بهمن ۴, ۱۳۹۹

تاثیر صادرات بر بهره وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران- قسمت …

شماره

عنوان مقاله

نویسنده/
نویسندگان

سال انتشار

نتایج مقاله

۱

بررسی اثر بهرهوری کل عوامل بر قدرت رقابت پذیری(مطالعه موردی ایران

شاه آبادی

۱۳۸۳

با بررسی نقش بهرهوری کل عوامل بر روی صادرات غیرنفتی و واردات کالا در اقتصاد ایران با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی نتیجه میگیرد که بهرهوری کل عوامل،بهبود واقعی نرخ ارز و سطح واردات جهانی تاثیر مثبتی بر صادرات غیرنفتی کالا دارند.

۲

آثار تجارت خارجی بر بهرهوری:مورد ایران

مهرآرا و محسنی

۱۳۸۳

آثار تجارت خارجی را بر سطح رشد و بهرهوری با استفاده از دادههای پانل ۹ زیر بخش صنعتی در اقتصاد ایران مورد مطالعه قرار دادهاند. برای این منظور با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی مبتنی بر تابع تولید فدر و با لحاظ کردن متغیرهای تجاری سهم صادرات،واردات و نهادههای واسطهای وارداتی در ستانده بخش،تصریح شده و با روش گشتاور های تعمیمیافته برآورد میگردد.نتایج حاصله،اثر صادرات بر سطح بهرهوری را قوی و معنیدار نشان میدهد،اما تاثیر این متغیر بر نرخ رشد بهرهوری معنیدار نیست.همچنین سیاست های آزادسازی تجاری پس از سال ۱۳۶۸ تاثیری بر نرخ رشد بهرهوری نداشته است.از میان متغیر های تجاری تنها نهادههای وارداتی بر رشد بهره وری اهمیت دارد.

۳

ارزیابی و تحلیل تاثیرات متقابل بهرهوری نیروی انسانی، هزینههای تولید و صادرات کالاهای صنعتی در ایران

کریمی و پیراسته

۱۳۸۳

در این تحقیق با اتکا به آمار سری زمانی صنعت،از یک سیستم معادلات همزمان استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین سیستم به روش حداقل مربعات دومرحلهای نشان میدهد افزایش در بهرهوری نیروی انسانی،موجبات کاهش در هزینه واحد کار در بخش صنعت را فراهم آورده و با کاهش هزینههای تولید،این امر به نوبه خود،بعضا زمینه را برای افزایش صادرات کالاهای صنعتی طی دوره مذکور فراهم آورده است.از طرف دیگر،با استناد به نتایج حاصله،به نظر می رسد که شدت صادرات این بخش تاثیر معنیداری بر بهبود بهره وری نیروی انسانی در طی دوره مورد مطالعه داشته باشد.

۴

تاثیرات صادرات صنعتی و سرمایهی انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی در کشورهای عضو OIC

طیبی و همکاران

۱۳۸۷

برای تخمین معادلههای این پژوهش مدل داده های تابلویی از نوع اثرات ثابت مورد استفاده قرار گرفت.بر اساس نتایج این تحقیق، اثر ترکیبی صادرات صنعتی و سرمایهی انسانی نیز تاثیر کاملا مثبت و معنیداری بر بهره وری عوامل تولید و رشداقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته است.

۵

متنوعسازی صادرات و بهرهوری در صنایع کشور

یاوری و همکاران

۱۳۸۹

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است