بهمن ۲, ۱۳۹۹

تبیین عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در شرکت های تولیدی استان …

۲٫نوآوری برمزیت رقابتی شرکت های تولیدی استان گیلان تأثیر مثبت دارد.
۳-مزیت رقابتی بر عملکرد شرکت های تولیدی استان گیلان تأثیر مثبت دارد.
جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های تولیدی استان گیلان بوده وشیوه نمونه گیری دراین تحقیق به صورت تصادفی ساده است. از آنجائیکه تعداد شرکت های تولیدی مورد مطالعه محدودبوده وتعداد آنها برطبق آمار سال۱۳۹۱ سازمان صنعت، معدن وتجارت ۱۸۵۰ واحد می باشد از فرمول نمونه گیری جامعه محدود استفاده شد و حجم نمونه مورد نیاز ۱۳۶ شرکت تعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پرسشنامه و روش گردآوری اطلاعات میدانی است. که برای تعیین روایی متغیرهای تحقیق از روش محتوایی و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده نرم افزار Lisrel 8.53 وspss18 استفاده شد، که نتایج در ادامه گزارش می گردد.
۵-۳) نتایج آمار توصیفی
در راستای اهداف اول تا چهارم تحقیق وسنجش متغیرهای اصلی تحقیق موارد زیر بدست آمد.
۱٫متغیر نوآوری دارای میانگین ۷۷/۳ است که با توجه به طیف پنج گزینه ای در حد بالاتر از متوسط قرار دارد.
۲٫متغیرمزیت رقابتی دارای میانگین ۶۲/۳ است که با توجه به طیف پنج گزینه ای در حد بالاتر از متوسط قرار دارد.
۳٫متغیر بازارگرایی دارای میانگین ۴۳/۳ است که با توجه به طیف پنج گزینه ای در حد بالاتر از متوسط قرار دارد.
۴٫متغیرعملکرد دارای میانگین ۵۴/۳ است که با توجه به طیف پنج گزینه ای در حد بالاتر از متوسط قرار دارد.
به این ترتیب می توان به صورت کلی گفت که متغیرهای تحقیق در جامعه مورد مطالعه در وضعیت بین متوسط وخوب قرارا دارند.
در نمودار زیر متغیرهای اصلی تحقیق مشاهده می گردد.
۵-۱)نمودار راداری مقایسه متغیر های اصلی تحقیق
همچنین با توجه نتایج بدست آمده و نمودار فوق مشاهده می شود که متغیر نوآوری دارای بالاترین میانگین ومتغیر بازار گرایی دارای کمترین میانگین است.
۵-۴) نتایج آمار استنباطی
در راستای هدف پنجم تحقیق می توان به موارد زیر اشاره نمود:
نتایج حاصل از آزمون مدل نشان دادکه مدل از شاخص معنی داری در وضعیت مناسبی است چرا که شاخص ریشه میانگین مجذورات تقریب[۸۲] کمتر از هشت صدم می باشد. همچنین شاخص های برازندگی نیز در وضعیت مناسبی بود ونشان می دهد که داده ها بامدل برازش دارد. با توجه به این مواردنتایج آزمون فرضیه ها که برگرفته از مدل تحقیق بود به شرح زیر است.
در فرضیه اول که به بررسی تاثیر بازارگرایی برنوآوری شرکت های تولیدی استان گیلان پرداخته شد، نتایج حاکی از تاثیر مثبت ومعنی دار بازارگرایی بر نوآوری بوده ومیزان این شدت ۳۲/۰ است .
در فرضیه دوم که به بررسی تاثیر نوآوری برمزیت رقابتی شرکت های تولیدی استان گیلان پرداخته شد، نتایج حاکی از تاثیر مثبت ومعنی دار نوآوری برمزیت رقابتی بوده ومیزان این شدت ۸۰/۰ است .
در فرضیه سوم که به بررسی تاثیرمزیت رقابتی بر عملکرد شرکت های تولیدی شرکت های تولیدی استان گیلان پرداخته شد، نتایج حاکی از تاثیر مثبت ومعنی دار مزیت رقابتی بر عملکرد بوده ومیزان این شدت ۸۰/۰ است .
۵-۵)مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات گذشته:
در جدول زیر به مقایسه خلاصه نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق حاضر با تحقیات مشابه اشاره شده است.
۵-۱)جدول مقایسه تحقیق حاضرباتحقیقات مشابه

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

نتیجه تحقیق حاضر تحقیق مشابه مقایسه
تاثیر بازار گرایی برنواوری تائید پاکدل وهمکاران(۱۳۹۱)،
کامارو وجیردو(۲۰۰۸)،
سولیانتو وهمکاران(۲۰۱۲)،
هرناردز ودلجادو(۲۰۰۹)
نایدو(۲۰۱۰)
نتیجه تحقیق حاضر در راستای نتایج تحقیقات مذکوراست