بهمن ۸, ۱۳۹۹

جستجوی مقالات فارسی – بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان۹۳- قسمت …

۳-۱۳ مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹
۳-۱۴ روشهای آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹
۳-۱۵ مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۰
۳-۱۶ همبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۰
۳-۱۶-۱ ضریب همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱
۳-۱۷ مراحل بررسی فرضیات آماری………………………………………………………………………………………………………………………۵۱
۳-۱۷-۱ بررسی ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته و مطالعه معنی دار ضرایب ……………………….۵۱
۳-۱۷-۲ بررسی نوع و شدت روابط بر اساس نمودارهای پراکنش……………………………………………………………………………..۵۱
۳-۱۷-۳ بررسی فرضیات زیربنایی…………………………………………………………………………………………………………………………۵۲
خلاصه فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳
فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵
تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۵
۴-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۶
۴-۲ یافته های توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۶
۴-۳ همبستگی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۴-۳-۱ ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۴-۳-۲ ضریب همبستگی اسپیرمن………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۴-۳-۳ مفهوم معنی داری در همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۴-۴ آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
۴-۴-۱ آزمون فرضیه اصلی اول…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
۴-۴-۱-۱ آزمون هم خطی فرضیه اصلی اول…………………………………………………………………………………………………………..۶۱
۴-۴-۱-۲ آزمون نرمال بودن خطاهای فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………………………۶۱
۴-۴-۲ آزمون فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
۴-۴-۲-۱ آزمون نرمال بودن خطاهای فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………………………………………..۶۴
۴-۴-۳ آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۷
۴-۴-۴ آزمون فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۸
۴-۴-۵ آزمون فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………………………………………………۶۸
۴-۴-۶ آزمون فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………۶۹
۴-۴-۷ آزمون فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰
۴-۴-۸ آزمون فرضیه فرعی ششم…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰
۴-۴-۹ آزمون فرضیه فرعی هفتم……………………………………………………………………………………………………………………………۷۱
۴-۴-۱۰ آزمون فرضیه فرعی هشتم…………………………………………………………………………………………………………………………۷۲
۴-۴-۱۱ آزمون فرضیه فرعی نهم……………………………………………………………………………………………………………………………۷۲
۴-۴-۱۲ آزمون فرضیه فرعی دهم…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
خلاصه فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۴
فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶
نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۶
۵-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷
۵-۲ بررسی فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸
۵-۳پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..۸۳
۵-۴ پیشنهادات برای تحقیقات اتی………………………………………………………………………………………………….

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

………………………۸۴
۵-۵ محدودیت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۵