تامین اجتماعی

دانلود پایان نامه

به علاوه،شورای ریاست یک رکن عالی تصمیم گیری برای اداره خود بانک مرکزی اروپا می باشد.این شورا قواعد شکلی را برای بانک مرکزی اروپا به تصویب رسانیده و شرایط اشتغال اعضای هیئت اجرایی و کارکنان بانک مرکزی اروپا را معین نموده و بودجه بانک مرکزی اروپا را مشخص می نماید.
ج-قواعد عمومی رای دهی
شورای ریاست بانک مرکزی اروپا در تطابق با اصل یک دولت عضو،یک رای گام برمی دارد.این بدان معناست که به جز تصمیمات راجع به مسایل خاص مالی،رای یک دولت بر دیگری تفوق ندارد. بنابراین رای رییس کل بانک مرکزی بزرگترین کشور عضو حوزه یورو به همان اندازه اهمیت رای رییس بانک مرکزی کوچک ترین دولت عضو در نظر گرفته خواهد شد.این اصل این واقعیت را منعکس می نماید که اعضاء از جمله روسای بانک های مرکزی ملی به عنوان صلاحیت شخصی خودشان و نه در نمایندگی از کشورها یا بانک های ملی مرکزی شان منصوب شده اند. در عوض، آنها می بایست در ارتباط با منافع منطقه یورو به صورت عام گام بردارند.این نکته نیزحایز اهمیت است که اعضای هیئت اجرایی زمانی که شورای ریاست تصمیم گیری راجع به شرایط و قیود اشتغال آنها را بررسی می نمایند از حق رای برخوردار نمی باشند.
شورای ریاست معمولا بوسیله اکثریت ساده آرا اعضای بانک های ملی مرکزی دول عضو به اتخاذ تصمیم می پردازد.در صورت برابری آراء، رییس شورای ریاست از رای تعیین کننده برخوردار است.این قوانین تضمین می نمایند که تصمیمات نمی توانند به وسیله یک اقلیت اعضای شورای ریاست مسدود شده و اینکه بانک مرکزی اروپا صلاحیت خویش را می تواند در هر زمان ممکن اعمال کند. با این حال در دو وضعیت خاص حد نصاب دو سوم آرا دول عضو شرکت کننده ضرروی می باشد:
1-اگر شورای ریاست تشخیص دهد که عملکردهای غیرمرتبط با یوروسیستم بوسیله یک بانک مرکزی ملی با اهداف و وظایف یوروسیستم مغایرت دارد؛
2-در صورتی که شورای ریاست راجع به استفاده از روش های عملیاتی کنترل پولی به جای سایر روش های مندرج در اساسنامه سیستم اروپایی بانکداری مرکزی به تصمیم گیری بپردازد.
همچنین در یک مورد نیز اتفاق آرا پیش بینی شده است و آن در موردی است که پیشنهاد راجع به اصلاح اساسنامه از طریق فرآیند تسهیل شده اصلاح بر اساس ماده 41 اساسنامه سیستم اروپایی بانکداری مرکزی باشد.
2-هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا
هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا رکن عملیاتی تصمیم گیر بانک مرکزی اروپا می باشد. این رکن مسئولیت تمامی تصمیماتی را بر عهده دارد که به صورت روزانه اتخاذ می شود.بواسطه ماهیت سیاست پولی، بانک مرکزی اروپا ملزم است تا سریعا نسبت به تغییر شرایط متغیر در بازارهای پولی و سرمایه واکنش نشان داده و آن را اصلاح نماید. این وظیفه تنها بوسیله رکنی که اعضای آن به صورت دائم و انحصاری در اجرای سیاست های بانک مرکزی اروپا دخیل هستند می تواند انجام پذیرد.
الف-ترکیب هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا
هیئت اجرایی متشکل از شش عضو یعنی رییس،نایب رییس و چهار عضو دیگر که همگی آنها اشخاص شناخته شده و واجد تجربیات حرفه ای در موضوعات پولی و بانکداری هستند می باشند.انتصابات بوسیله سازش مشترک کشورهای حوزه یورو در سطح سران دولت ها یا حکومت ها بر مبنای پیشنهاد شورای اتحادیه اروپا و پس از مشورت با پارلمان اروپایی و شورای ریاست بانک مرکزی اروپا انجام می گیرد. قبل از استقرار بانک مرکزی اروپا،شورای موسسه پولی اروپا در ماه می 1998 راجع به شش نفر از اولین هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپایی مورد مشاورت قرار گرفت.
اعضای هیئت اجرایی بر مبنای عملکرد تمام وقت منصوب می گردند.مدت انتصاب و شرایط آنها از جمله حقوق،مزایا و عواید و سایر مسایل تامین اجتماعی تابع قراردادهای با بانک مرکزی اروپا و بوسیله شورای ریاست بانک مرکزی اروپا مشخص می شوند.در باب این موضوعات، شورای ریاست بر مبنای پیشنهادات از سوی کمیته متشکل از سه عضو منصوب شده بوسیله شورای ریاست بانک مرکزی اروپا و سه عضو که به وسیله شورای اتحادیه اروپا منصوب شده اند عمل می نماید. سه عضو منصوب شونده از سوی شورای ریاست بانک مرکزی اروپا همگی از روسای فعلی یا سابق بانک های مرکزی دول عضو و سه عضو منصوب شونده از سوی شورای اتحادیه اروپا همگی از اعضای شورای وزاری اقتصادی و مالی اروپایی می باشند.
ب-مسئولیت های هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا
اصلی ترین مسئولیت های هیئت اجرایی عبارتند از :
1-فراهم نمودن مقدمات تشکیل جلسات شورای ریاست؛
2-اجرای سیاست پولی منطقه یورو در تطابق با دستور العمل ها و تصمیماتی که به وسیله شورای ریاست بانک مرکزی اروپا وضع شده و در این راستا ارائه دستور العمل های ضروری به بانک های مرکزی ملی دول عضو منطقه یورو؛
3-مدیریت فعالیت های جاری بانک مرکزی اروپا؛
4-اعمال اختیارات خاص که بوسیله شورای ریاست به آن تفویض شده است از جمله اختیارات با ماهیت قانونی.
اجرای سیاست پولی یک وظیفه انحصاری است که بوسیله معاهده جامعه اروپایی به هیئت اجرایی تفویض شده است.شورای ریاست بانک مرکزی اروپا نیز نمی تواند در انجام این عملکرد مداخله نماید.مسئولیت اجرای سیاست پولی برای پذیرفتن دستور العمل های مورد نظر نسبت به بانک های ملی مرکزی منطقه یورو در اختیار هیئت اجرایی قرار داده شده است.تفویض این مسئولیت به هیئت اجرایی خود تضمین کننده صلاحیت بانک مرکزی اروپا به منظور واکنش و انطباق با تغییرات سریعا در حال وقوع در بازارهای پولی و سرمایه و مقابله با وضعیت های خاص و اضطراری می باشد.هیئت اجرایی با نمایندگی از سوی شورای ریاست بر مبنای بند یک ماده 15 اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی گزارش های ماهیانه،بر اساس ماده 15 همان سند بیانیه های هفتگی یکپارچه مالی و بر اساس بند 3 ماده 26 گزارشات قانونی پیش بینی بانک مرکزی اروپا را تصویب و منتشر می نماید.
این هیئت هم چنین اختیارات تفویض شده در ارتباط با مدیریت اندوخته های ذخایر خارجی بانک مرکزی اروپا را معین می نماید. نهایتا هیئت اجرایی هم چنین مسئولیت وضع تحریم ها بر طرفین ثالث را به منظور وادار نمودن آنها به انطباق با مقررات بانک مرکزی اروپا برعهده دارد.
هیئت اجرایی بر حسب اداره فعالیت های بانک مرکزی اروپا هم چنین مسئولیت سازمان دهی ساختار داخلی بانک مرکزی اروپا و برقراری قواعدی به منظور انتصاب،اشتغال و ارتقای کارکنان بانک مرکزی اروپا را بر عهده دارد.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.