اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۰

تاثیر بازخورد معلم(نوشتاری و کلامی) در ارزشیابی های تکوینی بر خودکارآمدی و میزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم۹۱- قسمت ۱۲

در این پژوهش این مورد کنترل شده است. به این صورت که چون گروه ه های آزمایش و کنترل در یک مدرسه نبودند و لذا به همین علت دانش آموزان از نحوه ی دریافت بازخورد در گروه آزمایش بی اطلاع بودند

 

 

 

 

 

  • دلسردی

 

 • گاه ممکن است اعضای گروه گواه در مقابل گروه آزمایشی احساس محرومیت کنند و از ادامه همکاری با محقق خودداری ورزند

 

این عامل نیز به این خاطر که گروه کنترل از نحوه ی آزمایش و ارائه ی بازخورد به گروه آزمایش بی اطلاع بودند کنترل شده است

 

 

 

 

 

  • انتخاب اختلافی

 

  • در برخی از طرح های آزمایشی ممکن است پژوهشگر ، ناخواسته افراد قوی تری را برای گروه آزمایشی انتخاب کند که این امر باعث می شود نتیجه آزمایش ، تحت تاثیر قرار گیرد
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

این عامل با انتخاب تصادفی آزمودنی ها کنترل شده است

 

 

 

 

 

  • تحلیل آماری

 

 • استفاده از روش های آماری نامناسب ، ممکن است باعث نتیجه گیری های غیردقیق شود. مثال: ممکن است تفاوت میان گروه آزمایشی و گواه ، معن دار تلقی شود در حالی که معنی دار نباشد و بالعکس

 

در پژوهش حاضر از معتبرترین روش های آماری و مناسب با فرضیه ها و سوالات استفاده شده است

 

 

 

 

 

  • سوگیری پژوهشگر

 

 • در برخی از موارد ، پژوهشگر ممکن است انتظارات خود را از نتایج آزمایش به آزمودنی ها تلقی کند. این امر خود در نتایج آزمایش تاثیر می گذارد.

 

این عامل به این صورت کنترل شده است که پژوهشگر درباره ی هدف اصلی پژوهش و یا رسیدن به نتیجه ی خاصی هیچ گونه مطالبی را در کلاس ذکر نکرده است

 

 

ابزار جمع آوری اطلاعات:
به منظور ارزیابی خودکارآمدی عمومی از پرسش نامه خودکارآمدی عمومی شرر وهمکاران( ۱۹۸۲) استفاده شده است. شرر و مادوکس(۱۹۸۲) معتقدند که نظریه ی خودکارآمدی،الگویی از فرایندهای شناختی برای سازش یافتگی است.آن ها برای اولین بار مقیاسی جهت اندازه گیری این باور عمومی تحت عنوان مقیاس خودکارآمدی شرر ساختند که اختصاص به موقعیت خاصی ندارد. این مقیاس ۳ جنبه از رفتار شامل میل به آغازگری عمل ، میل به گسترش تلاش برای تکمیل تکلیف و مقاومت در رویارویی با موانع را اندازه گیری می کند (شرر و مادوکس ،۱۹۸۲).این مقیاس دارای ۱۷ ماده است. برای برای هر ماده این مقیاس ۵ پاسخ پیشنهاد شده است که به هر ماده ۱ تا ۵ امتیاز تعلق می گیرد. این ۵ پاسخ در یک طیف لیکرتی از “کاملا موافقم” تا “کاملا مخالفم” را در بر می گیرد.نمرات بالاتر بیانگر خودکارآمدی قوی تر و نمرات پایین تر بیانگر خودکارآمدی ضعیف تر است. شرر(۱۹۸۲) اعتبار محاسبه شده از طریق آلفای کرونباخ برای مقیاس خود کارآمدی عمومی را ۷۶صدم ذکر می کند.روایی این مقیاس از طریق روایی سازه به دست آمده است. در پژوهشی که به منظور بررسی روایی و اعتبار این مقیاس توسط براتی (۱۳۷۶) انجام گرفت، این مقیاس بر روی ۱۰۰ آزمودنی (دانش آموزان سوم دبیرستان) اجرا شد و همبستگی ۶۱صدم با پرسش نامه های عزت نفس و خود ارزیابی به دست آمد که این در جهت روایی سازه این مقیاس بود(اعرابیان، خداپناهی، حیدری و صدق پور، ۱۳۸۳) و همچنین ضریب اعتبار در پژوهش براتی (۱۳۷۶) ۷۹صدم ، عبدی نیا ۸۵صدم و در پژوهش اعرابیان، خداپناهی، حیدری و صدق پور(۱۳۸۳) ۹۱صدم به دست آمده بود.
روایی سازه مقیاس خود کارآمدی:
برای سنجش روایی سازه مقیاس خود کار آمدی، امتیاز به دست آمده توسط آن به اندازه های چندین ویژگی شخصیتی همبسته شد .براساس یافته های این بررسی مشخص شد که بین نمرات خودکارآمدی و نمرات مقیاس کنترل درونی – بیرونی راتر همبستگی منفی متوسطی وجود دارد. همچنین بین مقیاس اجتماعی کراون – مارلو ومقیاس خودکار آمدی همبستگی مثبتی پیدا شد وبین نمرات مقیاس از خود بیگانگی (بارون۱۹۵۳) ومقیاس شایستگی فردی(روزنبرگ۱۹۶۵) با نمرات خودکارآمدی همبستگی به دست آمد(براتی۱۳۷۶).
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
روایی ملاکی مقیاس خودکار آمدی:
برای سنجش روایی ملاکی، براساس نظریه بندورا(۱۹۷۷) که عملکرد موفقیت آمیزافزایش انتظارات خود کار آمدی رابه دنبال دارد واگرفرد تجارب موفقیت آمیز داشته باشد، این تجارب می توانند به حوزه های دیگر تعمیم یابند. افرادی که در حوزه های مختلف ومهم زندگی مانند اشتغال، تجربه نظامی و آموزشی تجارب موفقیت آمیز دارند نسبت به افرادی که این تجارب را ندارند، انتظارات خود کارآمدی بالاتری از خود نشان می دهند. به همین خاطر برای بررسی روایی ملاکی مقیاس خودکارآمدی به بررسی همبستگی آن با حوزه های نظامی – حرفه ای و آموزشی پرداخته شده است. برای این منظور روی ۱۵۰ شرکت کننده که در بخش درمان الکلی ها در یک بیمارستان بستری بودند مطالعه ای انجام شد. در بررسی مذکور مشخص شد که نمرات خودکارآمدی عمومی پیش بینی کننده ی موفقیت فرد در اهداف نظامی، حرفه ای و آموزشی است. در پژوهشی که وسیله ی براتی(۱۳۷۶) انجام گرفت از آزمون خوکارآمدی شرر(۱۹۸۲) استفاده شد. جامعه ی پژوهش او دانش آموزان سال سوم دبیرستان نظام جدید بودند. برای میزان روایی و پایایی، آزمون بر روی ۱۰۰ نفر آزمودنی اجرا شد. همبستگی به دست آمده از دو مقیاس عزت نفس و خود ارزیابی با مقیاس خودکارآمدی در جهت تاٌیید روایی سازه مقیاس بود.
پایایی مقیاس خودکارآمدی و روش نمره گذاری:
در پژوهش وقری(۱۳۷۹) برای بررسی پایایی خودکارآمدی در مرحله اول۵۰ نفر از نمونه ی پژوهش به طور تصادفی انتخاب شدند و آزمون برای آنها اجرا شده است. بعد از نمره گذاری، آلفای کرونباخ یا همسانی ۸۵صدم به دست آمده است. خود پژوهشگر نیز ۳۰ نفر از آزمودنی ها را به طور تصادفی جدا کرد و آزمون خودکارآمدی را برای آنها اجرا کرد. با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ برابر ۸۳صدم به دست آمد و از طریق روش اسپیرمن- براون نیز ۸۳صدم به دست آمد که در این پژوهش رضایت بخش است. روش نمره گذاری پرسشنامه خودکارآمدی به این صورت است که به هر ماده از ۱تا ۵ امتیاز تعلق می گیرد ماده های شماره ۱۵،۱۳،۹،۸،۳،۱ازراست به چپ امتیازشان افزایش می یابد و بقیه ماده ها به صورت معکوس ،یعنی از چپ به راست امتیازشان افزایش می یابد.
برای سنجش خود – کارآمدی تحصیلی از پرسش نامه ی خود – کارآمدی تحصیلی مورگان و جینکس استفاده شده است.این پرسش نامه شامل ۳۰ ماده است که در طیف ۴ درجه ای لیکرت از “کاملا موافقم تا کاملا مخالفم” تنظیم شده است. چنان چه فرد گزینه ۱(کاملا موافقم) را انتخاب کند نمره ی ۴ و چنان چه گزینه ی ۴ را انتخاب کند نمره ی ۱ راکسب می کند.حداقل و حداکثر نمره در این آزمون به ترتیب ۳۰ و ۱۲۰ است.در بررسی پایایی این مقیاس طراحان این پرسش نامه آلفای کرونباخ پرسش نامه را ۸۱صدم گزارش کرده اند. برجعلی لو(۱۳۸۸) در پژوهش خود روی دانش آموزان به منظور شناسایی وتاثیر عوامل سازه ی خود – کارآمدی تحصیلی از تحلیل عاملی تاییدی استفاده کرده است و پس از آن شاخص برازش به دست آمده در این پرسش نامه را این گونه گزارش کرده است: ۸۷صدم(شاخص نیکویی برازندگی) GFI،۹۲صدم(شاخص تعدیل شده نیکویی برازش) AGEF ،که شاخص های فوق می تواند بیانگر اعتبار بالای این مقیاس باشد.وی همچنین پایایی این مقیاس را از طریق آلفای کرونباخ ۶۳صدم گزارش کرده است.
برای سنجش راهبردهای یادگیری خودتنظیم از پرسشنامه ی راهبردهای انگیزشی برای یادگیری‏ (MSLQ) پنتریچ و دیگروت(پنتریچ و همکاران، ۱۹۹۱) استفاده شد است.این پرسشنامه دو بخش باورهای انگیزشی‏ (۲۵ ماده)و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(۲۲ ماده)دارد و در کل مجموع ماده‏های این مقیاس ۴۷ گویه است. مقیاس باورهای انگیزشی، سه خرده آزمون خودکارآمدی، ارزش‏گذاری درونی و اضطراب امتحان را شامل است.مقیاس یادگیری خودتنظیمی،دو خرده آزمون استفاده از راهبردهای شناختی(۹ ماده) و فراشناختی (۱۳ ماده) دارد. ماده‏های این پرسشنامه از نوع آزمونهای«بسته پاسخ» پنج‏گزینه‏ای است(از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم). بررسی پینتریچ و دیگروت(۱۹۹۰) برای تعیین پایایی و روایی این پرسشنامه در یادگیری نشان داد که توان پایایی برای عوامل سه‏ گانه باورهای انگیزشی،یعنی خودکارآمدی،ارزش‏گذاری درونی و اضطراب امتحان،به ترتیب‏ ۸۹صدم،۸۷صدم و ۷۵صدم و برای دو عامل مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی،یعنی راهبردهای‏ شناختی و خودتنظیمی به ترتیب ۸۳صدم و ۷۴صدم بود.اعتبار این آزمون را حسینی‏نسب(۱۳۷۹) با بهره گرفتن از روش تحلیل عوامل بررسی کرد که‏ نتایج به دست آمده آلفای کرونباخ برای خودکارآمدی،ارزش‏گذاری درونی،اضطراب امتحان، وراهبردهای شناختی و فراشناختی به ترتیب ۶۸/۰،۴۱/۰،۷۷/۰،۶۴/۰ و ۶۸/۰بود(به نقل از کجباف و همکاران ۱۳۸۲). همچنین البرزی و سامانی(۱۳۷۸)برای به دست آوردن اعتبار این‏ پرسشنامه از روش بازآزمایی استفاده کردند که ضریب اعتبار ۷۶/۰ به دست امد.(به نقل از کجباف و همکاران،۱۳۸۲).
بازخورد : بازخورد معلم فرایندی است که یادگیرنده را از چگونگی یادگیری خود آگاه ساخته و او را در اصلاح رفتارش کمک می کند.در این تحقیق منظور ما از بازخورد همان بازخوردهای معلم است که بر اساس پکیج آموزشی تهیه شده مبتنی بر مدل بازخورد اصلاحی باتلر و وین(۱۹۹۵)، به صورت کلامی و نوشتاری بعد از ارزشیابی های تکوینی ارائه می شود.
A
مجموعه فعالیت های معلم
اهداف ،معیارهاواستانداردها
E
D
C
حوزه های دانش
راهبردهای دانش
باورهای انگیزشی
B
پیامدهای یادگیری درونی
راهبرد ها
وتاکتیکها
اهداف دانش آموز

G
F
پیامدهای قابل مشاهده ی بیرونی
بازخوردهای بیرونی معلم ،هم شاگردی های
مراحل ارائه ی بازخورد بر اساس این مدل به شرح زیر است:

 

 

  1. معلم در ابتدای کلاس اهداف و معیارهایی که دانش آموزان در پایان هر مبحث یا فصل درسی باید به آن رسیده باشند بر اساس ضوابط خاصی مشخص می کند

 

  1. حوزه هایی که هدف ها باید بر اساس آنها طراحی شوند و همچنین راهبردهای رسیدن به این اهداف مشخص می شوند

 

 1. فرمول بندی و قالب هایی را که دانش آموزان برای خود دارند تا به اهداف برسند مشخص می شوند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *