بهمن ۷, ۱۳۹۹

بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان۹۳- قسمت …

۱-۸ روش تحقیق
باتوجه به تقسیمبندی تحقیقات علمی از طریق هدف، پژوهش حاضر از نوع کاربردی می باشد. تحقیقات کاربردی در جستجوی دستیابی به هدف علمی می باشد در تحقیق حاضر محقق در پی آن است که از
یافتهها در عمل استفاده کند و از نظر ماهیت و روش تحقیق از نوع توصیفی می باشد که هدف آن توصیف شرایط و پدیده های مورد بررسی است.. در این تحقیق منبع جمع آوری اطلاعات داده های بانکی موجود در بانک مرکزی و مرکز آمار بوده که از طریق سایت بانک مرکزی یا سال نامه های آماری مرکز آمار و از طریق خود بانک مربوطه گرد آوری شده اند.
۱-۹ جامعه آماری:
جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، شعبه های بانک پارسیان در استان تهران مبیباشد .
روش نمونه گیری در این تحقیق، تصادفی خوشه ای می باشد.و ۶۰ شعبه از ۱۶۴ شعبه موجود بانک پارسیان در استان تهران به عنوان نمونه انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
۱-۱۰ تعریف واژه ها، مفاهیم و اصطلاحات:
بانک: مؤسسه ای خدماتی است که به جمع آوری یا تجهیز سپرده های مردم و تخصیص منابع و مصرف بهینه آن در جهت سیاست های کلی اقتصاد کشور با ابزارهای پولی و اعتباری اقدام و همچنین موجبات تسهیل در پرداخت ها و انجام سایر خدمات بانکی را در چارچوب قوانین و مقررات فراهم
میسازد (جمشیدی، ۱۳۷۹، ص ۴ ).
سپرده: وجوهی اعم از پول ملی (ریال) و یا پول کشورهای خارجی (ارز) که اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت شرایطی که قانون تعیین نموده به بانک ها و مؤسسات اعتباری تودیع و نزد آنها نگهداری
مینمایند (حسینی، سیده فائزه، ۱۳۸۷).
تسهیلات اعطایی: تسهیلاتی که بانک ها به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا و قوانین مصوب در قالب قراردادها و عقود اسلامی به بخش غیر دولتی اعطا می کنند (حسینی، سیده فائزه، ۱۳۸۷).
مشتری: از دیدگاه سنتی کسی است که فراوردهای شرکت یا سازمان را خریداری میکند.در دنیای کسب و کار امروز این تعریف مورد قبول همگان نیست.امروزه مشتری کسی است که سازمان مایل است با ارزشهای که می آفریند بر رفتار وی تاثیر گذارد و مشتریان را از جنبه های مختلف مثل میزان رضایت، نوع رفتار، قدرت، ارتباط و… تقسیم بندی می نمایند.
درجه بندی شعب: برای درجه بندی شعب بانک ها شاخص هایی در نظر گرفته شده می شود که تعدادی از این شاخص ها مانند میزان منابع جذب شده، تعداد مشتریان، رضایت مشتریان و تسهیلات اعطایی شعبه تقریبا بین بانک ها مشترک است. برای شاخصها ضرایبی با نظر کارشناسان تعین میشود و با تغییر کارشناسان ضرایب نیز تغییر میکند مجموع امتیاز ها با توجه به ضرایب مربوط برای هریک از شعبه ها تعیین میگردد و شعبه ها بر اساس این امتیاز ها در جه بندی میشوند.
۱-۱۱ خلاصه فصل اول:
در ایران نقش بازارهای پولی (بانک ها ) در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی به مراتب قوی تر و پررنگ تر از بازارهای سرمایه (بورس اوراق بهادار ) می باشد بنابراین، با توجه به نقش برجسته بانک ها در اقتصاد کشور، ارزیابی عملکرد آنها می تواند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد.
در قانون عملیات بانکی بدون ربا، تجهیز و تخصیص منابع پولی یک بخش از وظیفه اصلی سامانه بانکی اعلام شده است. بانک ها باید پیوسته خدمات جدیدی با توجه به نیاز متغیر جامعه ارائه دهند زیرا رشد و پیشرفت یک بانک در درجه اول بستگی به افزایش حجم منابع و در مراحل بعدی تخصیص آن منابع دارد. هدف این تحقیق ارزیابی و بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بر حسب اهمیت و اولویت در شعب بانکی (مطالعه موردی بانک پارسیان ) میباشد. عوامل مورد بررسی در این پژوهش به ۲ دسته کمی شامل سپرده های بانکی، تسهیلات اعطایی و مدیریت نقدینگی و عوامل کیفی شامل تنوع و کیفیت خدمات بانکی، نیروی انسانی، عوامل و شرایط فیزیکی و تعداد شعب میابشد.داده های کمی از از طریق صورتهای مالی بانک و مابقی اطلاعات از طریق مراجعهبه شعب بانک جمع آوری شده است.
این پژوهش درصدد مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی می باشد. دراین پژوهش تعداد ۶۰ شعبه از ۱۶۴ شعبه بانک پارسیان در استان تهران در قلمرو زمانی سال ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲ مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
در نهایت تحقیق مورد نظر در پایان به سوالات مطرح شده در این فصل از جمله: عوامل موثر برتجهیز و تخصیص منابع و راهکارهای مناسب جهت افزایش منابع و تخصیص پاسخ های لازم را می دهد.
فصل دوم:
مبانی نظری پژوهش
۲ـ۱ مقدمه:
هر سازمان، شرکت و یا مؤسسه ای به دنبال رسیدن به اهداف خاصی می باشد. بانک ها و مؤسسات انتفاعی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و آنها نیز در پی دستیابی به سودآوری به عنوان هدفی از اهداف وجودی خود و همچنین برای تضمین ادامه حیات خود هستند. بانک ها برای رسیدن به اهداف و همچنین برای اطمینان از تداوم حیات خود احتیاج دارند که سود خود را حداکثر کنند. افزایش سود بانک از طریق افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها امکان پذیر است. بنابراین شناخت متغیرهای اثرگذار بر آنها را مورد توجه قرار می دهند. آنچه مسلم است منابع و مصارف (تجهیز و تخصیص منابع) بانک به عنوان اجزای تاثیرگذار بر صورت های سود و زیان تحت نفوذ عوامل مختلف داخلی و خارجی قرار گرفته که درک آنها توسط عاملان شبکه بانکی بسیار مهم می باشد. شناخت متغیره

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

ای اثرگذار بر سودآوری بانک ها در ادبیات اقتصادی در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان و مهندسین مالی قرار گرفته است لیکن این مسئله با توجه به ساختار دولتی شبکه بانکی در داخل کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا شناسایی این متغیرها با استفاده از تجارب دیگر اقتصاددانان در جهت بسط و توسعه شبکه بانکی به عنوان یکی از اهرم های اصلی توسعه، باید مورد توجه قرار گیرد.
۲-۲ تاریخچه بانکداری درایران
۲-۲-۱ تاریخچه بانکها
لفظ بانک ازواژه آلمانی«بانک» به معنای شرکت‌گرفته شده و به قولی دیگرواژه‌ای است که ریشه ایتالیایی داشته وبه دکّه یا محل کسب و کارصرافان در ایتالیای قدیم «بانکو» اطلاق میشده است.
در امپراطوری بابل در قانون حمورابی (۲۰۰۰ سال قبل از میلاد) مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده‌های تجاری دیده می‌شد. دریونان قدیم (۴ قرن قبل از میلاد) و چین قدیم (۶ قرن قبل از میلاد ) هم بانکداری متداول بوده است.
درقرون وسطی بانکداری بیشتر به دست یهودیان صورت می‌گرفت لیکن قرن چهاردهم به بعد مسیحیان نیز رفته رفته بانکداری ربوی را پذیرفتند و بسط و توسعه دادند. نخستین تجربه بانکداری به شکل جدید آن درفرانسه در سال ۱۷۱۶ میلادی صورت تحقق به خودگرفت.
«جانلا» که مردی اسکاتلندی بود درسال ۱۷۱۶ به فرانسه رسیدو امتیاز تأسیس بانک را از لوئی چهاردهم گرفت. توفیق «جانلا» گسترش یافت. اما او با افزایش تقاضا برای وام ازطرف مشتریان به انتشار اسکناس دست زد.
سرانجام مراجعه مردم برای دریافت پولشان (تبدیل اسکناس به فلز قیمتی) موجب ورشکستگی بانک اوگشت و وی از فرانسه گریخت و پنهان شد.
این نخستین تجربه بانکداری درس اول وآخر را به دنیای جدیدآموخت «جمع‌آوری سپرده‌های مردم وتجهیز منابع ومصرف آنها با احتیاط و دوراندیشی» (شکری،طالب، ۱۳۷۷:ص۳۵ )
بانکداری درایران درقرون وسطی تا اوایل قرن نوزدهم منحصر بود به فعالیت صرافی، دراین دوره هیچ مؤسسه دولتی و هیچ بانک خارجی در ایران فعالیت نداشت. مراکز مهم صرافی درآن ایام عبارت بودند از: تبریز،مشهد، تهران، اصفهان، شیرازو بوشهر.
تبریز روابط بین ایران و اروپا، مشهد مرکز معاملات آسیای خاورمیانه، اصفهان، تهران و شیراز از مراکز امور بانکی مربوط به آسیای میانه بودند.
۲-۲- ۲پیدایش بانکداری
مؤسسات صرافی مذکورکه کم و بیش فعالیت‌های بانکی هم انجام می‌دادند، رسما ًبانک خوانده نمی‌شدند اما در همان ایام مؤسساتی تحت عنوان بانک رسمی در ایران بوجود آمد و به ارائه خدماتی پرداختندکه به ترتیب تا به امروز ارائه می‌گردد.
۲-۲-۲-۱ بانک‌های ایرانی با سرمایه ایرانی
درعصری که ایران فاقد بانک بود و بانک‌های بیگانه هر لحظه فشار بیشتری بر وضع مالی و اقتصادی کشور اعمال می‌کردند شالوده محکم اولین بانک ایرانی به نام «بانک پهلوی قشون» ریخته شد. این بانک بدواً جهت رفاه حال و رفع احتیاجات صاحب‌ منصبان و افراد قشون از اول فروردین ‌ماه (۱۳۰۴ هجری شمسی) درتهران تأسیس شد.
تشکیل بانک به وسیله یک «متحد‌المآل» خطاب به عموم رؤسای دوایر وزارت جنگ و قسمت‌های لشکر مرکز و امرای لشکر ابلاغ و به مهر «بانک پهلوی قشون ۱۳۰۴» ممهورشدو درسال ۱۳۰۷ به بانک سپه تغییرنام یافت
۲-۲-۲-۲ محل و سرمایه اولیه:
«بانک پهلوی قشون» دراردیبهشت ماه ۱۳۰۴ درچندمغازه واقع درخیابان سپه درگذر تقی‌خان آغاز به ‌کارکرد. سرمایه اولیه آن مبلغ ۹۵۰/۸۸۳/۳ ریال موجودی صندوق بازنشستگی درجه ‌داران ارتش بود. به همین مناسبت در دوره اول فعالیت (یکساله) بانک به افسران ارتش اختصاص داشت. این بانک، ازطریق پرداخت وام‌های تقسیطی،به رفع نیازمندیها ی آنان کمک مؤثری به عمل آورد.
۲-۲-۲-۳ مؤسسه رهنی ایران:
در دهم آبان ‌ماه سال ۱۳۰۵ باتصویب مجلس شورای ملی،بنگاهی به نام «مؤسسه رهنی دولتی ایران» باسرمایه مختصری که ازمحل کسور بازنشستگی مستخدمین کشوری تأمین شد، تحت نظارت وزارت دارایی شروع به کارنمود. منظورازتأسیس این مؤسسه رفع نیاز مردم ازطریق دادن وام‌های کوتاه‌مدت بابهره کم درمقابل اخذ وثیقه اموال منقول بود. این مؤسسه علاوه برقرض دادن سرمایه خود از سپرده‌های نقدی افراد نیز برای این منظور استفاده می‌کرد. پس ازتشکیل بانک ملی ایران، «مؤسسه رهنی دولتی ایران» جزء سازمان بانک مزبورشد و درسال ۱۳۱۸ که «بانک رهنی» تأسیس شد مؤسسه رهنی به بانک کارگشایی موسوم و یکی از سازمان‌های تابعه بانک ملی ایران شد و به علت استقبالی که مردم از فعالیت آن بعمل آورند، شعب متعددی درتهران و شهرستان‌ها دایرکرد.