دی ۲۸, ۱۳۹۹

علمی : بررسی رابطه توانمندی منابع انسانی با میزان پذیرش خدمات بانکی و جذب منابع …

-تسهیم منابع و اطلاعات
فعالیت های منابع انسانی
– آموزش
– بارخورد عملکرد و ارزیابی
– پاداش و سیستم های انضباطی
فعّالیّت های مدیریت محلی
نمودار ۲-۵ : فرآیند توانا سازی
(Robbins,2002)
۲-۹-گونه شناسی استراتژی توانمند سازی
براساس دسته بندی فلسفی ارائه شده توسط “بوریل” و “مورگان”[۱۰۵] (۱۳۸۳) می توان رویکردهای مرتبط با قدرت و توانمند سازی را به صورت نمودار ۲-۶ طبقه بندی کرد (اعرابی، ۱۳۸۷، ص۵)
توانمند سازی انسان گرا
توانمندسازی ساختارگرا
توانمند سازی تفسیرگرا
توانمند سازی کارکردگرا
نمودار ۲-۶ : دسته بدنی فلسفی تئوری های توانمندسازی
۲-۹-۱-توانمند سازی کارکرد گرا[۱۰۶]
در این رویکرد قدرت موضوعی عینی و مشروع است و صاحبان قدرت برنامه های توانمند سازی را به طور عقلایی پیش می برند، طبق این رویکرد توانمند سازی یک ابزار مدیریتی است، مدیریت از سازوکارهای مدیریت مشارکتی، تفویض اختیار، تصمیم گیری غیر متمرکز، افزایش بهره وری، کاهش هزینه استفاده می کند.هدف وی از توانمند سازی افزایش اثر بخشی و کارایی سازمانی است ، بنابراین نوعی بهره کشی است ولی ظاهری زیباتر از گذشته با نام توانمند سازی.
۲-۹-۲-پارادایم توانمند سازی تفسیرگرا[۱۰۷]
در این پارارادایم واقعیّت جنبه ذهنی دارد و یک سازه اجتماعی است. به عبارت دیگر افراد با ایجاد معانی از طریق افسانه ها، نمادها، استعاره ها و زبان تجربه ، اعمال نفوذ می کنند. طبق این دیدگاه سازمان، ساختار، سلسله مراتب سازمانی تعاریفی اجتماعی هستند که افراد برای ساختن دنیای خارج به کار می برند.
به عبارت دیگر اعمال قدرت شامل واقعیّت است و توانمند سازی نوعی بازی زبانی و تعاملی تلقّی می شود. از آنجا که واقعیّت جنبه ذهنی دارد باید برای ضعفا، زیردستان، کارکنان یک ایدئولوژی فراهم ساخت که به برطرف نمودن مسأله استثمار از ذهنیت آنها کمک کند. اگر بتوان ذهنیت آنها را تغییر داد یقینا ًآنها را توانمند نمود و این کار نه یکبار بلکه بصورت تدریجی به وقوع می پیوندد.
۲-۹-۳-توانمند سازی ساختارگرا[۱۰۸]:
این دیدگاه معتقد است ریشه بی عدالتی و سلطه و استثمار و عدم توانمندی عده ی زیادی از افراد اجتماع یا سازمان ها ، در ساختار جامعه قرار دارد. این دیدگاه اصولاً سازمان را ابزار سلطه می دانند، بنابراین توانمند سازی ابزاری رادیکال برای غلبه بر این سلطه است. طبق این دیدگاه برای توانمند سازی باید ساختارها را در هم شکست و طراحی نوبنا نهاد که در آن بویی از سلطه به مشام نرسد. ساختاری که درآن همه به یک اندازه از شانس توانمند شدن برخوردار باشند.
۲-۹-۴-توانمند سازی انسان گرا [۱۰۹]
این دیدگاه می خواهد با تکیه بر ارزش های والای انسانی و توجّه به انسان و شأن و منزلت انسان ، طرحی نو براندازد، تا ریشه عدم توانمندی را بخشکاند. این دیدگاه به جنبه انسانی توجّه زیادی دارد و قصد دارد با ایجاد تغییرات بنیادی در ساختارها، انگاره ها، ذهنیات و مبانی نگرش در مورد انسان، به پاس انسان بودن افراد جامعه با کارکنان سازمان تمامی زمینه های توانمند سازی را برای آنان فراهم سازد. اهداف توانمند سازی ایجاد یک جامعه آزاد از طریق برداشتن موانع آن که شامل ارزش های شخصی، نیاز به انباشت، مالکیّت مادّی، تمایلات به کنترل شدن از طریق فناوری و امثالهم می باشد.
جدول ۲-۱ خلاصه این چهار پارادایم را لیست کرده است:
جدول ۲-۱ : پارادایم های توانمند سازی

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

رویکرد هدف ابزارها
کارکردگرا افزایش مهارت های تخصّصی کارکنان استفاده از واژه توانمندسازی به عنوان فریبکاری آموزش، تفویض اختیار
ساختارگرا