بهمن ۷, ۱۳۹۹

تاثیر صادرات بر بهره وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران- …

آمادر[۳۴](۲۰۱۲)،در مقالهای با عنوان میزان انرژی در صادرات تولید(:تجزیه و تحلیل متقابل کشور)به مقایسه میزان انرژی در صادرات تولیدی در ۳۰ اقتصاد پیشرفته و در حال ظهور با استفاده از روش ماتریسی طی دوره زمانی ۲۰۰۵-۱۹۹۵پرداخت.نتایج این مطالعه نشان میدهد که برزیل،هند و عمدتا چین یک ظرفیت انرژی بالا در صادرات تولید ارائه دادهاند بطوریکه ضریب بهرهوری انرژی در این کشورها بالاتر از میانگین جهانی در اکثر بخشها می باشد،در حالیکه در ژاپن،آلمان و ایالات متحده عکس این وضعیت مشاهده میشود.این تجزیه و تحلیل نشان می دهد مقدار انرژی صادرات تولیدی از تایوان،چین،هند و برزیل و همچنین کشورهای اروپایی مانند مجارستان،پرتغال،اسپانیا، بلژیک و هلند زمانی که با میانگین جهانی مقایسه شدند افزایش یافتهاست.در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته بهویژه در اروپا و آمریکایشمالی،مقدار انرژی زیر متوسط جهانی نشان دادهشد.
۲-۳-۲-مطالعات داخلی:
(شاه آبادی؛۱۳۸۳)؛با بررسی نقش بهرهوری کل عوامل بر روی صادرات غیرنفتی و واردات کالا در اقتصاد ایران با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی طی دوره زمانی ۱۳۸۲-۱۳۳۸ نتیجه میگیرد که شاخص قیمتهای نسبی،نسبت شاخص قیمت کالاهای وارداتی به قیمت کالاهای تولید داخل وبهرهوری کل عوامل تاثیر منفی و قابل توجهی بر تقاضای واردات کالا و تولید ناخالص داخلی بدون نفت و درآمدهای نفتی اثر مثبتی بر تقاضای واردات کالا دارند.در ضمن بهرهوری کل عوامل،بهبود واقعی نرخ ارز و سطح واردات جهانی تاثیر مثبتی بر صادرات غیرنفتی کالا دارند.
(مهرآرا و محسنی؛۱۳۸۳)؛آثار تجارت خارجی را بر سطح رشد و بهرهوری با استفاده از دادههای پانل ۹ زیر بخش صنعتی طی دوره ۱۳۷۹-۱۳۶۰ در اقتصاد ایران مورد مطالعه قرار دادهاند.برای این منظور با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی مبتنی بر تابع تولید فدر و با لحاظ کردن متغیرهای تجاری سهم صادرات،واردات و نهادههای واسطهای وارداتی در ستانده بخش،تصریح شده و با روش گشتاور های تعمیمیافته[۳۵] برآورد میگردد.نتایج حاصله،اثر صادرات بر سطح بهرهوری را قوی و معنیدار نشان میدهد،اما تاثیر این متغیر بر نرخ رشد بهرهوری معنیدار نیست.همچنین سیاستهای آزادسازی تجاری پس از سال ۱۳۶۸ تاثیری بر نرخ رشد بهرهوری نداشته است.از میان متغیرهای تجاری تنها نهادههای وارداتی بر رشد بهرهوری اهمیت دارد.
(کریمی و پیراسته؛۱۳۸۳)؛در مطالعهای با عنوان”ارزیابی و تحلیل تاثیرات متقابل بهرهوری نیروی انسانی، هزینههای تولید و صادرات کالاهای صنعتی در ایران”به شناسایی عوامل موثر بر بهره وری نیرویانسانی و تعیین میزان تاثیرپذیری هزینههای تولید و صادرات کالاهای صنعتی از بهرهوری نیروی انسانی در بخش صنعت کشور پرداختند.بدین منظور با اتکا به آمار سری زمانی صنعت(۱۳۷۸-۱۳۷۳)،از یک سیستم معادلات همزمان استفاده شده است.نتایج حاصل از تخمین سیستم به روش حداقل مربعات دومرحلهای[۳۶] نشان میدهد که آموزش و مهارت نیروی انسانی تاثیرات مثبت و معنی داری بر افزایش بهرهوری نیروی انسانی در طی دوره مطالعه داشته است.بهعلاوه،نتایج حاکی از آن است که افزایش در بهرهوری نیروی انسانی،موجبات کاهش در هزینه واحد کار در بخش صنعت را فراهم آورده و با کاهش هزینههای تولید،این امر به نوبه خود،بعضا زمینه را برای افزایش صادرات کالاهای صنعتی طی دوره مذکور فراهم آورده است.از طرف دیگر،با استناد به نتایج حاصله،به نظر می رسد که شدت صادرات این بخش تاثیر معنیداری بر بهبود بهره وری نیروی انسانی در طی دوره مورد مطالعه داشته باشد.
(طیبی و همکاران؛۱۳۸۷)؛در مطالعهای تاثیر صادرات صنعتی و سرمایهی انسانی بر بهرهوری عوامل تولید و رشداقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی[۳۷] طی دوره ۲۰۰۵-۱۹۸۰ با استفاده از مدل های اقتصادسنجی را مورد بررسی قرار دادند.برای تخمین معادلههای این پژوهش مدل دادههای تابلویی از نوع اثرات ثابت مورد استفاده قرار گرفت.بر اساس نتایج این تحقیق،تاثیر سرمایهی انسانی بر بهرهوری کل عوامل تولید و رشداقتصادی مثبت و معنیدار بوده است.همچنین اثر ترکیبی صادرات صنعتی و سرمایهی انسانی نیز تاثیر کاملا مثبت و معنیداری بر بهره وری عوامل تولید و رشداقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته است.در مجموع،یافتههای این تحقیق بر این واقعیت استوار است که به منظور افزایش صادرات صنعتی جهت رقابت در اقتصاد بینالملل و دست یابی به رشداقتصادی بالاتر،کشورهای مورد بررسی باید به توسعهی سرمایه انسانی،ارتقا مهارتها و تحقیق وتوسعه نگاه استراتژیک داشته باشند.
(یاوری و همکاران؛۱۳۸۹)؛به متنوعسازی صادرات و بهرهوری در صنایع کشور ایران با استفاده از روش پانل دیتا پرداختند.نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که بهرهوری و صادرات،روند مشابهی با یکدیگر دارند.متغیرهای نسبت سرمایه به نیروی کار در زیر بخشهای صنعت و نیز نرخ موثر واقعی ارز،اثرگذاری مثبت روی بهرهوری دارند.متغیر شاخص تنوع صادراتی دارای اثری مثبت و معنیدار روی بهرهوری میباشد؛بهطوریکه به ازای یک درصد تغییر در مقدار این شاخص،بهرهوری به اندازه ۸/۱ درصد افزایش مییابد.بهعبارت دیگر،اثر کاهنده تمرکز صنعتی روی بهرهوری تایید می شود.اثر آزادسازی تجاری روی بهرهوری صنایع اندک و منفی است و بیان میدارد سیاستگذاران اقتصادی برای ارتقای بهرهوری می باید به عوامل بنیادی و تمهیدات نهاد

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ی دیگری فراتر از تجارت خارجی و نیز در نظر گرفتن پیششرط توجه کنند.
(آذربایجانی و همکاران؛۱۳۹۰)؛در مطالعهای تاثیر متنوعسازی صادرات بر بهرهوری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی(رویکرد دادههای تابلویی در کشورهای گروه دیهشت) را با استفاده از تئوری های جدید رشد و تجارت بینالملل و روش اقتصادسنجی مبتنی بر دادههای تابلویی طی دوره ۲۰۰۷-۱۹۹۹ مورد بررسی قرار دادند.نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و معنادار متنوعسازی صادرات بر بهرهوری کل عوامل و رشداقتصادی می باشد.بنابر این توصیه میشود کشورهای مورد بحث از جمله ایران جهت ایجاد رشد و توسعه پایدار اقتصادی،سیاست متنوع سازی صادرات را نیز در کنار سایر عوامل موثر بر بهرهوری و رشداقتصادی مدنظر قرار دهند.
(کمیجانی و حاجی؛۱۳۹۱)؛به بررسی نقش صادرات در بهرهوری و رشداقتصادی در ایران با استفاده از دادههای سری زمانی پرداختند.در این مقاله منابع رشد در دوره ۱۳۸۹-۱۳۳۸ برای ایران در قالب دو مدل بررسی میشود.در مدل اول علاوه بر نیروی کار و سرمایه از صادرات،مخارج دولت و رابطه مبادله نیز به عنوان نهادههای موثر در فرآیند تولید استفاده می شود.وارد کردن صادرات به خاطر ارائه بهبود تکنیک تولید،آموزش نیرویکار ماهر و بهبود مدیریت در سطح جهانی به خاطر باز بودن اقتصاد و همچنین واردکردن مخارج دولت و رابطه مبادله نیز به خاطر وابسته بودن بودجه دولت به نفت و باز بودن اقتصاد کشور بوده است.در مدل دوم،اقتصاد به دو بخش صادراتی وغیرصادراتی تفکیک میشود که هر یک از این دو بخش دارای تابع تولید جداگانهای است.در این مدل،رشد نهتنها به خاطر نیرویکار و سرمایه در بخش صادراتی تحقق مییابد،بلکه تخصیص مجدد منابع از بخش غیرصادراتی به بخش صادراتی نیز در رشد موثر خواهد بود.در هردو مدل رابطه مثبت و معناداری بین صادرات و رشداقتصادی وجود دارد.در هر دو مدل آماره بریوش-گودفری بر عدم وجود خودهمبستگی بین جملات پسماند دلالت دارند.همچنین آماره بریوش-پاگان-گودفری نیز بر عدم وجود ناهمسانی واریانس جملات پسماند دلالت دارند.
۲-۴-کاربردها و جنبههای نوآوری پژوهش:
با توجه به اهمیت انرژی در کشور ما و همچنین با توجه به پایان پذیری انرژیهای تجدید ناپذیر میتواند الگویی برای بهتر استفاده کردن انرژی در کشور و قدرت رقابتپذیری و نفوذ در بازارهای جهانی باشد.این پژوهش میتواند قابل استفاده برای ۱) وزارت نیرو،۲)وزارت صنعت،معدن و تجارت باشد. در رابطه با بهره وری انرژی مطالعات مختلفی در داخل و خارج کشور انجام شده است. در اکثر این مطالعات تاثیر دستمزد واقعی نیروی کار،قیمت های انرژی،پیشرفت تکنولوژی و…بر بهرهوری انرژی اندازهگیری شده است ولی این پژوهش تاثیر صادرات کارگاههای بزرگ صنعتی در ایران را بر بهرهوری انرژی در این کارگاهها اندازهگیری میکند.بهعبارت دیگر مطالعات گذشته فقط به تاثیر عوامل داخلی موثر بر بهرهوری انرژی توجه کرده ولی در این مطالعه با بررسی صادرات بهرهوری انرژی در فضای گستردهتری مطالعه میشود.
جدول ۲-۱-خلاصه مطالعات گذشته
جدول ۲-۱-۱-مطالعات خارجی:

شماره عنوان مقاله نویسنده/
نویسندگان
سال انتشار نتایج مقاله
۱ صادرات،واردات و بهرهوری: نتایجی از دادههای بنگاهی در اندونزی فردریک اسجوهلم ۱۹۹۹ استفاده از رویکرد تابع تولید مبتنی بر دادههای خرد،در سطح بنگاه در اندونزی نشان داد بنگاه های صادراتی از رشد بهرهوری بالاتری برخوردارند.
۲ بهرهوری شرکت و بازارهای صادراتی:یک روش غیر پارامتریک میگل دلگادو و همکاران ۲۰۰۲ نتایج نشان داد سطوح بالاتری از بهرهوری برای شرکتهای صادرکننده نسبت به شرکتهای غیرصادرکننده با استفاده از دادههای پانل در شرکتهای تولیدی اسپانیا وجود دارد.
۳ آیا صادرات منجر به کارایی بهتر میشود؟یک اقتصاد سنجی خرد از شرکتهای رقابتی