بهمن ۲, ۱۳۹۹

مقاله – تاثیر صادرات بر بهره وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران- …

نتایج حاصل از این مطالعه با استفاده از روش پانل دیتا حاکی از آن است که بهرهوری و صادرات،روند مشابهی با یکدیگر دارند.متغیر شاخص تنوع صادراتی دارای اثری مثبت و معنیدار روی بهرهوری میباشد؛بهطوریکه به ازای یک درصد تغییر در مقدار این شاخص،بهرهوری به اندازه ۸/۱ درصد افزایش مییابد.بهعبارت دیگر،اثر کاهنده تمرکز صنعتی روی بهرهوری تایید می شود.اثر آزادسازی تجاری روی بهرهوری صنایع اندک و منفی است.

۶

تاثیر متنوعسازی صادرات بر بهرهوری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی(رویکرد دادههای تابلویی در کشورهای گروه دیهشت)

آذربایجانی و همکاران

۱۳۹۰

با استفاده از تئوری های جدید رشد و تجارت بینالملل و روش اقتصادسنجی مبتنی بر دادههای تابلویی نشان دادند متنوعسازی صادرات تاثیر مثبت و معناداری بر بهرهوری کل عوامل و رشد اقتصادی دارد.

۷

نقش صادرات در بهرهوری و رشد اقتصادی:شواهد تجربی از ایران

کمیجانی و حاجی

۱۳۹۱

در این مقاله منابع رشد ایران در قالب دو مدل با استفاده از دادههای سری زمانی بررسی میشود. در هردو مدل رابطه مثبت و معناداری بین صادرات و رشداقتصادی وجود دارد.در هر دو مدل آماره بریوش-گودفری بر عدم وجود خودهمبستگی بین جملات پسماند دلالت دارند.همچنین آماره بریوش-پاگان-گودفری نیز بر عدم وجود ناهمسانی واریانس جملات پسماند دلالت دارند.

فصل سوم:
روش شناسی تحقیق وارائه مدل
۳-۱-مقدمه:
رابطه میان صادرات و بهره‌وری در سالهای گذشته مورد توجه برخی از اقتصاددانان و پژوهشگران بوده است.در ادبیات اقتصادی نقش صادرات در رشد اقتصادی و بهرهوری، بارها مورد آزمون های مختلفی قرار گرفته است .در کشور ما نیز برای رهایی از اتکا به صادرات نفتی،همواره رشد صادرات غیر نفتی تشویق میشود و رشد اقتصادی وبهرهوری کشور،منوط به رشد صادرات غیر نفتی آن تلقی میگردد.
در شرایطی که ارزش تولیدات صنعتی کشورهای مختلف جهان روبه رشد بوده و طیف وسیعی از کشورها سیاستهای اثر بخش توسعه صادرات غیر نفتی را در راس برنامههای اقتصادی خود قرار دادهاند، توجه جدی و همهجانبه بهسمت صادرات غیر نفتی قابل تامل میباشد.نوسانهای شدید در قیمت نفت خام،روند روبه رشد مصرف فرآوردههای نفتی در داخل کشور و درنتیجه کاهش مازاد نفت خام قابل صدور، چشمانداز نامطمئنی از روندآتی در درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام را بهعنوان مهمترین منبع تامین درآمد ارزی کشور نمایان ساخته است.
بنابراین متنوع سازی صادرات یکی از گزینههای مناسب و موثر سیاستگذاری تجاری در کشور محسوب میشود.از سوی دیگر،امروزه افزایش بهرهوری بهعنوان روشی موثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی با توجه به کمیابی منابع تولیدی است و این امر بهمعنای تخصیص بهینه منابع و افزایش بهرهبرداری از امکانات موجود است.بنابراین،اتخاذ الگوی متنوعسازی در حوزه صادرات میباید در جهت افزایش بهرهوری در صنایع باشد.
این فصل مدل تحقیق را مشخص می کند.در این فصل بهترتیب روش شناسی تحقیق، منابع آماری، توصیف دادهها(متغیرهای مستقل و وابسته)، دادهها ،مقدمه ای بر اقتصاد سنجی،روش تحقیق، روش پانلدیتا، آزمون F لیمر ، آزمون هاسمن و جمع بندی فصل بررسی می شود.
.
۳-۲-روش شناسی تحقیق:
طبق مدل برگرفته شده از پژوهش اگونلی و آینی(۲۰۰۸) ، مدل برآوردی تحقیق بهصورت زیر میباشد:
EP=F(X2,,e,L2,,MCG) (3-1)
EPit=+1Ln(it+2Ln(DOPEN)it+3Ln(RER)it+4Ln(L2)it+5Ln(MCG)it+6Ln(X2)it (۲-۳)
۳-۳-توصیف داده ها:
توصیف داده ها آمار های متغیر وابسته و متغیر های مستقل را در بازه زمانی تحقیق بیان می کند.
۳-۳-۱-متغیر وابسته:
it EP:متغیر وابسته مورد استفاده در مدل، بهرهوری انرژی میباشد.بهرهوری انرژی از نسبت ارزشافزوده کارگاههای بزرگ صنعتی به انرژی مصرفشده این کارگاهها بهدست میآید.
EP= (3-3)
ارزش افزوده فعالیت صنعتی کارگاه(VA):عبارت است از مابهالتفاوت ارزش ستانده و ارزش داده صنعتی.
ارزش ستانده فعالیت صنعتی: ارزش ستانده فعالیت صنعتی عبارت است از ارزش کالاهای تولید شده،دریافتی بابت خدمات صنعتی،تغییرات ارزش موجودی کالاهای در جریان ساخت،تفاوت ارزش فروش از ارزش خرید کالاهایی که بدون تغییر شکل به فروش رسیدهاند،ارزش اموال سرمایهای ساخته توسط کارگاه،ارزش برق و آب تولید و فروخته شده.
ارزش داده فعالیت صنعتی: ارزش داده فعالیت صنعتی عبارت است از مجموع ارزش مواد خام و اولیه،ابزار و لوازم و ملزومات کم دوام مصرف شده،ارزش سوخت مصرف شده،ارزش آب و برق خریداری شده،ارزش مواد و قطعات مصرف شده جهت ساخت یا ایجاد اموال سرمایهای توسط کارگاه و پرداختی بابت خدمات صنعتی.
ارزش انرژی مصرف شده(CE):ارزش انرژی مصرف شده،عبارت است از ارزش انواع سوخت مصرفشده و ارزش برق خریداری شده(نفتسفید،گازوئیل،گازطبیعی،گاز مایع،بنزین،زغال سنگ،زغالچوب،سایر مواد سوختنی،برق و آب)
۳-۳-۲-متغیرهای مستقل:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.