بهمن ۷, ۱۳۹۹

مقاله علمی با منبع : تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان- قسمت …

شکل۱-۱ مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………………….۸
شکل ۱-۲ فرایند پژوهش بصورت شماتیک ۱۳
شکل ۲-۱ اجزا و عوامل بازاریابی رابطه ای ۳۶
شکل ۴-۱ توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به جنسیت ۶۵
شکل ۴-۲ توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان ۶۶
شکل ۴-۳ توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان ۶۷
شکل ۴-۴ تحلیل عاملی تاییدی پاداش محسوس در حالت معناداری ۶۸
شکل ۴-۵ تحلیل عاملی تاییدی محسوس در حالت ضرایب بارهای عاملی………………………………………………………۶۹
شکل ۴-۶ تحلیل عامل تاییدی ارتباطات فردی در حالت معناداری…………………………………………………………………۶۹
شکل ۴-۷ تحلیل عامل تاییدی ارتباطات فردی در حالت ضرایب بارهای عامل ………………………………………………۷۰
شکل ۴-۸ تحلیل عامل تاییدی مکاتبات مستقیم در حالت معناداری ………………………………………………………………۷۱
شکل ۴-۹ تحلیل عامل تاییدی مکاتبات مستقیم در حالت ضرایب استاندارد بارهای عامل ………………………………..۷۱
شکل ۴-۱۰ تحلیل عامل تاییدی اعتماد در حالت معناداری …………………………………………………………………………..۷۲
شکل ۴-۱۱ تحلیل عامل تاییدی اعتماد در حالت ضرایب استاندارد بارهای عامل……………………………………………..۷۲
شکل ۴-۱۲ تحلیل عامل تاییدی رضایتمندی در حالت معناداری…………………………………………………………………….۷۳
شکل ۴-۱۳ تحلیل عامل تاییدی رضایتمندی در حالت ضرایب استاندارد بارهای عامل………………………………………۷۳
شکل ۴-۱۴ تحلیل عامل تاییدی وفاداری در حالت معناداری………………………………………………………………………….۷۴
شکل ۴-۱۵ تحلیل عامل تاییدی وفاداری در حالت ضرایب استاندارد بارهای عامل……………………………………………۷۴
شکل ۴-۱۶ ضرایب معناداری همبستگی بین مولفه های تاکتیک بازاریابی رابطه مند…………………………………………..۷۵
شکل ۴-۱۷ ضرایب استاندارد همبستگی بین مولفه های تاکتیک های بازاریابی رابطه مند……………………………………۷۶
شکل ۴-۱۸ ضرایب معناداری همبستگی بین مولفه های کیفیت روابط………………………………………………………………۷۷
شکل ۴-۱۹ ضرایب استاندارد همبستگی بین مولفه های کیفیت روابط ……………………………………………………………..۷۷
شکل ۴-۲۰ ضرایب معناداری همبستگی بین متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………۷۸
شکل ۴-۲۱ ضرایب استاندارد همبستگی بین متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………۷۸
شکل ۴-۲۲ مدل ساختاری تحقیق در حالت ضرایب معناداری ………………………………………………………………………..۷۹
شکل ۴-۲۳ مدل ساختاری تحقیق در حالت ضرایب تاثیر استاندارد………………………………………………………………….۸۰
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول ۳-۱ تطبیق سوالات پرسشنامه مولفه های آن ۵۸
جدول ۳-۲ پایایی عامل مولفه های پرسشنامه تحقیق…………………………………………………………………………………….۶۱
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان ۶۴
جدول ۴-۲ توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان ۶۵
جدول ۴-۳ توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان ۶۶
جدول ۴-۴ شاخص های برازش مدل تحقیق قبل از اصلاح مدل…………………………………………………………………..۸۰
جدول ۴-۵ نتایج حاصل از تحلیل مدل معادلات ساختاری برای فرضیه اول تحقیق…………………………………………۸۱
جدول ۴-۶ نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری برای فرضیه دوم تحقیق………………………………………………..۸۲
جدول ۴-۷ اثرات غیرمستقیم مولفه های تاکتیک بازاریابی رابطه مند بر کیفیت روابط و اعتماد…………………………..۸۳
جدول ۴-۸ اثرات غیرمستقیم مولفه های تاکتیک بازاریابی رابطه مند بر کیفیت روابط و مولفه رضایتمندی…………..۸۳

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.