اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۰

بررسی رابطه مهارت مذاکره مدیران با میزان تعارض میان کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای کرج- قسمت ۳۶

۰٫۰۲۲

 

 

نمودار۱۴-۴ : پراکنش میان میزان استفاده از سبک مذاکره شهودی در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی
۲-۲-۳-۴ ) فرضیه جزئی دوم :
بین مهارت در سبک هنجاری مذاکره در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج رابطه وجود دارد .
در نمونه مورد بررسی با توجه به روند صعودی در نمودار و پراکنش ، همبستگی مثبت بین مهارت در سبک هنجاری مذاکره در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان مشاهده می شود . ( نمودار ۱۵-۴ )
حال بر اساس محاسبات از طریق آزمونهای همبستگی پیرسون و اسپیرمن ، معنی دارد بودن رابطه بین میزان استفاده از سبک هنجاری در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان بررسی گردید .
آزمون همبستگی :
با فرض اینکه ρ ضریب همبستگی بین میزان استفاده از سبک شهودی مذاکره در مدیران مراکز آموزشی و میزان تعارض میان کارکنان در جامعه آماری مورد بررسی باشد ، فرضیه های آماری آزمون به صورت زیر میابشد .
H0 : p = 0
H1 : p ≠ ۰
با در نظر گرفتن ضرایب همبستگی و حجم نمونه ، چون p مقدار محاسبه شده در هر دو آزمون کمتر از سطح معنی داری ۰٫۰۵ = α است ، لذا در این سطح فرض H0 رد میشود و این بدان معنی است که بین میزان استفاده سبک هنجاری مذاکره در مدیران مراکز آموزشی و میزان تعارض میان کارکنان مراکز رابطه معنی داری وجود دارد ( جدول۱۵-۴ )

 

 

 

 

 

 

جدول ۱۵-۴ : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبک هنجاری مذاکره و میزان تعارض میان کارکنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمون
متغییرها
پیرسون اسپیرمن
r p rs p
میزان استفاده از سبک هنجاری مذاکره و میزان تضاد ۰٫۳۷ ۰٫۰۳۸ ۰٫۴۲ ۰٫۰۱۷

 

نمودار۱۵-۴ : پراکنش میان میزان استفاده از سبک مذاکره هنجاری در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی
۳-۲-۳-۴ ) فرضیه جزئی سوم :
بین مهارت در سبک تحلیلی مذاکره در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج رابطه وجود دارد .
در نمونه مورد بررسی با توجه به روند صعودی در نمودار و پراکنش ، همبستگی مثبت متوسط بین میزان استفاده از سبک تحلیلی مذاکره در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان مشاهده می شود . ( نمودار۱۶-۴)
حال بر اساس محاسبات از طریق آزمونهای همبستگی پیرسون و اسپیرمن ، معنی دارد بودن رابطه بین مهارت در سبک تحلیلی در مدیران مراکز آموزشی و تعارض میان کارکنان بررسی گردید .
آزمون همبستگی :
با فرض اینکه ρ ضریب همبستگی بین میزان استفاده از سبک شهودی مذاکره در مدیران مراکز آموزشی و میزان تعارض میان کارکنان در جامعه آماری مورد بررسی باشد ، فرضیه های آماری آزمون به صورت زیر میابشد .
H0 : p = 0
H1 : p ≠ ۰
با در نظر گرفتن ضرایب همبستگی و حجم نمونه ، چون p مقدار محاسبه شده در هر دو آزمون کمتر از سطح معنی داری ۰٫۰۵ = α است ، لذا در این سطح فرض H0 رد میشود و این بدان معنی است که بین میزان استفاده از سبک تحلیلی مذاکره در مدیران مراکز آموزشی و میزان تعارض میان کارکنان مراکز رابطه معنی داری وجود دارد ( جدول۱۶-۴)

 

 

 

 

 

 

جدول۱۶-۴ : تحلیل آزمونهای همبستگی میان میزان استفاده از سبک تحلیل مذاکره و میزان تعارض میان کارکنان

 

 

 

 

آزمون 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *