دی ۲۶, ۱۳۹۹

بررسی سوالات هندسه کنکور ریاضی

 

 

 

سوالات هندسه کنکور

در سوالات هندسه کنکور ممکن است ما یک نقطه را به عنوان “نقطه” بر روی یک تکه کاغذ یا نقطه اشاره روی تخته فکر کنیم. در هندسه معمولاً این نقطه را با یک عدد یا حرف مشخص می کنیم. یک نقطه طول ، عرض و ارتفاع ندارد – فقط یک مکان دقیق را مشخص می کند. صفر است. هر نقطه به یک نام احتیاج دارد. برای نامگذاری یک نقطه ، می توانیم از یک حرف بزرگ استفاده کنیم. در زیر نمودار نمودارهای نقاط A، B و M قرار دارد. ما می توانیم از یک خط برای اتصال دو نقطه روی یک کاغذ استفاده کنیم. یک خط یک بعدی است. یعنی یک خط طول دارد ، اما هیچ عرض یا ارتفاع ندارد. در سوالات هندسه کنکور یک خط کاملاً مستقیم است و در هر دو جهت برای همیشه امتداد دارد. یک خط با دو نقطه منحصر به فرد تعیین می شود. خطوط دقیقاً مانند امتیازهایی به نامها نیاز دارند ، تا بتوانیم به راحتی به آنها مراجعه کنیم. برای نامگذاری یک خط ، هر دو نقطه را در خط انتخاب کنید.

برخی سوالات هندسه کنکور قسمت میانی یک قطعه بخش را به دو بخش طول مساوی تقسیم می کند. نمودار زیر نشانگر M خط میانی نشانگر قطعه قطعه خط را نشان می دهد. از آنجا که M خط میانی است ، می دانیم که طول AM = MB است. صفحه ها دو بعدی هستند. یک صفحه دارای طول و عرض است اما هیچ ارتفاع ندارد و از همه طرف بی نهایت گسترش می یابد. صفحهها به عنوان سطحی مسطح ، مانند یک سنگ فرش تصور می شوند. یک صفحه از تعداد نامحدودی خط ساخته شده است. چهره های دو بعدی به چهره های صفحه گفته می شود. فضا مجموعه ای از همه نقاط در سه بعد – طول ، عرض و ارتفاع است. این صفحه از تعداد بی نهایت صفحه ساخته شده است. شکل های موجود در فضا جامد نامیده می شوند. یک نقطه یک مکان دقیق در فضا است. آنها به صورت نقاط در صفحه در 2 بعد یا یک نقطه از فضا در 3 بعد نشان داده می شوند. با حروف بزرگ برچسب زده شده است. هیچ فضایی را نمی گیرد.

یک خط یک شکل هندسی است که از تعداد نامحدودی از نقاطی که به طور مستقیم صاف است که در هر دو جهت برای همیشه امتداد می یابد تشکیل شده است. یک خط با یک حرف کوچک یا دو نقطه ای که خط از آن عبور می کند مشخص می شود و در سوالات هندسه کنکور کاربرد زیادی دارد. دقیقا یک خط از دو نقطه وجود دارد. به تمام نقاط در همان خط، همخط گفته می شود. امتیازهایی که در همان خط قرار ندارند غیرخطی هستند. دو خط به صورت موازی هستند یا در نقطه ای از تقاطع با یکدیگر ملاقات می کنند. یک بخش خط بخشی از یک خط با دو نقطه انتهایی است. یک بخش خط در دو نقطه انتهایی شروع و متوقف می شود. اشعه بخشی از یک خط با یک نقطه پایانی است و در یک جهت برای همیشه امتداد می یابد. صفحه یک سطح 2 بعدی مسطح است. صفحه را می توان با سه نقطه در صفحه یا با یک حرف بزرگ شناسایی کرد. دقیقاً یک صفحه از طریق سه نقطه وجود دارد. تقاطع دو صفحه یک خط است. نقاط همصفحه نقاط در یک صفحه هستند.