دی ۲۶, ۱۳۹۹

سایت مقالات فارسی – تبیین عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در …

همانگونه مشاهده می شود مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی متغیر ها بالای ۷/۰می باشد که نشان می دهد متغیرها از پایایی مناسبی برخوردار هستند.
۳-۸) روش تجزیه وتحلیل داده ها
به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. مدل یابی معادلات ساختاری یک تکنیک چند متغیره و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیره و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کّلی[۸۰] است که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه هایی ازمعادلات رگرسیون را به گونه ای همزمان مورد آزمون قرار دهد. مدل یابی معادلات ساختاری یک رویکردآماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و مکنون است که به عنوان تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علّی و همچنین لیزرل نامیده شده است، اما اصطلاح غالب مدل یابی معادلات ساختاری یا به طورخلاصه SEM[81] می باشد .
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها واطلاعات
۴-۱) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است.داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند .برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات،مطابق اهداف ارایه شده،ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد.سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی،دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می تواند در چگونگی استفاده از الگو های آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد ودر نهایت با جمع بندی وتجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت. کلیۀ این تجزیه و تحلیل ها به وسیلۀ نرم افزار spss18 و LISREL 8.53 انجام گردیده است.
۴-۲) توصیف متغیرها
متغیر نوآوری
جدول ۴- ۱) توصیف متغیر نوآوری

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

متغیر تعداد مینیمم ماکزیمم میانگین انحراف معیار واریانس
نوآوری ۱۳۶ ۳۳/۲ ۵ ۷۷/۳ ۶۷۶/۰ ۴۵۷/۰

باتوجه به نمودار وجدول فوق مشاهده می شود که متغیر نوآوری دارای کمترین مقدار۳۳/۲، بیشترین مقدار ۵، میانگین ۷۷/۳، انحراف معیار ۶۷۶/۰ و واریانس ۴۵۷/۰می باشد.
نمودار ۴- ۱) هیستوگرام متغیر نوآوری
متغیر مزیت رقابتی
جدول ۴- ۲) توصیف متغیر مزیت رقابتی