برنامه های تلویزیونی

دانلود پایان نامه

3 ) تکثیر ؛
3 – 1 ) تثبیت هایی که بدون رضایت آنها از برنامه های رادیویی و تلویزیونی شان صورت می گیرد؛
3 – 2 ) تثبیت هایی که مطابق مفاد ماده 15 ، از برنامه های رادیویی انجام شده و تکثیر آن با اهدافی متفاوت از آنچه در این مقررات بدان ها اشاره شده است صورت گرفته باشد؛
3 – 3 ) به اطلاع عموم رسانیدن برنامه های تلویزیونی خود ؛
در کنوانسیون رم نیز بدلیل منافع مادی و توجه بیشتر به این بعُد ، از حقوق معنوی بحثی به میان نیامده است .
« اما از آنجا که هدف تریپس ، برخورد یکسان با حقوق پدیدآورنده و حقوق مرتبط است و در حقوق پدیدآورنده مقررات معنوی اعمال نمی شود ، نسبت به حقوق مرتبط نیز همین حکم جاری است ».
ج ) معیارهای حمایت
موافقت نامه تریپس در این مورد همان معیارهای مورد حمایت در کنوانسیون رم را پذیرفته است . این کنوانسیون نیز معیارهای حمایت را بر اساس تقسیم بندی اشاره شده در مواد 4 ، 5 و 6 به شرح ذیل مقرر داشته است . به موجب ماده 4 کنوانسیون رم که به معیارهای حمایت اجراهای مشمول حمایت اختصاص دارد ، در صورت تحقق هر یک از شرایط زیر ، اجراهای آنان تحت حمایت موافقت نامه تریپس واقع خواهند شد :
«1 – اجرا در کشور متعاهد دیگری انجام شده باشد ؛
2 – اجرا در فونوگرامی ضبط شده باشد (تثبیت شده باشد)که مطابق ماده 5 این کنوانسیون مورد حمایت است ؛
3 – اجرایی که به صورت زنده از طریق برنامه رادیویی و تلویزیونی مشمول حمایت کنوانسیون رم پخش شود ».
بر اساس ماده 5 نیز تولیدکنندگان فونوگرام با توجه به معیارهای زیر مورد حمایت واقع خواهند شد :
« 1 – در صورتی که تولید کننده فونوگرام ، تبعه یکی از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی باشد ( معیار تابعیت ) ؛
2 – در صورتی که اولین تثبیت صدا در کشور متعاهد دیگری انجام شده باشد ( معیار تثبیت ) ؛
3 – در صورتی که فونوگرام برای اولین بار یا هم زمان در کشور متعاهد دیگری منتشر شده باشد (معیار انتشار ) ».
در ماده 6 نیز دو معیار برای حمایت از سازمانهای پخش پیش بینی شده است :
« 1 – مرکز اصلی سازمان پخش در کشور متعاهد دیگری قرار داشته باشد ؛
2 – برنامه توسط فرستنده ای مستقر در قلمرو کشور متعاهد دیگری پخش شده باشد .
د ) مدت حمایت
کنوانسیون رم برای حمایت از اجراکنندگان ، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش رادیو تلویزیونی ، یک مدت جامع بیست ساله مقرر کرده و برای زمان شروع این مدت را بر اساس پایان سال تثبیت فونوگرام و اجراهای تثبیت شده در آن ، برای فونوگرام های تثبیت نشده از پایان سال اجرا و برای برنالمه های رادیویی ، از پایان سالی که اجرا در آن واقع شده است را تعیین کرده است . بر اساس بند 5 ماده 14 موافقت نامه تریپس مدت زمان پیش بینی شده برای حمایت از حقوق مرتبط ، حداقل تا پایان دوره 50 ساله ای است که ازپایان سالی است که اثر صوتی منتشر شده است یا در صورت عدم انتشار ، طی این پنجاه ساله ، پنجاه سال از پایان ضبط اثر ادامه خواهد یافت ؛ اما این مدت برای سازمان های پخش کننده مشمول بند 3 موافقت نامه حداقل 20 سال پس از پایان سال پخش مقرر شده است .
ه ) محدودیت هاو استثنائات

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.