بهمن ۴, ۱۳۹۹

مقاله – تاثیر صادرات بر بهره وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در …

۱۱/۰

۴۴/۰

۰۰۲/۰

۷۴/۱

۹۵/۴

RER

۸۱/۳

۸۹/۳

۲۵/۰

۰۷/۴

۲۶/۳

۱۱/۱-

۱۴/۳

X2

۵۵/۶

۶۳/۶

۲۱/۲

۸۹/۱۰

۵۵/۲

۰۷/۰

۱۷/۲

منبع: محاسبات محقق
۳-۶-روش تحقیق:
روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی است. این تحقیق به تاثیر صادرات بر بهرهوری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر با استفاده از مدل اقتصاد سنجی،بهوسیله بهرهگیری توﺃم از دادههای مقطعی و سری زمانی که به روش پانلدیتا معروف است میپردازد. تخمینهای آماری با استفاده از نرم افزار ایویوز صورت میگیرد. استفاده از روش پانلدیتا نسبت به دادههای سریزمانی و مقطعی دارای مزایا زیادی میباشد که از مهمترین آنها افزایش حجم نمونه و بالابردن درجه آزادی میباشد.
استفاده از این نوع دادهها به افزایش حجم،کاهش همخطی،افزایش کارایی،کاهش تورش تخمین،محدود شدن ناهمسانی واریانس و امکان تفکیک اثرات اقتصادی و … منجر میشود.(هشیائو،۲۰۰۳)
۳-۷-روش پانل دیتا یا داده های تابلویی:
انواع داده هایی که عموما برای تحلیلهای تجربی بکار برده میشوند،در سه گروه مورد بحث و بررسی قرار میگیرند:دادههای سریزمانی[۳۸]،دادههای مقطعی[۳۹] و دادههای تلفیقی سریزمانی و مقطعی[۴۰].
در دادههای سری زمانی مقادیر یک یا چند متغیر را طی یک دوره زمانی مشاهده میکنیم (برای مثال GDP طی چند فصل یا چند سال). در دادههای مقطعی، مقادیر یک یا چند متغیر برای چند واحد یا مورد نمونهای در یک زمان یکسان جمعآوری میشود (برای مثال نرخهای جرم و جنایت برای  سی استان ایران  در در یک سال معین).
داده های ترکیبی، اصطلاحی برای ترکیب مشاهدات مقطعی طی دوره های زمانی چند ساله می باشد. بنابراین، در ادبیات اقتصاد سنجی، اطلاعات آماری مربوط به داده های ادغام شده از سری زمانی و مقطعی را داده های ترکیبی می گویند؛ ( یعنی داده های مربوط به یک یا چندین متغیر در دوره ای خاص و برای چندین مقطع مختلف ). در بعضی مواقع، جدا کردن داده ها به صورت مقطعی و سری زمانی میسر نیست و یا ترکیب آنها، نتایج بهتری نسبت به تک تک آنها به دست می دهد. در این شرایط، استفاده از داده های تابلویی متداول می باشد. داده های تابلویی شامل تعداد زیادی از متغیرهای مقطعیN ) است که در طول یک دوره زمانی مشخص ( T ) مورد بررسی قرار می گیرند. تعداد کل مشاهدات ( T × N ) می باشد که با استفاده از مدل های مختلفی قابل تخمین است.
به طور کلی، ترکیب از لحاظ داده ها بر دو قسم است :
۱) ترکیب های متوازن : که در آن، سری زمانی برای تمام مقاطع برابر است.
۲) ترکیب های نامتوازن : که تعداد مشاهدات مقطعی برای تمام دوره های زمانی برابر نیست یا اینکه تعداد سال های مورد مطالعه برای تمام تعداد مشاهدات مقطعی، برابر نیست.
در مدل های پانل دیتا، متغیرها را هم در میان مقاطع جامعه آماری ( که تعداد آن را با N نشان می دهیم ) و هم در طول زمان اندازه گیری می کنیم. به عبارت دیگر، در اینگونه مدل ها با دو بعد سروکار داریم : بعد زمان و بعد مقاطع ( افراد )[۴۱] که آن را داده های گروهی – زمانی[۴۲] نیز می گویند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.