل حسّ توانمند سازی را صورت داده اند.« اسپریتزر» (۱۹۹۷)تحقیقات بین رشته ای : روانشناسی، جامعه شناسی فعّالیّت های اجتماعی و آموزشی را انجام داد و به پشتیبانی بالایی برای این چهار بعد توانمند سازی دست یافت (اسپیرتز،۲۰۰۸ ص۳۴).
۲-۷-ابعاد توانمند سازی روانشناختی
تجربه توانمند سازی در تمام چهار بعد مشهود بوده و اگر هر بعد وجود نداشته باشد در نتیجه تجربه توانمند سازی محدود می گردد. برای مثال اگر افراد جهت اخذ تصمیم، اختیار[۸۵] داشته باشند(خود تعیینی) امّا توجّهی به انواع تصمیماتی که می توانند اخذ کنند نداشته باشند (فاقد حسّ معنا) احساس توانمندی نمی کنند. در نتیجه اگر افراد براین باور باشند که می توانند اثری ایجاد کنند اما حس نکنند که مهارت ها و توانایی های لازم را برای انجام درست کارشان دارند (فاقد حسّ صلاحیّت) باز هم احساس توانمندی نمی کنند. بنابراین، کارکنان زمانی از لحاظ روانشناختی حسّ توانمندی می کنند که تمام ابعاد را تجربه کرده و در این مسیر توانمندی سازی، ترکیب چهار بعد است (اسپیرتز،۲۰۰۸ ص۳۴).
۲-۷-۱-معنا[۸۶]
شامل تناسبی بین نیازهای نقش کاری یک فرد و باورها و ارزشها[۸۷] و رفتارهای وی می باشد (اسپیرتز،۲۰۰۷). کارمندان باید خواستار این احساس باشند که انجام کار زیادویا در نهایت به اتمام رساندن آن ارزشمند است (رابینز،۲۰۰۲ص۶۵).
زمانی که کارمندان شغل خود را دارای ارزش یا اهمیّت می دانند، معنا به عنوان ارزش یک کار[۸۸] هنگام مقایسه[۸۹] با ایده آل ها[۹۰] و یا استانداردهای یک فرد بیان می شود (دیکسون و لورنز[۹۱]،۲۰۰۹ص۱۰)
پژوهش درباره معنی دار بودن کار بدین نتیجه رسیده است که افراد به هنگام اشتغال درکاری که احساس می کنند معنی دار است بیشتر به آن متعهّد می شوند و بیشتر درگیر آن می گردند، نسبت به زمانی که احساس معنی دار بودن شغل پایین است. افرادی که با احساس معنی داربودن شغل توانمند شده اند خلّاق تر ، بر رده های بالا تأثیرگذار تر و شخصاً کارآتر هستند، نسبت به آنهایی که از لحاظ معنی دار بودن شغل امتیازات پایین دارند (وتن و کمرون، ۱۳۸۱ص۶۵).
۲-۷-۲-صلاحیّت[۹۲]
اشاره به خود اثر بخشی[۹۳] ویژه کاری یک فرد و یا باوری است در کارکنان مبنی بر لزوم دارا بودن این احساس که صلاحیّت مشارکت در عمکلردهای لازم از جانب محیط را دارند. (رابینز،۲۰۰۲). اشاره به دانشی دارد که می گوید یک فرد دارای مهارت لازم برای انجام مؤفّق کارها در حوزه ای خاص ویا برای اهداف خاص است . بدون احساس اعتماد به توانائیها ، کارکنان احتمالاً توانمندی کم وکمتری خواهند داشت (سامد[۹۴]،۲۰۰۷).
باندورا[۹۵] ( ۱۹۷۷ ) پیشنهاد کرده است که سه شرط لازم است تا افراد احساس خود اثربخشی کنند :
۱ – باوراین که توانائی انجام کاررادارند ۲ – باور به این که ظرفیت به کار بستن تلاش لازم را دارند
۳ – باور به این که هیچ مانع خارجی آنها را در انجام دادن کار مورد نظر بازنخواهد داشت .
به عبارت دیگر وقتی افراد احساس خود اثر بخشی را باداشتن حداقل تبحّر وقابلیّت اشتیاق به تلاش برای انجام دادن کارونداشتن موانع عمده در برابر مؤفّقیّت در خود توسعه دهند احساس توانمند ی می کنند ( وتن وکمرون ، ۱۳۸۱ص۱۶).
۲-۷-۳-خودتعیینی [۹۶]
یک حس گزینش در شروع کار و تنظیم فعّالیّتهای کاری یک فرد است . این مورد یک حس کنترل و اختیار [۹۷] یا گزینش [۹۸] را نسبت به آ غاز گری یااستمرار رفتار وفرآیند های کاری منعکس می کنند . مانند : اخذ تصمیماتی در مورد روش های کار [۹۹] ، آهنگ یا سرعت کار [۱۰۰] ، کوششها [۱۰۱] و فعّالیّتهای کاری(اسپریتز،۲۰۰۸ص۳۱).
کارکنان باید فرصت انجام یک انتخاب را درک کنند(رابینز،۲۰۰۲ص۱۰).حس خود تعیینی با تلاش افراد گروه برای افزایش کنترل برچگونگی انجام کارشان سروکارداشته وبا رضایت شخصی ارتباط دارد.
بانک جهانی در گزارش سالانه توسعه انسانی خود وتحقیقی که در مورد توانمند سازی در سال ۲۰۰۵ صورت گرفته احساس داشتن حق انتخاب را در افراد دارای سه جزء می داند : نخست داشتن موقعیّت و فرصتی برای انتخاب ، دوّم : استفاده فرد از فرصت انتخاب وسوّم : توانایی در بدست آوردن نتایج مطلوب ومؤفّقیّت در انتخاب می شود ( سبزیکاران ، ۱۳۸۶ ص ۷۹).
۲-۷-۴-اثر[۱۰۲]
میزانی است که یک فردمی تواند به نتایج استراتژیک [۱۰۳] ، اداری [۱۰۴] یا عملیاتی در محلّ کار تأثیر گذارد .کارکنان باید بدانند که رفتارشان اثراتی برای آنچه در این محیط روی می دهد خواهد داشت (رابینز،۲۰۰۲ص۴۳)
اثر صلاحیّت متمایز است که به فرد فرصت داده شده تا بتواند کاری انجام دهد . همچنین با کانون کنترل نیز فرق داشته که ماهیتی کلّی تر دارد (دیکسون و لورنز،۲۰۰۹ص۱۳).
بنابراین داشتن نوعی احساس کنترل شخصی، برای سلامتی ونیز توانمندی ضروری است ، از جانب دیگر حتی توانمند ترین افراد نمی توانند آنچه را برای آنان اتّفاق می افتد ، به تمامی کنترل کنند . هیچ کس همه نتایجی را که در زندگی او به دست می آ ید در کنترل کامل ندارد . با وجود این توانمند شدن به افراد کمک می کند تا شمار پذیرفتن شخصی نتایجی را که می توانند کنترل کنند افزایش دهد. این کار به همان اندازه که بستگی به توانائی تشخیص حوزه هایی دارد که در آنها می تواند

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

از تأثیر ونفوذ برخورددار باشد به توانایی اراده و تغییر محیط خارجی به منظور افزایش تسلّط برآن نیز بستگی دارد ( وتن وکمرون ، ۱۳۷۸ص۱۷).
۲-۸-الگوهای توانمند سازی
۲-۸-۱-مدل توانمند سازی کانگر و کاننگو
«کانگر» و «کاننگو» بیان کردند که نیاز برای توانمند سازی هنگامی افزایش پیدا می کند که کارکنان احساس ناتوانی کنند. بنابراین مهم است که شرایط داخل سازمان هایی که کارکنان آن احساس ناتوانی می کنند را بررسی کنیم. یکی از این شرایط ، شناسایی استراتژی ها و تاکتیک های توانمند سازی می باشد. تغییر شرایط محیطی همیشه امکان پذیر نیست لذا برای تغییر سطح توانمند سازی کارکنان، باید از استراتژی ها و تاکتیک هایی استفاده نمودند که اثر بخش اطّلاعاتی پرسنل را افزایش داد. با توجه به مطالب بالا می توان فرآیند پنج مرحله ای که دربرگیرنده شرایط و نتایج رفتاری توانمند سازی می باشد، ارائه نمود.
مرحله اوّل: مشخص کردن شرایط سازمان برای پاسخ دادن به این که چرا افراد ناتوان هستند. در این مرحله به جستجوی شرایط یا موانعی که باعث ناتوانی کارکنان می گردد می پردازیم.
مرحله دوّم، با به کارگیری استراتژی ها و تکنیک هایی که هدف آن نه نتها تغییر شرایط محیطی برای پاسخ به ناتوانی کارکنان است بلکه مهم تر از آن فراهم آوردن اثر بخشی اطّلاعاتی برای کارکنان است. این مرحله با استفاده از روش ها و سبک های مختلف مدیریت و به کار گیری استراتژی هایی باعث افزایش کفایت نفس کارکنان می گردد.
مرحله سوّم: نتایجی را که در مرحله دوّم انجام داده ایم و باعث توانمند شدن کارکنان گردیده است را بیان می کند.
در مرحله چهارم: فراهم آوردن اطّلاعات اثر بخش برای زیر دستان از طریق منابع مختلف را تعیین می کند .
مرحله پنجم: مربوط به اثرات رفتاری توانمند سازی است که بروز می نماید. این دو صاحب نظر معتقدند که علاوه بر مدیر، اعضاء سازمان نقش اساسی در فرآیند توانمند سازی ایفا می کند.
احساس کارکنان از توانایی خود عامل مهمی در توانمند سازی است. در این مدل منظور از مربی گری و استراتژی های توانمند سازی نه تنها حذف وضعیت های خارجی ضعیف ساز است، بلکه ایجاد احساس و اطّلاع از خود اثر بخشی در زیردستان از اهمیّت بیشتری برخوردار است.
عوامل سازمانی سرپرستان سیستم پاداش ماهیت کار
مرحله پنجم:
ایجاد اثرات رفتاری
مرحله اول:
شرایطی که منجر به حالت ناتوانی کارکنان می گردد.
مرحله دوم:
استفاده از تاکتیک ها و استراتژی های مدیریتی
مرحله سوم:
فراهم آوردن خود اثر بخشی اطلاعاتی از طریق ۳ منبع
مرحله چهارم: