اسفند ۷, ۱۳۹۹

فایل دانشگاهی – تبیین عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در شرکت …

Non-Normed Fit Index (NNFI)

۹۰/۰

۱≥ & ≥۸/۰

Comparative Fit Index (CFI)

۹۲/۰

۱≥ & ≥۸/۰

Incremental Fit Index (IFI)

۹۲/۰

۱≥ & ≥۸/۰

با توجه به شاخص های برازش مدل می توان ارزیابی مناسبی از مدل علی تحقیق داشت . حال می توان به بررسی فرضیه های تحقیق بر اساس روابط بین متغیرها در مدل ارایه شده پرداخت.
۴-۵-۴)آزمون فرضیه های تحقیق:
۱٫بازارگرایی برنوآوری شرکت های تولیدی استان گیلان تأثیر مثبت دارد.
با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t برابر با ۹۴/۲ می باشد و از آن جا که در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که شدت تاثیر بازارگرایی برنوآوری برابر با ۳۲/۰ می باشد.
۲٫نوآوری برمزیت رقابتی شرکت های تولیدی استان گیلان تأثیر مثبت دارد.
با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t برابر با ۹۲/۵ می باشد و از آن جا
که در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که شدت تاثیر بازارگرایی برنوآوری برابر با ۸۰/۰ می باشد.
۳-مزیت رقابتی بر عملکرد شرکت های تولیدی استان گیلان تأثیر مثبت دارد.
با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری، میزان آماره ی t برابر با ۸۵/۳ می باشد و از آن جا که در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که شدت تاثیر بازارگرایی برنوآوری برابر با ۴۱/۰ می باشد.
فصل پنجم
نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱) مقدمه
در این فصل ابتدا نتایج حاصل از بررسی متغیرها و فرضیه های پژوهش بصورت خلاصه ارائه می گردد، سپس بر مبنای نتایج بدست آمده از آمار توصیفی و استنباطی پیشنهادات تحقیق در دو بخش ارائه می گردد (پیشنهادات در راستای فرضیات تحقیق و پیشنهادات برای تحقیقات آتی) یعنی پیشنهادات حاصل از بررسی فرضیه ها ارائه می گردد. در نهایت این فصل با محدودیت های تحقیق خاتمه می یابد.
۵-۲) خلاصه تحقیق
تحقیق حاضرباهدف پاسخ گویی به این سوال که آیا بازارگرایی بر عملکرد شرکت هااز طریق نوآوری ومزیت رقابتی تأثیر دارد، طراحی شده است. اهداف تحقیق حاضر به شرح زیراست:
۱٫سنجش میزان بازار گرایی شرکت های تولیدی استان گیلان.
۲٫سنجش میزان نوآوری شرکت های تولیدی استان گیلان.
۳٫سنجش میزان مزیت رقابتی شرکت های تولیدی استان گیلان.
۴٫سنجش عملکرد شرکت های تولیدی استان گیلان.
۵٫آزمون مدل ارایه شده در تحقیق حاضر.
در راستا ی اهداف تحقیق سه فرضیه اصلی به شرح زیربا استفاده از چهارچوب نظری تحقیق طراحی شده است:
۱٫بازارگرایی برنوآوری شرکت های تولیدی استان گیلان تأثیر مثبت دارد.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir