بهمن ۱, ۱۳۹۹

دسترسی متن کامل – تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان- قسمت ۲۶

بارهای عاملی مقداری بین صفر تا یک دارند و هرچه بارهای عاملی به عدد یک نزدیکتر باشد قدرت رابطه بین متغیرهای مشاهده شده و عامل بیشتر است. اگر بارهای عاملی (λ) کمتر از ۳/۰باشند بخوبی سنجهها نتوانسته متغیر مکنون را تببین کند و نشان از رابطه ضعیف است و باید آن بار عاملی یا بعبارتی گویه‌ها یا سنجههای ضعیف حذف شوند، اما برخی از محققان حداقل بارهای عاملی بین دو متغیر مکنون و مشاهده شده را ۴/۰ اعلام کردند و نشان میدهد که ثبات درونی بین پرسشها وجود دارد. بارهای عاملی بین ۳/۰ تا ۶/۰، قابل قبول تلقی می‌کنند و بارهای عاملی بزرگتر از ۶/۰ از قدرت خیلی مطلوبی بین متغیر مکنون و متغیر مشاهده شده برخوردار است.
در تحلیل عاملی متغیرهائی که یک متغیر پنهان (عامل) را می‌سنجند، باید با آن عامل، بار عاملی بالا و با سایر عامل‌ها، بار عاملی پائین داشته باشند.
معنادار بودن رابطه بین متغیرها از آماره آزمون t (t-value) استفاده می‌شود. هرگاه در سطح خطای ۵ درصد مقدار t (t-value) بدست آمده از ۹۶/۱± بزرگتر باشد، رابطه معنادار است در غیر اینصورت و کمتر از این مقدار معنادار نخواهد بود.
تحلیل عاملی تاییدی پاداش محسوس
شکل ۴-۴: تحلیل عاملی تاییدی پاداش محسوس در حالت معناداری
ضرایب معناداری بدست آمده بین سوالات و عامل پاداش محسوس بزرگتر از ۹۶/۱ می‌باشند بنابراین ضرایب آنها معنادار می‌باشند.
شکل ۴-۵: تحلیل عاملی تاییدی پاداش محسوس در حالت ضرایب بارهای عاملی
پاداش محسوس از مولفه‌های تاکتیک های بازاریابی رابطهمند توسط ۳ سوال و با آزمون تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی روایی بین سوالات آزمون شد با توجه به نتایج این آزمون مشخص شد هر ۳ سوال بعنوان سوالات پاداش محسوس و با بارهای عاملی بزرگتر از ۴/۰(۷۶/۰- ۵۴/۰- ۷۶/۰) از ثبات بالایی برخوردار میباشند و میتوانند پاداش محسوس را بسنجند.
تحلیل عاملی تاییدی ارتباطات فردی
شکل ۴-۶: تحلیل عاملی تاییدی ارتباطات فردی در حالت معناداری
ضرایب معناداری بدست آمده بین سوالات و عامل ارتباطات فردی بزرگتر از ۹۶/۱ میباشند بنابراین ضرایب آنها معنادار میباشند.
شکل ۴-۷: تحلیل عاملی تاییدی ارتباطات فردی در حالت ضرایب بارهای عاملی
ارتباطات فردی از مولفههای تاکتیک های بازاریابی رابطه مند توسط ۴ سوال و با آزمون تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی روایی بین سوالات آزمون شد با توجه به نتایج این آزمون مشخص شد هر ۴ سوال بعنوان سوالات ارتباطات فردی و با بارهای عاملی بزرگتر از ۴/۰(۴۲/۰- ۶۶/۰- ۸۶/۰- ۷۳) از ثبات بالایی برخوردار میباشند و میتوانند ارتباطات فردی را بسنجند.
تحلیل عاملی تاییدی مکاتبات مستقیم
ضرایب معناداری بدست آمده بین سوالات و عامل مکاتبات مستقیم بزرگتر از ۹۶/۱ است بنابراین ضرایب آنها معنادار می‌باشند.
شکل ۴-۸: تحلیل عاملی تاییدی مکاتبات مستقیم در حالت معناداری
شکل ۴-۹: تحلیل عاملی تاییدی مکاتبات مستقیم در حالت ضرایب استاندارد بارهای عاملی
مکاتبات مستقیم از مولفههای تاکتیک های بازاریابی رابطه مند توسط ۵ سوال و با آزمون تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی روایی بین سوالات آزمون شد با توجه به نتایج این آزمون مشخص شد هر ۵ سوال بعنوان سوالات مکاتبات مستقیم و با بارهای عاملی بزرگتر از ۴/۰(۷۲/۰- ۷۴/۰- ۶۹/۰- ۷۸/۰ – ۶۷/۰) از ثبات بالایی برخوردار میباشند و میتوانند مکاتبات مستقیم را بسنجند.
تحلیل عاملی تاییدی اعتماد
شکل ۴-۱۰: تحلیل عاملی تاییدی اعتماد در حالت معناداری
ضرایب معناداری بدست آمده بین سوالات و عامل اعتماد بزرگتر از ۹۶/۱ می‌باشند بنابراین ضرایب آنها معنادار می‌باشند.
شکل ۴-۱۱: تحلیل عاملی تاییدی اعتماد در حالت ضرایب استاندارد بارهای عاملی
اعتماد از مولفه‌های کیفیت روابط توسط ۳ سوال و با آزمون تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی روایی بین سوالات آزمون شد با توجه به نتایج این آزمون مشخص شد هر ۳ سوال بعنوان سوالات اعتماد و با بارهای عاملی بزرگتر از ۴/۰(۶۵/۰- ۸۷/۰- ۶۱/۰ از ثبات بالایی برخوردار می‌باشند و می‌توانند اعتماد را بسنجند.
تحلیل عاملی تاییدی رضایتمندی
شکل ۴-۱۲: تحلیل عاملی تاییدی رضایتمندی در حالت معناداری
ضرایب معناداری بدست آمده بین سوالات و عامل رضایتمندی بزرگتر از ۹۶/۱ می‌باشند بنابراین ضرایب آنها معنادار می‌باشند.
شکل ۴-۱۳: تحلیل عاملی تاییدی رضایتمندی در حالت ضرایب استاندارد بارهای عاملی
رضایتمندی از مولفه‌های کیفیت روابط توسط ۴ سوال و با آزمون تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی روایی بین سوالات آزمون شد با توجه به نتایج این آزمون مشخص شد هر ۴ سوال بعنوان سوالات رضایتمندی و با بارهای عاملی بزرگتر از ۴/۰(۸۳/۰- ۷۴/۰- ۶۸/۰- ۸۱/۰) از ثبات بالایی برخوردار می‌باشند و می‌توانند رضایتمندی را بسنجند.
تحلیل عاملی تاییدی وفاداری مشتریان
شکل ۴-۱۴: تحلیل عاملی تاییدی وفاداری مشتریان در حالت معناداری
ضرایب معناداری بدست آمده بین سوالات و عامل وفاداری مشتریان بزرگتر از ۹۶/۱ می‌باشند بنابراین ضرایب آنها معنادار می‌باشند.
شکل ۴-۱۵: تحلیل عاملی تاییدی وفاداری مشتریان در حالت ضرایب استاندارد بارهای عاملی
وفاداری مشتریان از مولفه‌های کیفیت روابط توسط ۳ سوال و با آزمون تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی روایی بین سوالات آزمون شد با توجه به نتایج این آزمون مشخص شد هر

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

۳ سوال بعنوان سوالات وفاداری مشتریان و با بارهای عاملی بزرگتر از ۴/۰(۷۶/۰- ۸۳/۰- ۸۴/۰) از ثبات بالایی برخوردار می‌باشند و می‌توانند وفاداری مشتریان را بسنجند.

۴-۳ بررسی روابط (همبستگی) بین مولفه‌های تاکتیکهای بازاریابی رابطهمند

ضرایب معناداری بدست آمده بین مولفه‌های تاکتیک های بازاریابی رابطه مند با مقادیر ۷۱/۱۲، ۸۸/۱۹ و ۱۴/۲۹ همگی بزرگتر از ۹۶/۱ می‌باشند بنابراین روابط بین مولفه‌های تاکتیکهای بازاریابی رابطه مند معنادار می‌باشند.
با توجه به معنادار بودن ضرایب میتوان گفت بین پاداش محسوس، ارتباطات فردی و مکاتبات مستقیم با ضرایب ۷۲/۰، ۸۲/۰، ۹۵/۰ رابطه خوبی وجود دارد.
شکل ۴-۱۶: ضرایب معناداری همبستگی بین مولفه‌های تاکتیک های بازاریابی رابطه مند
شکل ۴-۱۷: ضرایب استاندارد همبستگی بین مولفه‌های تاکتیک های بازاریابی رابطه مند