بهمن ۷, ۱۳۹۹

فایل دانشگاهی – تبیین عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در شرکت های تولیدی …

۲-۲-۲)ابعاد بازار گرایی……………………………………………………………………… ۴۷
۲-۲-۳)رویکرد های قالب در بازارگرایی……………………………………………………… ۵۶
۲-۲-۴)نتایج بازارگرایی………………………………………………………………………. ۵۹
بخش سوم: نوآوری………………………………………………………………………….. ۶۲
۲-۳-۱) مفهوم نوآوری……………………………………………………………………….. ۶۲
۲-۳-۲) انواع نوآوری………………………………………………………………………… ۶۲
۲-۳-۳) رویکرد اساسی به نوآوری…………………………………………………………… ۶۴
۲-۳-۴) فرایند نوآوری……………………………………………………………………….. ۶۵
بخش چهارم: مزیت رقابتی……………………………………………………………………. ۶۶
۲-۴-۱) مفهوم و تعریف مزیت رقابتی………………………………………………………… ۶۶
۲-۴-۲) مزیت رقابتی پایدار…………………………………………………………………… ۶۸
۲-۴-۳) استراتژی‌های عمومی (ژنریک) پورتر………………………………………………. ۶۹
بخش پنجم : پیشینه تحقیق……………………………………………………………………. ۷۲
فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱ ) مقدمه………………………………………………………………………………….. ۷۸
۳-۲) روش تحقیق……………………………………………………………………………. ۷۸
۳-۳) فرآیند اجرای تحقیق…………………………………………………………………….. ۷۹
۳-۴) جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………… ۷۹
۳-۵) روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………….۸۰
۳-۶) ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات………………………………………………….۸۰
۳ -۷) روایی وپایایی ابزار اندازه گیری……………………………………………………….. ۸۱
۳ – ۷ – ۱ )روایی پرسشنامه………………………………………………………………… ۸۱
۳ – ۷ – ۲ )پایایی پرسشنامه………………………………………………………………… ۸۱
۳-۸) روش تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………۸۳
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات
۴-۱ ) مقدمه………………………………………………………………………………….. ۸۵
۴-۲) توصیف متغیر های تحقیق………………………………………………………………. ۸۵
۴-۳)بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق(آزمون کلوموگروف – اسمیرنف)…………………. ۸۹
۴-۴ ) بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق……………………………………………………… ۹۰
۴-۵) بررسی مدل تحقیق……………………………………………………………………… ۹۰
۴-۵-۱)مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد……………………………………………………. ۹۰
۴-۵-۲)مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری…………………………………………….. ۹۱
۴-۵-۳)بررسی شاخص های معنی داری وبرازش مدل……………………………………….. ۹۲
۴-۵-۴)آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………. ۹۳
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………… ۹۶
۵-۲) خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………… ۹۶
۵-۳) نتایج آمار توصیفی……………………………………………………………………… ۹۷
۵-۴) نتایج آمار استنباطی…………………………………………………………………….. ۹۸