بهمن ۴, ۱۳۹۹

سامانه پژوهشی – تاثیر صادرات بر بهره وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران- قسمت …

نام استاد راهنما: دکتر محسن ابراهیمی

نام استاد مشاور: دکتر علیاکبر قلیزاده

دانشکده : اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی: اقتصاد

رشته تحصیلی: توسعه اقتصادی و برنامهریزی

گرایش تحصیلی: توسعه اقتصادی و برنامهریزی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

تاریخ تصویب پروپزال: ۰۶/۱۲/۱۳۹۱

تاریخ دفاع: ۰۵/۰۳/۱۳۹۳

تعداد صفحات: ۱۱۹

چکیده:
کارگاه های بزرگ صنعتی مکان های ثابتی هستند که در آن ها مجموعه ای از سرمایه و نیروی کار به منظور تولید یک یا چند محصول صنعتی به کار گرفته شده است.بنابراین شیوه درست مصرف کردن انرژی و بهره وری انرژی در این کار گاه ها مهم می باشد.عوامل بسیاری که بر بهره وری انرژی در این کارگاه ها تاثیر دارد در این مطالعه ذکر شده است.بنابر این، این مطالعه به تاثیر صادرات بر بهره وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی ده نفر کارکن و بیش تر با استفاده از کد دورقمی ISIC در چارچوب داده های تابلویی طی دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ می پردازد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که صادرات کارگاه ها تاثیر مثبت ولی اندک بر بهره وری انرژی دارد. تاثیرنسبت سرمایه به نیروی کار ساده بر بهره وری انرژی مثبت ولی از نظر آماری معنادار نیست.هم چنین نیروی کار ماهر،آزاد سازی تجاری و نرخ موثر واقعی ارز تاثیر منفی و معنی داری بر بهروری انرژی در کارگاه های بزگ صنعتی دارد. اثر منفی واردات کالاهای سرمایهای (خرید یا تحصیل اموال سرمایهای خارجی) بر شاخص بهره وری انرژی صنایع در ایران می‌تواند به علت قید فن‌آوری باشد که البته از لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد.

واژههای کلیدی: کارگاه های بزرگ صنعتی،بهره وری انرژی،صادرات،نرخ موثر واقعی ارز،آزادسازی تجاری،واردات کالاهای سرمایه ای

فهرست مطالب
فصل اول:کلیات پژوهش
۱-۱مقدمه: ۳
۱-۲-تعریف مساله و بیان نکات اصلی: ۵

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.