دی ۲۹, ۱۳۹۹

بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان۹۳- قسمت …

۰٫۰۰۰

معنی دار

همانطور که از جدول فوق نیز مشخص است بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش با استفاده از ضریبهای همبستگی پیرسون و اسپیرمن رابطه ی معنادار مثبت تایید شده است به غیر رابطه ی همبستگی بین مدیریت نقدینگی و تخصیص منابع با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن که با توجه به اینکه این رابطه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تایید شده است، مشکلی در ارتباط بین متغیرها ایجاد نخواهد کرد.
۴-۴ آزمون فرضیه ها
این تحقیق شامل دو فرضیه اصلی و ده فرضیه فرعی می باشد که به بررسی رابطه بین تجهیز و تخصیص منابع با مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه، تعداد پرسنل، درجه شعبه و تعداد مشتریان
می پردازد.جهت آزمون فرضیه ها از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره به صورت ترکیبی (سال- شرکت) استفاده شده است. در این روش کلیه اطلاعات گرد آوری شده ۶۰ شرکت در طی ۵سال وارد معادله رگرسیون می شوند. در این روش چون تعداد مشاهدات بالا می رود در نتیجه دقت آن از روش مقطعی (سال به سال) بیشتر می باشد.
در این تحقیق با استفاده از رگرسیون چند متغیره به تعیین مدل رگرسیونی می پردازیم. رگرسیون خطی ساده مشروط به معنی دار بودن ضریب همبستگی است اما وجود و یا عدم وجود رگرسیون خطی چندمتغیره ارتباطی به معنی دار بودن ضریب همبستگی ندارد. به غیر از نرمال بودن متغیر وابسته، پیش فرض های دیگر رگرسیون خطی چند متغیره عدم وجود خود همبستگی در متغیر وابسته و عدم وجود هم خطی در متغیرهای مستقل و نرمال بودن خطاها می باشد. آزمون آماری برای بررسی خود همبستگی، آزمون دوربین واتسون است.
۴-۴-۱ آزمون فرضیه اصلی اول
فرضیه‌ آماری به صورت فرض صفر(Ho) و فرض مقابل (H1) به شرح زیر می باشد:
Ho: بین مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه، درجه شعبه، تعداد پرسنل و کیفیت خدمات ارائه شده با تجهیز منابع رابطه ی معناداری وجود ندارد.
H1: بین مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه، درجه شعبه، تعداد پرسنل و کیفیت خدمات ارائه شده با تجهیز منابع رابطه ی معناداری وجود دارد.
فرضیه ها به صورت آماری به شرح زیر می باشد:
Ho :β = o
H1:β≠ o
۴-۴-۱-۱ آزمون هم خطی فرضیه اصلی اول
آزمون هم خطی متغیرهای مستقل در فرضیه اصلی اول به شرح جدول(۴-۷) می باشد:

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

جدول (۴-۳): آزمون هم خطیفرضیه اصلی اول  
Model Dimension مقادیر وی‍ژهEigenvalue شاخص وضعیتCondition Index
Constant (Bo) ۴٫۰۱۹ ۱٫۰۰۰