اسفند ۷, ۱۳۹۹

بررسی عوامل موثر بر اعتماد سازی مشتریان در توزیع آنلاین محصولات انتشاری، لوازم آموزشی و کمک …

شهرت ادراک شده

REPUTATION

REP(1-3)

امنیت در مدیریت اطلاعات شخصی

SECURITY

SEC(1-8)

رضایت

SATISFACTORY

SAT(1-7)

قابلیت استفاده

USABALITY

USE(1-7)

تعهد

COMMITMENT

CMTM(1-3)

نمایشگر ۱۱-۴ مفاهیم و عاملهای تحقیق به همراه معادل آنها در مدل
در این بخش، نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأئیدی متغیرهای پژوهش توسط نرم افزار LISREL 8.80 به صورت جداگانه برای هر سازه آورده شده است. در تحلیل عاملی تأئیدی محقق میداند چه سوالی مربوط به چه بعدی است. یعنی در تحلیل عاملی تأئیدی، مدل مفهومی برای هر یک از مفاهیم و متغیرهای تحقیق وجود دارد ولی در تحلیل عاملی اکتشافی به دنبال عاملهای جدید هستیم. لازم به ذکر است که مدل لیزرل زمانی قابل استفاده است که بین متغیرهای مشاهده پذیر، کواریانس وجود داشته باشد؛ به عبارتی رابطه بین متغیر پنهان و مشاهده پذیر از نوع انعکاسی[۶۲] باشد.
از مدل اندازهگیری ضرایب استاندارد شده (شکل۴-۱) میتوان این برداشت را نمود که بین متغیرهای مکنون مربوطه و شاخصهای متناظر با آنها، همبستگی معناداری وجود دارد. ضرایب استاندارد شده، در واقع بیانگر ضرایب مسیر یا بارهای عاملی استاندارد شده بین عاملها و شکلها میباشند. برای داشتن روایی باید بین سازه و بعد و بین بعد و شاخص، همبستگی معناداری وجود داشته باشد. مدل تخمین استاندارد مدلی است که از تطابق دو ماتریس کواریانس مدل دادهها حاصل میشود و تخمین واقعی پارامترهای مدل را نشان میدهد. در این مدل میزان روابط بین سازه و بعد، بعد و شاخص نشان داده میشود. در صورتی که رابطه بالاتر از ۰٫۴ باشد، میتوان گفت سؤالات مورد نظر از قدرت تبیین خوبی برخوردار است. همانطور که ملاحظه میشود تمامی شاخصهای در نظر گرفته شده برای کلیه سوالات مربوط به متیرهای کدل دارای همبستگی بالای ۰٫۴ میباشد.
 
نمایشگر ۱۲-۴ مدل تخمین استاندارد مبتنی بر ضرایب همبستگی دوتائی سازههای پرسشنامه
مدل اعداد معناداری (نمایشگر۲-۴) به این دلیل ارائه می‌شود که بدانیم آیا رابطه بین سازه و بعد و رابطه بین بعد و شاخص معنادار است یا خیر. مدل اعداد معناداری یا همان T-Value، میزان معنادار بودن هر یک از پارامترها را نشان میدهد و چنانچه مقدار آن بزرگتر از قدر مطلق عدد ۱٫۹۶ باشد، پارامترهای مدل معنادار هستند. با توجه به اینکه تمامی اعداد معناداری کلیه پارامترهای مدل از عدد ۱٫۹۶ بزرگتر است؛ لذا روایی سازههای اندازهگیری متغیرهای مربوطه در سطح معناداری ۰٫۰۵ تایید میشود.
 
نمایشگر ۱۳-۴ مدل اعداد معناداری سازههای پرسشنامه
در مدل پژوهش مقدار کای دو به درجه آزادی ۲٫۴۲ و کوچکتر از ۳ است. همچنین مقدار جذر برآورد واریانس خطای تقریب (RMSEA) برابر با ۰٫۰۷۴ و کوچکتر از ۰٫۰۸ است. همچنین شاخص برازندگی تطبیقی (CFI)، شاخص برازندگی افزایشی (IFI)، شاخص برازندگی هنجار یافته (NFI) و شاخص برازندگی هنجارنیافته (NNFI) همگی از ۰٫۹ بیشتر هستند، پس مدل برازش عالی را نشان داده و مورد تأئید است .

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است