بهمن ۲, ۱۳۹۹

بررسی رابطه توانمندی منابع انسانی با میزان پذیرش خدمات بانکی و جذب …

معناداری

۸۶/۰

پرسشنامه محقق ساخته جذب منابع و پذیرش خدماتاین پرسشنامه در دو بخش توسط محقق ساخته شده که هر بخش یکی از متغیرهای وابسته آزمون را مورد ارزیابی قرار می دهد، سوالهای ۱ تا ۶ در بخش ا ول در خصوص جذب منابع مالی ، از مشتریان بانکی نظرسنجی می نماید که در این سوالات پارامترهایی همچون تعهد، سرعت و صحت، اشتیاق به انجام کار، بروز بودن تکنولوژی، برخورد کارکنان، میزان اطمینان به بانک، مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین در بخش دوم این پرسشنامه سوالهای ۷ تا ۱۳ در مورد متغیر وابسته دوم یعنی پذیرش خدمات بانکی از سوی مشتریان طراحی شده که این سوالات پارامترهایی همچون تخصص ، برخورد بامشتریان ، تنوع خدمات ، امکانات و تجهیزات ، رضایت از میزان سود پرداختی سپرده و سود دریافتی تسهیلات ، و در نهایت اطمینان به برند اختصاصی بانک ملی ایران ، سنجیده می شود . کلیه پارامترهای مورد نظر بر اساس تعاریفی که ( صفحه ۸ ) از متغیر های وابسته تحقیق براساس پژوهشهای انجام شده آقایان بوکسال ، ۲۰۰۳ و آقازاده و طیبی ، ۱۳۸۹ ، صورت گرفته در پرسشنامه گنجانده شده، که ابتدا در یک جمعیت ۳۰ نفری اعتبار و روایی اولیه آن بدست آمده (۶۶/۰). این پرسشنامه توسط چند تن از استادان مورد بررسی قرار گرفت و روایی صوری آن تایید شد. در بازآزمایی نهایی این پرسشنامه که بین ۱۵۰ نفر ازمشتریان و ودر حدود بیست شعبه داخل شهر رشت توزیع گردید، اعتبار و روایی آن ۷۶/۰ و ۷۰/۰ بدست آمد.
جدول ۴ : شماره گویه های پرسشنامه محقق ساخته

متغیرهای مورد سنجش سوالات
پذیرش خدمات بانکی ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶
جذب منابع مالی ۷، ۸ ، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳

۳-۶-معرفی تکنیک های آماری جهت تجزیه و تحلیل اطّلاعات
۳-۶-۱-آمار توصیفی
به طور کلی ، آمار توصیفی چکیده وتصاویری ازداده های مورد مشاهده را با کمک استاندارد ونمودارهایی ارائه می دهد . این ارقام ، شاخص ها و نمودار ها فقط در مورد مجموعه مورد بررسی صادق هستند و قابل تصمیم به جامعه دیگر نیستند ( خاکی ، ۱۳۸۷ص۲۹۹) .
در این تحقیق در بخش آمار توصیفی به خلاصه کردن داده ها وتهیه جدول ورسم نمودار پرداخته شده واز شاخصهای مرکزی [۱۴۰] از قبیل میانگین [۱۴۱] از شاخصهای پراکندگی نظیر انحراف معیار استفاده شده است.
۳-۶-۲-آمار استنباطی
در این بخش در حقیقت پژوهشگر بوسیله داده ها و اطّلاعات حاصله از نمونه به بر آورد و پیشگویی ویژگیهای جمعیّت مورد مطالعه می پردازد ، هدف از تحلیل استنباطی تعمیم نتایج حاصله از مشاهدات محقّق در نمونه انتخابی خود به جمعیّت اصلی می باشد ( خاکی ، ۱۳۸۴ ، ص ۲۹۹ ) .
در این پژوهش برای توصیف داده ها از آمار توصیفی همچون میانگین،انحراف معیار،فراوانی و درصد فراوانی استفاده شد.همچنین برای آزمون فرضیه ها از آمار استنباطی نظیر رگرسیون چند متغیری، برای ارتباط چندگانه متغیرها و سهم هر یک از متغیرهای پیش بین در پیش بینی متغیر ملاک، و آزمون ضریب همبستگی پیرسون، برای بررسی رابطه بین متغیرها، استفاده شده است.برای انجام این کار،محاسبات مورد نیاز توسط نرم افزار spss18 انجام شده است.
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها و اطّلاعات
۴-۱ مقدّمه
هدف این فصل تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده است،داده های به دست آمده از اجرای پژوهش با استفاده از روش های آماری توصیفی (فراوانی ،درصد فراوانی) و آمار استنباطی (رگرسیون چندگانه،ضریب همبستگی پیرسون) ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
۴-۲ بررسی توصیفی داده ها
جدول۴-۱:توزیع گروه نمونه تحقیق برحسب تحصیلات

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.