بهمن ۶, ۱۳۹۹

سامانه پژوهشی – بررسی عوامل موثر بر اعتماد سازی مشتریان در توزیع آنلاین محصولات انتشاری، لوازم آموزشی و کمک …

در این تحقیق جهت سنجش روایی پرسشنامه اقدامات زیر صورت گرفته است:
مطالعه دقیق سوالات جهت مرتبط بودن با اهداف پژوهش
مشورت با اساتید و خبرگان حوزه بازاریابی
تنظیم پرسشنامه طرح روایی و اخذ نظر ۲۰ صاحب نظر(اساتید محترم دانشگاه‏ و خبرگان)

۱۱-۳ اعتماد یا پایایی[۵۰] تحقیق

پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری (پرسشنامه ) است. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسان به دست می‌دهد. به عبارتی منظور از پایایی آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصله نزدیک به هم می‌باشد(فرهنگی و صفرزاده، ۱۳۹۰،۲۳۱).
در این پژوهش که از پرسشنامه برای اندازه گیری داده ها استفاده گردیده و برای تحلیل داده ها نرم افزار SPSS استفاده شده ،پایایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه نیز با روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است
پایایی در واقع کیفیت ثبات و یا اعتبار ابزار جمع آوری داده ها را در طول زمان نشان می دهد. مقصود از اعتبار یک وسیله اندازه گیری آن است که اگر ویژگی مورد سنجش را با همان وسیله و یا وسیله مشابه و قابل مقایسه با آن تحت شرایط یکسانی دوباره اندازه بگیریم نتایج حاصل تاحد زیادی مشابه، دقیق و قابل اعتماد باشد. به عبارت دیگر یک وسیله معتبر آن است که دارای ویژگی تکرار پذیری و باز پدیدآوری باشد، یعنی بتوان آنرا در موارد متعدد به کار گرفت و در همه موارد نیز نتیجه یکسان بدست آورد (جان بست، ۱۳۷۶).
یکی از روشهای برآورد اعتبار، مطالعه هماهنگی یک سوال با سوال دیگر و استفاده از مشخصه های آماری سوالات پرسشنامه است. ضریبی که بر پایه این روش بدست می آید در واقع شاخص هماهنگی درونی پرسشها یعنی میزان تداخل همه پرسشها از لحاظ سنجش یک ویژگی مشترک است. برای گزینش سوالهایی که عامل بخصوصی را می سنجند، بهترین مجموعه آن است که ضریب هماهنگی درونی آن که با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه می شود دارای بزرگترین مقدار باشد که دامنه آن می تواند از صفر تا یک در نوسان باشد. به همین منظور از فرمول ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین اعتبار پرسشنامه استفاده می شود.
در این فرمول برآورد ضریب اعتبارپرسشنامه از نوع همگونی درونی،K معرف تعداد پرسشها و iS واریانس پرسش i ام و S2t معرف واریانس کل پرسشنامه است.
مقدار آلفای کرونباخ باید بین ۰ و ۱ باشد. مقادیر این ضریب اگر بین۷/۰ و۸/ . باشد پایایی قابل قبول است اگر کمتر از ۷/۰ باشد پایایی غیر قابل قبول است و اگر بیش از ۸/۰ باشد از پایایی خیلی خوبی برخوردار است.
در این پژوهش برای سنجش اعتبار اولیه تعداد ۳۰ پرسشنامه توزیع گردید. میزان اعتبار هر متغیر در پرسشنامه بوسیله نرم افزار SPSSو از روش آلفای (σ) کرونباخ استفاده شده است.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیر مجموعه سوال های پرسشنامه و یا سایر آزمون ها و واریانس کل را محاسبه کرد سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود.
j= تعدادزیرمجموعه سوالهای پرسش‌نامه یاآزمون.
= واریانس زیرآزمون j ام.
= واریانس کل آزمون
مقدار صفر این ضریب نشان دهنده عدم قابلیت اعتماد و ۱+ نشان دهنده قابلیت اعتماد کامل است.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

ابعاد تعداد سوالات آلفای کرونباخ
پرسشنامه(تمامی متغیرها) ۳۳ ۰٫۷۰۴
قابلیت استفاده ۷ ۰٫۹۴۰
امنیت ۸ ۰٫۹۰۶
رضایت