بهمن ۶, ۱۳۹۹

تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان- قسمت ۷

کیفیت ارتباط برای ارزیابی استحکام رابطه و درجه رضایت از تأمین خواسته ها و انتظارات مشتری ضروری است(کروسبی و اوانز و کولز،۱۹۹۰؛اسمیت،۱۹۹۸)
گیسکنس و استینکمپ(۱۹۹۵) اعتماد را به عنوان حدی که یک شرکت معتقد است که شریک مبادلاتی اش خوش اندیش و امین است، بیان کردند.
الیو ر) ۱۹۹۷ ، ص،۳)وفاداری مشتری را به عنوان ” تعهد عمیقانه به یک محصول یا خدمت ممتاز که موجب خرید مکرر برند یا مجموعه برند یکسان در آینده می شود، البته با وجود عوامل موقعیتی و تلاش های بازاریابی که به طور بالقوه موجب تغییر رفتار می شو د” تعریف می کند.
فرضیههای تحقیق

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

فرضیههای اصلی

  1. تاکتیک‌های بازاریابی رابطهمند بر کیفیت روابط اثر معناداری دارد
  2. کیفیت روابط بر وفاداری مشتریان اثر معناداری دارد

۱-۶-۲ فرضیههای فرعی

  1. پاداش محسوس بر اعتماد تاثیر معناداری دارد.
  2. پاداش محسوس بر رضایتمندی رابطه تاثیر معناداری دارد.
  3. ارتباطات فردی بر اعتماد تاثیر معناداری دارد.
  4. ارتباطات فردی بر رضایتمندی رابطه تاثیر معناداری دارد.
  5. مکاتبات مستقیم بر اعتماد تاثیر معناداری دارد.

۸ . مکاتبات مستقیم بر رضایتمندی رابطه تاثیر معناداری دارد.

  1. اعتماد بر وفاداری مشتری تاثیر معناداری دارد.
  2. رضایتمندی رابطه بر وفاداری مشتری تاثیر معناداری دارد.

کیفیت روابط (QR)
تاکتیکهای بازاریابی رابطه مندRMT
وفاداری مشتری
CL

شکل ۱-۱ مدل مفهومی(برقعی موحد،امیرحسین،۱۳۹۱)

تعریف متغیرهای تحقیق

متغیر وابسته، متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیشبینی تغییرپذیری آن است. به عبارت دیگر یک متغیر اصلی است که در قالب یک مساله تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد.
در این تحقیق کیفیت روابط با مولفه های اعتماد و رضایتمندی رابطه و وفاداری مشتریان به عنوان متغییرهای وابسته در نظر گرفته شده است.
متغیر مستقل یک ویژگی یا خصوصیت است که بعد از انتخاب توسط محقق اندازهگیری می‌شود یا در آن دخالت یا دستکاری می‌شود و مقادیری را میپذیرد تا تاثیر یا ارتباطش بر روی متغیر دیگری (وابسته) مشاهده شود. متغیر مستقل پیش فرض متغیر وابسته است. به عبارت دیگر این متغیر، مقدمه و متغیر وابسته نتیجه است. به عبارتی روشنتر میتوان گفت که تغییر در متغیر مستقل، تغییرات قانونمندی در متغیر وابسته بوجود میآورد. بنابراین در هر آزمایش تجربی متغیر مستقل همان محرک[۱۴] است. در تحقیق آزمایشی، متغیر مستقل به وسیله آزمایش کننده دستکاری می‌شود تا تأثیرات تغییرات آن بر متغیر دیگری که وابسته فرض شده است، مشاهده واندازهگیری شود.
در این تحقیق تاکتیکهای بازاریابی رابطه مند با مولفه های پاداش محسوس ، ارتباطات فردی، مکاتبات مستقیم به عنوان متغییر مستقل تحقیق در نظر گرفته شده است.

قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق: با توجه به اینکه تاکتیک‌های بازاریابی گسترده میباشند، قلمرو موضوعی این تحقیق به بررسی عوامل موثر تاکتیک‌های بازاریابی رابطهمند بر کیفیت روابط و وفاداری مشتریان میپردازد و در پی آن است که با یافتن نکات موضوعات و مولفههای مناسب به منظور استفاده هر چه بیشتر از مولفههای موثر تاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتریان را از این فاکتورها مورد برسی قرار داده و از نتایج آن پیشنهاداتی برای افزایش جذب توریست ارائه کند.
قلمرو مکانی تحقیق: با توجه به اینکه هتلهای شرق گیلان بعنوان واحدهای جذب مشتریان در حاشیه سواحل دریای خزر جایگزین واحدهای استقرار قدیمی و سنتی برای مسافران فصلی و دائمی میباشد، در این تحقیق بعنوان واحد جامعه آماری و قلمرو مکانی در نظر گرفته شده است.
قلمرو و زمانی تحقیق:
از نظر قلمرو زمانی این تحقیق طی ماههای خرداد تا مهرماه ۱۳۹۳ انجام گرفته است.
۱-۹ تعریف مفهومی متغیرها