بهمن ۸, ۱۳۹۹

سامانه پژوهشی – بررسی عوامل موثر بر اعتماد سازی مشتریان در توزیع آنلاین محصولات انتشاری، لوازم آموزشی …

اعتماد در خرید اینترنتی
نمایشگر ۶-۲عوامل تاثیر گذار بر ترویج اعتماد در خرید اینترنتی (کنولی، ۲۰۱۰)
در مدل ارائه شده توسط اقدایی در سال ۲۰۱۱ تاثیر عوامل سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده، تمایل به اعتماد، مهارت ها و تجربه ها، کیفیت اطلاعات، طراحی گرافیک، شهرت، روش پرداخت، قابلیت اتکا، قوانین دولتی و تبلیغ بر اعتماد نگرشی مورد بررسی قرار دادند. در این مدل که در زیر ارائه شده است عوامل اعتماد کننده، اعتماد شونده و عوامل محیطی به عنوان متغیرهای میانجی در نظر گرفته شده اند (اقدایی[۴۲]،
سودمندی ادراک
خدمات مشتری
اعتماد شونده
خدمات مشتری
سهولت استفاده
خدمات مشتری
اعتماد نگرشی
خدمات مشتری
اعتماد کننده
خدمات مشتری
تمایل به اعتماد
خدمات مشتری
تجربه ها
خدمات مشتری
عوامل محیطی
خدمات مشتری
کیفیت اطلاعات
خدمات مشتری
طراحی گرافیک
خدمات مشتری
نمایشگر ۷-۲عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری اعتماد نگرشیدر خرید اینترنتی (اقدایی، ۲۰۱۱)
مدل عدم اعتماد به تراکنش های آنلاین
در این مدل که جهت ترویج اعتماد در خرید اینترنتی پیشنهاد شده است و به صورت میدانی اعتبار آن در کشورهای مختلف مورد تایید قرار گرفته شده است، در مجموع ۵ عامل در به وجود آمدن این اعتماد تاثیر گذار در نظر گرفته شده اند که عبارتند از: روشن سازی قوانین موجود در محیط بازار، وجود گواهی اعتبار، وجود یک سیستم توزیع قدرتمند، حمایت از مصرف کننده، پیشنهاد دادن یک روش آنلاین برای خرید. مدل ارائه شده در شکل زیر به نمایش گذاشته شده است (القمدی، ۲۰۱۲).
نمایشگر ۸-۲مدل عدم اعتماد به تراکنش های آنلاین (القمدی، ۲۰۱۲)
مدل تمایل به ترکنش های اینترنتی
در یکی از مطرح ترین مدل های موجود در ادبیات موضوع، تاثیر دو دسته متغیر مختلف بر به وجود آمدن عدم اعتماد در مصرف کنندگان مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق برای متغیر قابلیت اعتماد به فروشنده آنلاین شاخص های کنترل امنیت ادراک شده، کنترل حریم خصوصی ادراک شده، کنترل یکپارچگی و شایستگی ادراک شده مطرح شده است. همچنین برای شاخص تمایل به اعتماد نیز تجربه شخصی از خرید مطرح شده است که متغیرهای ذکر شده در شکل زیر قابل مشاهده هستند (سلامان، ۲۰۱۲).
کنترل امنیت ادراک شده
کنترل حریم خصوصی ادراک شده
کنترل یکپارچی
شایستگی ادراک شده
عدم اعتماد به تراکنش های آنلاین
تجربه شخصی از خرید
نمایشگر ۹-۲ مدل تمایل به تراکش اینترنتی(سلامان، ۲۰۱۲)
مدل تاثیر گذاری وب سایت به تمایل به تراکنش
در این مدل تاثیر دو دسته متغیرهای مرکزی و متغیرهای حاشیه ای بر به وجود آوردن عمق اطلاعات فرایند مورد بررسی قرار گرفته شده است. همچنین در قسمت بعدی مدل تاثیر عمق اطلاعات فرایند مورد بررسی بر اعتماد نگرشی مورد سنجش قرار گرفته شده است و در نهایت نیز تاثیر اعتماد نگرشی بر میزان تمایل به تراکنش مورد سنجش قرار گرفته شده است. تمامی متغیرهای ذکر شده در مدل زیر قابل مشاهده هستند (هسو، ۲۰۱۳).
کیفیت وب سایت
خدمات مشتری
اعتماد شناختی

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir