اسفند ۷, ۱۳۹۹

علمی : تبیین عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در …

پدر و مادر
و
همسر و فرزند عزیزم
و
به همه کسانی که برای اعتلای ایران عزیز می کوشند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱)مقدمه……………………………………………………………………………………. ۳
۱-۲) بیان مساله………………………………………………………………………………. ۳
۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………….. ۴
۱-۴) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………. ۶
۱-۵) چهارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………….. ۶
۱-۶) فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………… ۷
۱-۷) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها……………………………………………………. ۷
۱-۸) قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………… ۸
فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق
بخش اول عملکرد سازمانی……………………………………………………………………. ۱۰
۲-۱-۱)تشریح مفهوم عملکرد…………………………………………………………………. ۱۰
۲-۱-۲) تعریف عملکرد سازمانی…………………………………………………………….. ۱۱
۲-۱-۳) سنجش عملکردسازمانی……………………………………………………………… ۱۴
۲-۱-۴) رویکردهای سنجش عملکرد…………………………………………………………. ۱۵
۲-۱-۵) معیارهایی برای سنجش عملکرد…………………………………………………….. ۱۵
۲-۱-۶) عملکرد شرکت ها از دیدگاه های مختلف…………………………………………… ۱۶
۲-۱-۶-۱) عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری……………………………………………. ۱۶
۲-۱-۶-۲) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل………………………………………… ۱۸
۲-۱-۶-۳) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی………………………………………….. ۱۸
۲-۱-۷) مفهوم ارزیابی عملکرد سازمانی……………………………………………………. ۲۰
۲-۱-۸) ضرورت ارزیابی عملکرد……………………………………………………………. ۲۱
۲-۱-۹) مزایایی ارزیابی عملکرد……………………………………………………………… ۲۳
۲-۱-۱۰) ویژگی های یک سیستم مطلوب اندازه گیری عملکرد………………………………. ۲۴
۲-۱-۱۱) اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی…………………………………………………… ۲۵
۲-۱-۱۲) سطوح ارزیابی عملکرد سازمانی………………………………………………….. ۲۵
۲-۲-۱۲) دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد……………………………………… ۳۸
۲-۱-۱۳) مدیریت عملکرد……………………………………………………………………. ۳۹
۲-۱-۱۴) مدیریت عملکرد در سطح سازمانی…………………………………………………. ۴۲
بخش دوم: بازار گرایی………………………………………………………………………… ۴۵
۲- ۲-۱)مفهوم بازار گرایی…………………………………………………………………… ۴۵

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.