بزهکاری نوجوانان

دانلود پایان نامه

در اوایل دوره نوجوانی، یک رشته تغییرات جسمانی، بین ‎شخصی1و درون‎شخصی آغاز می‎شوند. برای بسیاری از نوجوانان، ورود به مدرسه راهنمایی با تغییرات بدنی چشمگیر مرتبط با بلوغ، مصادف است. در این دوره زمانی، در ماهیّت روابط نوجوان با دیگران نیز تغییری به‎ وقوع می‎پیوندد؛ بدین ترتیب که اهمّیّت روابط با همسالان افزایش می‎یابد. در دوره نوجوانی همچنین جستجوی فعّال برای یک” شخصیّت متمایز2″ آغاز می‎شود. از زمان نظریّه‎پردازی اریکسون3 در باب تحوّل روان‎اجتماعی، تحوّل هویت به منزله تکلیف روان‎اجتماعی بنیادی در دوره نوجوانی قلمداد شده است (هال4و براسارد5، 2008).
پیش از نوجوانی، هویت کودک مانند تکه‎های پارچه‎ای است که به یکدیگر دوخته نشده‎اند اما تا پایان نوجوانی این تکه‎ها به صورت لباس چهل تکه‎ای که منحصر برای فرد است به یکدیگر دوخته خواهند شد. این فرایند توحید‎یافتگی در مرکز بحران مرحله پنجم روان‎اجتماعی اریکسون (1968، نقل از استاینبرگ6، 2005) قرار دارد. نوجوان از میان همه روابط ممکن و قابل تصوّر در قلمروهای شخصی، حرفه‎ای، جنسی و تعهدات ایدئولوژیکی باید به انتخاب‎هایی دست بزند. نیروهای زیست‎شناختی و اجتماعی‎ای که در نوجوانی همگرایی دارند، نوجوانان را به تعمّق در باب جایگاه خویش در جامعه، شیوه‎هایی که دیگران آنها را در‎ نظر می‎گیرند و عقایدشان برای آینده، وادار می‎کنند. دستیابی به احساس موزون و منسجمی7 از هویت، فرایندی است که هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ هیجانی، دشوار است. به اعتقاد اریکسون تا پیش از نوجوانی، فرد ظرفیت روانی برآمدن از عهده این تکلیف را ندارد (استاینبرگ، 2005). از نظر اریکسون،احراز هویت یک فرایند بنیادی مثبت طیّ دوره نوجوانی است. احساس منسجم هویت به شخص کمک می‎کند که به تجربه‎هایش سازمان و معنا دهد و تصمیمات و رفتارهایش را هدایت کند؛ در صورتی که احساس پراکنده و سردرگم8 هویت، شخص را نسبت به رویدادهای بیرونی آسیب‎پذیر می‎کند (اریکسون،1950، 1968؛ نقل از شوارتز و دیگران، 2005؛ کوت9و لوین10، 2002).
در دوره نوجوانی، نه تنها شکل‎گیری روندهای تحولی مثبت همچون یک هویت منسجم آغاز می‎‎شود بلکه رفتارهای مشکل‎آفرین نیز معمولاً ظاهر می‎گردند و افزایش می‎یابند (شوارتز و دیگران، 2005). جسور1و جسور2(1977، نقل ازکوستا3، 2008)، رفتارهای مشکل‎آفرین را رفتارهایی تعریف می‎کنند که از نظر اجتماعی به عنوان یک مشکل، منبع نگرانی یا نامطلوب در نظرگرفته می‎شوند و وقوع آنها نوعی پاسخ اجتماعی به دنبال دارد. بدین ترتیب، رفتارهای مشکل‎آفرین حوزه وسیعی را در برمی‎گیرند. این رفتارها ممکن است شامل اعمال غیر‎قانونی آشکار، همچون دزدی از مغازه، یا رفتارهای به ظاهر کمتر جدّی، مثل عدم اطاعت از قوانین والدین یا مراجع مدرسه، باشد. همچنین رفتار مشکل‎آفرین با رفتار مخاطره‎جو4 تا حدّی همپوشی دارد اما رفتار مخاطره‎جو از رفتار مشکل‎آفرین گسترده‎تر است و شامل مخاطره‎های عقلانی و بدنی می‎شود (گالامبوس5، 2004).
آمار رسمی جرایم و تخلفات که به وسیله نیروی انتظامی ایران گزارش شده است، نشان می‎دهند که در سال1383 تعداد دستگیرشدگان جرایمی چون قتل عمد و غیرعمد، ضرب و جرح و صدمه، تهدید، تظاهر به چاقوکشی و سرقت، در گروه سنی 17 ساله وکمتر، 8192 نفر بوده است (مرکز آمار ایران، 1389). آمارهای جهانی نیز نشان می‎دهند که طی دهه 1980 میلادی، در حالی که نوجوانان 3/14 درصد جمعیت ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‎دادند، 5/35 درصد از جرایم غیرترافیکی به این گروه اختصاص داشته است. همچنین، تعداد افراد 10 تا 17 ساله که بین سال‎های 1984 و 1991 به علت تجاوز به عنف، سرقت و قتل دستگیر شده‎اند، 48 درصد افزایش یافته است (اندروز، 2007). به گزارش مرکز کنترل و پیشگیری بیماری6 (2004، نقل از بارتلت7، هولدیچ ـ دیویس8و بلیی9، 2007)، 33 درصد جوانان 10 تا 24 ساله زدوخورد بدنی داشته‎اند، 17 درصد یک اسلحه در ماه گذشته حمل کرده‎اند، 28 درصد در30 روز گذشته سیگار کشیده‎اند، 22 درصد ماری جوآنا و 4 درصد کوکایین مصرف کرده‎اند. همچنین به گزارش “بنیاد دفاع از کودکان10″(2002، نقل از سامروف11، پک12و اکلز13، 2004)، تنها در سال 2000، 7/1 میلیون نفر نوجوان دستگیر شده‎اند. به علاوه، آمارها نشان می‎دهد که مشکلات برونی‎سازی‎شده و مصرف مواد در میان دختران در حال افزایش است؛ مثلاً بین سال‎های 1993 و 2002 میلادی، دستگیری زنان کمتر از 18 سال در اکثر جرم‎ها افزایــش‎ یافته یا کمتر از مردان کاهش یافته است (اداره پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، 2004، نقل از ها1، تریستان2، وید3و استیس4، 2006). باید بگوییم که برخی محققان (مانند هود5و اسپارکز6، 1970، نقل از دادستان، 1387) بر این باورند که آمار جرایم آشکار نشده یا پنهان تقریباً چهار برابر آماری است که مقامات رسمی منتشر می‎کنند.
مشکلاتی که در دوره نوجوانی پیش می‎آیند، نه تنها برای جامعه خطرناک‎‎اند و بار اقتصادی به آن تحمیل می‎کنند بلکه نوجوانان را از داشتن زندگی مفید و مؤثر محروم می‎سازند و در نقش‎هایی که آنها باید در دوره بزرگسالی ایفا کنند، مانند ازدواج، اشتغال سودمند و فرزندپروری، اختلال‎هایی به‎وجود می‎آورند. در این پژوهش بر اوایل دوره نوجوانی متمرکز شده‎ایم؛ زیرا در این زمان است که ظهور هویت آغاز می‎شود و رفتار مشکل‎آفرین افزایش می‎یابد (آرچر7، 1982؛ برویدی8و دیگران، 2003). از آنجا که رفتار مشکل‎آفرین دارای پیامدهایی منفی برای فرد و جامعه است و اشتغال زودهنگام به رفتار مشکل‎آفرین، پیش‎آگهی اشتغال به رفتار مشکل‎آفرین در مراحل بعدی نوجوانی و در بزرگسالی است (ویندل9، مان10و ویندل11، 2005، نقل از شوارتز و دیگران، 2009)، بررسی تعیین‎کننده‎های رفتارهای مشکل‎آفرین، توجّه پاره‎ای از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. این تعیین‎کننده‎‎ها معمولاً به عوامل درون‎شخصی و عوامل بافتی تقسیم می‎شوند.
شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه انسجام کمتر هویت (عامل درون‎فردی)، نوجوانان را مستعد رفتار مشکل‎آفرین می‎‎کند (آدامز12و دیگران، 2001). فرض شده است که سردرگمی هویت، آمادگی نوجوانان را به پرخاشگری13، بزهکاری و دیگر اشکال رفتار انحرافی افزایش می‎دهد (جونز14، 1992، 1994، نقل از شوارتز و دیگران، 2005). شوارتز و دیگران (2005) در نمونه‎ای متشکل از 181 نفر نوجوان مهاجر اسپانیایی‌ـ پرتغالی با میانگین سنی 12,7 سال، به این نتیجه دست یافتند که انسجام هویت به‎طور معناداری با رفتار مشکل‎آفرین رابطه منفی دارد.
شواهد پژوهشی، از ارتباط این دو فرایند تحولی مثبت (هویت منسجم) و منفی (رفتار مشکل‎آفرین) حکایت می‎کنند اما مطالعاتی که به این روابط پرداخته‎اند، عوامل بافتی خانواده، مدرسه و گروه همسال را که ممکن است هم به هویت و هم به رفتارهای مشکل‎آفرین مربوط باشند، در یک مطالعه واحد مورد توجّه قرار نداده‎اند. شوارتز و دیگران (2005) صرفاً عامل بافتی خانواده و در پژوهشی جدیدتر (شوارتز و دیگران، 2009) مدرسه را در این زمینه مدّ نظر قرار داده‎اند، اما همان‎طور که سامروف و دیگران (2004) بیان کرده‎اند، مطالعاتی که یک یا دو بافت را به عنوان پیش‎بینی‎کننده مشکلات برونی‎سازی‎‎شده مطرح می‎کنند، با حذف دیگر عوامل مؤثر بافتی، تصویر گمراه‎کننده‎ای از تأثیرشان فراهم می‎آورند.
بر مبنای روان‎شناسی گستره زندگی1(بالتس2، 1979، نقل از سامروف و دیگران، 2004)، عوامل بافتی از تعیین‎کننده‎های مهم رفتار محسوب می‎شوند. نظریه‎های اجتماعی ـ بوم‎شناختی3(برونفن‎برنر4، 1986؛ شاپوچنیک و کوتس‎ورت5، 1999، نقل از شوارتز و دیگران، 2009) بر روابط متغیرهای بافتی چندگانه بر کنش‎وری نوجوان تأکید دارند. بر اساس نظریّه بوم‎شناختی برونفن‎برنر، تحول انسان به ویژه در وهله‎های نخستین زندگی و تا حد زیادی در طول عمر، از خلال فرایندهای تعاملی بین انسان زیست‎روان‎شناختی فعال در حال تکامل و اشخاص، اشیا و نماد‎های موجود در محیط بلافصل او به‎وقوع می‎پیوندد (برونفن‎برنر، 1994).
در نظریه بوم‎تحولی6 شاپوچنیک و کوتس‎ورت (1999، نقل از شوارتز و دیگران، 2006) که در سال‎‎های اخیر پژوهشگران برای علّت‎شناسی نشانه‎های برونی‎سازی‎‎شده و افسردگی در دوره نوجوانی بیشتر بر آن تأکید داشته‎اند، سه مؤلفه وجود دارد که با یکدیگر ارتباط درونی دارند: الف) مؤلفه اجتماعی ـ بوم‎شناختی که بر عوامل بافتی همچون خانواده، گروه همسال و مدرسه متمرکز است؛ ب) مؤلفه تحولی که بر تغییرات در افراد و بافت‎های آنها در طول زمان تأکید دارد، و پ) مؤلفه اجتماعی ـ تعاملی7 که مشخص‎کننده شیوه‎هایی است که به واسطه آنها، فرایندهای بوم‎شناختی برای ایجاد پیامدهای رفتاری و روان‎اجتماعی با یکدیگر تعامل دارند.
خانواده معمولاً مهمترین حوزه تأثیر طی دوره نوجوانی قلمداد می‎شود و فرایندها و روابط خانوادگی همواره با پیامدهای روان‎اجتماعی و رفتاری نوجوان مرتبط‎‎اند. نتایج پژوهش‎ها نشان داده‎ است که این روابط در قومیت‎ها و ملیّت‎های متفاوت، عمومیت دارد (وازونی8، 2003؛ دمیتریوا9، چان10، گرینبرگر11و جیل- ریواس12، 2004).
تأثیر کنش‎وری خانوادگی13 بر هویت و بر رفتارهای مشکل‎آفرین در پژوهش‎های جداگانه بــررسی شده
است. مـارسیا14(1966) متذکر شده است که تعامل خانـوادگی در هویت نوجوانان تأثیر معنـاداری دارد. تأثیر
کنش‎وری خانوادگی، محیط خانوادگی، شیوه‎های فرزندپروری، دلبستگی والدین، و سبک والدین بر هویت به
خـوبی در پیشینه پـژوهشی مسـتند است (برای مثـال، آدامز و جونز، 1983، کوپـر، 1985، نقل ازکـاکیر15و
آیدین1، 2005؛ اسمتانا2، کمپیون ـ بار3و متزگر4، 2006 ؛ نصرتی، مظاهری و حیدری، 1385؛ اثنی عشران، 1378، رزمی،1383؛ احمدی، 1383). نتایج این پژوهش‎ها، عموماً نشان می‎دهندکه در دوره نوجوانی، کنش‎وری سالم خانوادگی (برای مثال، انسجام5 خانواده، ارتباط6 مثبت) با انسجام هویت به‎طور مثبت ارتباط دارد.
تأثیر کنش‎وری خانوادگی بر رفتارهای مشکل‎آفرین نوجوانان نیز در چندین پژوهش نشان داده شده است (برای مثال، دیسهیون7، کاپالدی8و یورگر9، 1999؛ السون10، بیتس11، ساندی12، لانتیر13، 2000، نقل از شوارتز و دیگران، 2006؛ کیگان ـ امون14و مولدر15، 2005 ؛ شوارتز و دیگران، 2005 ؛ فیروزصمدی، 1380). نتایج این پژوهش‎ها به‎طور کلی نشان داده‎اند که کنش‎وری خانوادگی سالم به‎طور منفی با رفتارهای مشکل‎آفرین مرتبط است.
بیشتر مطالعاتی که رابطه بین کنش‎وری خانوادگی و رفتارهای مشکل‎آفرین را بررسی کرده‎اند، دختران و پسران را به‎طور جداگانه مورد مطالعه قرار نداده‎اند اما تعداد معدودی از آنها به نقش تعدیل‎کننده16 متغیر جنس در رابطه بین کنش‎وری خانوادگی و رفتارهای مشکل‎آفرین نوجوانان دست یافته‎اند. برای مثال، کراسنوز17، اریکسون18و درنبوش19(2002) به این نتیجه رسیدند که دل‎مشغولی والدین در مورد زندگی نوجوان20، عامل حفاظت‎کننده21 در مقابل سیگار کشیدن پسرانی است که با دوستان منحرف ارتباط دارند ولی در مورد دختران چنین نیست. در مورد رابطه بین کنش‎وری خانوادگی و هویت، شولتیس22 و بلاستین23(1994) به این نتیجه دست یافتند که صمیمیت24 با خانواده، ارتباط معنادار قوی‎تری با تحول هویت در پسران نوجوان دارد اما در دختران نوجوان چنین نیست.
محیط دیگری که بر تحول نوجوان تأثیر دارد، مدرسه است. نوجوانان ساعت‎هایی از روز را در مدرسه
راهنمایی و پس از آن، در دبیرستان می‎گذرانند. بدین ترتیب، آنها زمان بیشتری را در خارج از خانه و در
تعامل با دیگران از جمله همسالان و معلمان سپری می‎کنند.
لانگراند ـ ویلمز1و بوسما2(2006) در پژوهشی با عنوان “تحول هویت در بافت: مدرسه به منزله یک بافت مهم در تحول هویت”، در نمونه‎ای متشکل از 311 نفر دانش‎آموز پایه هشتم، نشان داده‎اند که بافت مدرسه نقش مهمی در تحول هویت دانش‎آموز بازی می‎کند. ضمناً، بر اساس نتایج این پژوهش مشخص شده است که تجربه مدرسه، به عنوان یک منبع شخصی، در تحول هویت مؤثر است.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.