بهمن ۱, ۱۳۹۹

پژوهش – تاثیر صادرات بر بهره وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در …

مهمترین متغیرهای مستقل مورد استفاده در مدل عبارتند از
۲ X:منظور صادرات کارگاههای نهگانه صنعتی میباشد.
ارزش صادرات مستقیم:منظور از ارزش صادرات مستقیم،ارزش کالاهایی است که توسط کارگاه به خارج از کشور صادر شده است.و منظور از صادرات عبارت است از فروش یا عرضه خارجی کالا ها و خدمات یک کشور به کشور های دیگر پس از انجام تشریفات گمرکی . انتظار می رود طبق مبانی نظری اثر صادرات بر بهره وری انرژی مثبت باشد.
: نسبت سرمایه به نیروی کار ساده میباشد. سرمایه به نیروی کارساده از نظر تئوریکی اثر مثبت و معناداری بر بهره وری انرژی دارد.
کارگران ساده(L1):به کارگرانی اطلاق میشود که شغل مورد تصدی آنها نیاز به تعلیم و کسب مهارت ندارد.
سرمایهگذاری (ارزش تغییرات اموال سرمایهای):سرمایهگذاری عبارت است از تغییرات ایجاد شده در ارزش اموال سرمایهای(ارزش خرید یا تحصیل و هزینه تعمیرات اساسی منهای ارزش فروش یا انتقال اموال سرمایهای)طی دوره آماری.
اموال سرمایهای:زمین،ساختمان،وسایل نقلیه و همچنین وسایل و تجهیزات متعلق به کارگاه که عمر مفید آنهااز یک سال بیشتراست،اموال سرمایهای کارگاه محسوب میشود.
خرید یا تحصیل اموال سرمایهای:منظور از ارزش خرید یا تحصیل اموال سرمایهای،ارزش اموال سرمایهای است که کارگاه به صورت نو یا مستعمل خریداری یا تحصیل کرده است،هزینههای جنبی مربوط از قبیل هزینه بیمه،ترخیص،مالیات ،حمل،نصب و…نیز جزو ارزش خرید یا تحصیل اموال سرمایهای محسوب میشود.
ارزش سرمایهگذاری:خرید یا تحصیل اموال سرمایهای(داخلی و خارجی)،وسایل نقلیه،ساختمان و تاسیسات،زمین،نرمافزارهای کامپیوتری،ماشینآلات،ابزار و وسایل بادوام،لوازم و تجهیزات بادوام.
واردات کالاهای سرمایه(خرید یا تحصیل اموال سرمایهای خارجی):ماشینآلات،ابزار و وسایل کار بادوام،لوازم و تجهیزات اداری،وسایل نقلیه،ساختمان وتاسیسات و نرمافزارهای کامپیوتری.
تشکیل سرمایه(موجودی سرمایه):شامل ارزش تغییرات موجودی انبار و تشکیل سرمایه ثابت میباشد.
منظور از نیروی کار کلیه افرادی هستند که در کارگاه کار میکنند، اعم از اینکه تماموقت یا پارهوقت باشند که همان شاغلان کارگاهها می باشند.مانند مالکان و شرکای فعال،مزد و حقوق بگیران و کارکنان فامیلی بدون مزد،کارکنان سیار که در خارج از کارگاه ولی برای کارگاه کار میکنند نیز جزو شاغلان کارگاه منظور میشوند.کل شاغلان به دو دسته شاغلان تولیدی و غیرتولیدی تقسیم میشوند.شاغلان تولیدی شامل کارگران ساده،کارگران ماهر،تکنسینها و مهندسین میباشد. طبق مبانی نظری با توجه به اینکه نیروی کار ماهر سبب افزایش بهره وری انرژی می شود بنابراین انتظار می رود تأثیر این متغیر مثبت است.
آزادسازی تجاری: نسبت مجموع صادرات و واردات بر ارزش افزودزیر بخشهای صنعتی( )به عنوان شاخصی برای درجه باز بودن (D OPEN) در نظر گرفته شده است.منظور از صادرات و واردات در فرمول صادرات و واردات کل کشور میباشد. طبق دیدگاه طرفداران سیاست های آزاد سازی این سیاستها بدون هیچ گونه پیش شرطی، رشد بهره وری را افزایش می دهند.
منظور از صادرات و واردات در اینجا صادرات و واردات کل کشور میباشد.
RER: نرخ موثر واقعی ارز میباشد.انتظار می رود تأثیر این متغیر مثبت باشد.
L2:نیروی کار ماهر میباشد.کارگران ماهر:به کارگرانی اطلاق میشود که به اعتبار دانش فنی و تجربهای که کسب کرده اندتوانایی انجام کارهای فنی را دارند. انتظار می رود تأثیر این متغیر مثبت باشد.
واردات کالاهای سرمایهای(MCG):نیز یکی دیگر از متغیرهای وابسته در مدل می باشد.انتظار می رود تأثیر این متغیر مثبت باشد.
در مدل دوم به جای نسبت سرمایه به نیروی کار ساده )از نسبت سرمایه به نیروی کار ماهر ) و به جای نیروی کار ماهر( )از نیروی کارساده( ) استفاده شده است.
EPit=+1Ln(it+2Ln(DOPEN)it+3Ln(RER)it+4Ln(L1)it+5Ln(MCG)it+6Ln(X2)it (۴-۳)
۳-۴-منابع آماری:
برای تهیه اطلاعات از منابع آماری مرکز آمار ایران بر حسب کد دو رقمی ISIC استفاده خواهد شد. از سایت صندوق بینالمللی پول آمار نرخ ارز گرفته خواهد شد. نمونه مورد بررسی کارگاههای بزرگ صنعتی در ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۸۰ می باشد.
۳-۵- آماره های توصیفی:
در این بخش به توصیف آماری داده ها از نظر میانگین، میانه، چولگی، کشیدگی و انحراف معیار پرداخته می شود. در جدول زیر آمار توصیفی مربوط به متغیرهای استفاده شده در مدل آورده شده است:
جدول (۳-۱): آمار توصیفی متغیرهای الگو

متغیر میانگین میانه انحراف معیار ماکزیمم مینیمم چولگی کشیدگی
EP ۰۳۴/۰ ۰۱۷/۰
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.