دی ۲۶, ۱۳۹۹

پژوهش دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان۹۳- قسمت ۱۹

در بخش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های مرکزی همچون میانگین، میانه و شاخص های پراکندگی که شامل انحراف معیار، چولگی و کشیدگی هستند، انجام پذیرفته است. مقدار میانگین، متوسط داده ها را نشان می دهد. میانه نشان دهنده این است که ۵۰% داده ها کمتر از عدد وسط مجموعه و ۵۰% داده ها بیشتر از عدد وسط مجموعه هستند. نزدیک بودن مقدار میانگین و میانه، تقارن داده را نشان می دهد. انحراف معیار، پراکندگی را نشان می دهد و در نهایت، چولگی، شاخص تقارن داده هاست.
۴-۳ همبستگی[۱۲](مومنی، ۱۳۸۷، ۱۱۰)
تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر می باشد. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می دهد. این ضریب بین ۱ تا ۱- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر می باشد.
۴-۳-۱ ضریب همبستگی پیرسون[۱۳]
این ضریب همبستگی، روشی پارامتری است که برای داده هایی با توزیع نرمال یا تعداد داده های زیاد استفاده می شود.
۴-۳-۲ ضریب همبستگی اسپیرمن[۱۴]
این ضریب همبستگی، روشی پارامتری است که برای داده هایی با توزیع غیرنرمال استفاده می شود.
۴-۳-۳ مفهوم معنی داری در همبستگی
مفهوم معنی داری در همبستگی این است که آیا همبستگی به دست آمده بین دو متغیر را می توان شانسی دانست یا واقعا نشان می دهد بین دو متغیر همبستگی وجود دارد. این موضوع که نشان می دهد عدد بدست آمده معنی دار است یا نه از خود عدد به دست آمده با اهمیت تر است.
فرضیه های همبستگی به شرح زیر می باشد:
 
همبستگی معنی داری وجود ندارد
همبستگی معنی داری وجود دارد
در این تحقیق قبل از پرداختن به آزمون فرضیه ها به بررسی همبستگی بین متغیرها می پردازیم همانطور که در قسمت قبل مشخص گردید توزیع بعضی از متغیرهانرمال و بعضی غیرنرمال می باشد بنابراین برای بررسی همبستگی بین متغیرها از هر دو ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده می گردد. نتایج حاصل از این بررسی در جدول (۴-۲) نمایش درآمده است.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

جدول (۴-۲): آزمون همبستگی
متغیرها همبستگی پیرسون همبستگی اسپیرمن
تخصیص منابع تخصیص منابع
ضریب همبستگی پیرسون Sig
سطح معنی داری
معنی داری همبستگی ضریب همبستگی اسپیرمن Sig
سطح معنی داری
معنی داری همبستگی
مدیریت نقدینگی ۰٫۱۲۳ ۰٫۰۰۰