اسفند ۷, ۱۳۹۹

بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت …

روش تحقیق
مقدمه
یکی از مهمترین ویژگی های پژوهش علمی ، متدولوژی آن است. بدون روش شناسی علمی نتایج بررسی و تحلیل های مربوطه معتبر و قابل تعمیم نخواهد بود. از این رو ارزیابی متدولوژی پژوهش از جمله معیارهای رایج جهت ارزیابی تحقیقات علمی تلقی می شود. در واقع می توان گفت فرایند تبدیل داده ها به اطلاعات جهت پاسخگویی به سوالات یا فرضیه های تحقیق را متدولوژی یا روش تحقیق می نامند. بنابراین محقق می بایست در انتخاب روش تحقیق دقت لازم را به عمل آرود تا نتایج تحقیق از اعتبار لازم برخوردار باشد.
در این فصل، محقق به بررسی روش پژوهش، جامعه آماری، شیوه نمونه گیری و حجم نمونه، شیوه ها و ابزار گردآوری داده ها و ارتباط آن ها با مدل تحقیق، پایایی و روایی ابزار گرد آوری داده ها و فنون تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته است.
۳ –۱- روش پژوهش:
روش بکار رفته در این پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی می باشد که یکی از انواع روش های توصیفی است. به دلیل اینکه در این تحقیق از ابزار پرسش نامه استفاده شده است، تحقیق حاضر از نوع میدانی بوده و از نظر زمانی نیز در یک مقطع زمانی خاص می باشد همچنین به دلیل اینکه از یافته های این تحقیق در هیئت های ورزشی استان هرمزگان استفاده خواهد شد نیز از نوع کاربردی است.
۳ –۲ – جامعه آماری:
جامعه آماری شامل کلیه روسا، دبیران و نائب روسای هیئت های ورزشی فعال در استان هرمزگان که در کل۱۳۷ نفر می باشد. شهرهایی که مورد بررسی قرار گرفتند شامل: بندرعباس، قشم، رودان، میناب، جاسک و بندر خمیر می باشند.
۳-۳- شیوه برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری:
روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت کل شماری و تعداد افراد ۱۳۷ نفر بوده است.
۳ –۴- شیوه جمع آوری اطلاعات:
جمع آوری اطلاعات این پژوهش، با استفاده از تحقیقات قبلی انجام شده در این زمینه و پرسش نامه کارشده، که پرسش نامه ای محقق ساخته است، بوده است. جهت تکمیل پرسش نامه ها از آزمودنی ها خواسته شد کلیه موارد پرسش نامه را با دقت بخوانند، مناسب ترین گزینه را انتخاب کنند و هیچ سؤالی را بدون پاسخ نگذارند. جهت اطمینان از شرکت آزمودنی ها در تحقیق، محقق شخصاً حضور داشت. محدودیت زمانی برای پاسخگویی وجود نداشت اما به طور متوسط هر پرسشنامه ۲۵ دقیقه توسط هر آزمودنی تکمیل شد.
همچنین از مصاحبه رو در رو با مسئولین هیئت های ورزشی استان جهت تکمیل پرسش نامه ها و مشاهده عینی از وضعیت هیئت های ورزشی استان صورت گرفته است. این پرسش نامه در اختیار مدیران هیئت های ورزشی بندر عباس قرار گرفت و با بررسی آن ها و بدست آوردن نوع موانع به تحلیل آن ها و ارائه راه کارهای مناسب پرداخته ایم.
۳-۵- ابزار اندازه گیری تحقیق:
ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسش نامه محقق ساخته بوده است.
این پرسشنامه شامل یک مقدمه کوتاه و سی و پنج سؤال بسته پاسخ پنج گزینه ای است که ابعاد موانع استقرارمدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی را مورد سنجش قرار می دهد که برای هر مؤلفه سؤالاتی مطرح شده است. این پرسشنامه شامل دو بخش: مشخصات و ویژگی های فردی و ۳۵ سوال در رابطه با مدیریت کیفیت جامع می باشد.
در قسمت اول پرسشنامه: جنسیت، وضعیت تاهل، سن، آخرین مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، حوزه فعالیت، سابقه خدمت و نوع استخدام مورد سوال قرار گرفته است.
در قسمت دوم این پرسشنامه هفت مولفه مورد ارزیابی قرار می گیرند که شامل: چشم انداز، ماموریت و اهداف، مدیریت موثر، تربیت و آموزش مستمر، منابع انسانی و مادی، اختیارات و مسئولیت ها، مسائل فرهنگی ، موارد ارتباطی- اطلاعاتی می باشند که موانع اصلی در استقرار مدیریت کیفیت جامع هستند. برای مولفه چشم انداز، ماموریت و اهداف از ۴ پرسش که شامل سوالات(۱۳-۸-۵-۳)، مولفه مدیریت موثر از ۵ پرسش که شامل سوالات(۲۸-۲۵-۱۷-۱۲-۱۰)، مولفه تربیت و آموزش مستمر از ۵ پرسش که شامل سوالات(۲۰-۱۹-۱۴-۷-۲)، منابع انسانی و مادی از ۵ پرسش که شامل سوالات(۳۰-۲۹-۲۴-۱۵-۶)، اختیارات و مسئولیت ها از ۴ پرسش که شامل سوالات (۳۴-۲۶-۲۷-۱۸)، مولفه مسائل فرهنگی از ۴ پرسش که شامل سوالات(۳۵-۳۳-۲۱-۹)، و برای موارد ارتباطی- اطلاعاتی از ۵ پرسش که شامل سوالات(۳۲-۳۱-۲۰-۱۶-۱۱)، در پرسش نامه می باشند استفاده شده است. پرسشنامه مذکور بر اساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت (کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کاملاً مخالفم)، تهیه شده است.
۳-۶- پایایی و روایی ابزار اندازه گیری:
در بعد کیفی تهیه پرسشنامه با شناسایی اساتید شاخص و متخصص دررشته مدیریت و پس از ارائه توضیحات لازم و جلب نظر آنها این سؤال را پرسیدیم که چه موانعی در استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی وجود دارد و سپس نظر آنها را جمع آوری کرده وآن ها را فهرست نموده و مجدداً برای آن اساتید شاخص فرستاده شد تا نظرشان را در مورد این فهرست اعلام نمایند واین کار را چند بار تکرار کرده و سپس هفت مؤلفه از اهم مؤلفه ها تعیین گردید. برای تأیید روایی پرسشنامه مذکور سعی شده است تا سؤالات یا عباراتی که ابهام آنها به حداقل ممکن رسیده باشد و از تئوری های ارائه شده در زمینه مدیریت کیفیت جامع استنتاج شده باشد استفاده شود. یکی از موارد تأیید روایی، قضاوت متخصصان درباره ارتباط محتوای آزمون با سازه مورد اندازه گیری است در این زمینه با چند تن از اساتید مورد نظر دردانشگاه مشورت گردیده و متخصصان عقیده داشتند که هر سؤال، موانع است

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

قرار مدیریت کیفیت را از بعد مورد نظر اندازه گیری می نماید. در نهایت مطابق اظهارات و پیشنهادهای اساتید مذکور، یک گویه از پرسشنامه حذف و پرسشنامه نهایی با ۳۵ گویه تنظیم و تدوین گردیده است. لازم به ذکر است با توجه به همسانی درونی پائین(ضریب آلفای کرونباخ)،سوالات ۱، ۴، ۲۲، از تحلیل های بعدی حذف شده اند.
۳- ۷- روش های تجزیه و تحلیل داده ها:
آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار spss18 انجام گرفته است ، تحلیل عامل تائیدی جهت سنجش مولفه ها و رگرسیون هم زمان نیز استفاده شده است.
۳-۸- محدودیت های تحقیق:
۳-۸-۱- محدودیت های اعمال شده توسط محقق:
آزمودنی ها به مسئولین هیئت های فعال استان هرمزگان محدود می شود.
این تحقیق به صورت طرح مقطعی انجام و داده ها در بهار ۱۳۹۲ گردآوری شده است.
با وجود ابزارها و پرسشنامه های مختلف در مورد مدیریت کیفیت جامع، در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.
۳-۸-۲- محدودیت های خارج از کنترل محقق:
علی رغم کنترل و مراقبت کافی محقق در جریان طراحی و اجرای میدانی تحقیق به منظور حذف یا کاهش اثر متغیرهای مداخله گر یا مزاحم ، برخی متغیرها یا وضعیت ها، ناخودآگاه و به صورت احتمالی بر نتایج تحقیق مؤثر بوده اند که اهم آنها به شرح زیر است:
کمبود منابع علمی و مبانی و سوابق نظری و پژوهشی مرتبط با این تحقیق ناچاراً بر طراحی سؤالات پژوهشی موثر بوده است.
تجارب و سوابق ورزشی هر یک از مسئولان متفاوت است.
پراکنده بودن هیئت های ورزشی هر شهر در جای جای شهر و عدم دسترسی به کلیه هیئت ها در مکان های نزدیک به هم.
عدم حضور مسئولین در دفاتر کاری خود در ساعات اداری.
آشنایی اندک برخی از افراد از شیوه مدیریت کیفیت جامع.
کم بودن هیئت های فعال در استان به لایل مختلف از جمله مشکلات مالی.
عدم همکاری برخی از اعضای جامعه آماری در تکمیل و گردآوری پرسش نامه ها.
عدم همکاری اداره ورزش و جوانان استان هرمزگان مبنی بر ارسال نامه رسمی به ادارات ورزش و جوانان استان جهت معرفی هیئت های ورزشی و تکمیل پرسش نامه ها.
ترس برخی از مسئولین از ذکر محل خدمت.