بهمن ۸, ۱۳۹۹

تبیین عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در شرکت …

۵-۵)مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات گذشته……………………………………………. ۹۹
۵-۶)پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق………………………………………………………۱۰۰
۵-۷)پیشنهاد برای تحقیقات آینده………………………………………………………………۱۰۲

منابع وماخذ……………………………………………………………………………………۱۰۳
ضمائم…………………………………………………………………………………………۱۱۰
فهرست جداول
۲- ۱ )اهداف ارزیابی عملکرد سازمان……………………………………………………….. ۲۴
۲-۲) دسته بندی سطوح ارزیابی عملکرد…………………………………………………….. ۲۵
۲- ۳ ) ارزیابی دستگاهها و کارکنان بر اساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی…….. ۳۹
جدول۳- ۱) معرفی ابزار سنجش تحقیق………………………………………………………۸۰
۳-۲) ضریب آلفای کرونباخ…………………………………………………………………… ۸۲
۴- ۱) توصیف متغیر نوآوری…………………………………………………………………. ۸۵
۴-۲) توصیف متغیر مزیت رقابتی…………………………………………………………….. ۸۶
۴- ۳) توصیف متغیر بازارگرایی……………………………………………………………… ۸۷
۴- ۴) توصیف متغیر عملکرد…………………………………………………………………. ۸۸
۴- ۵) آزمون کولموگروف- اسمیرنف…………………………………………………………. ۸۹
۴- ۶) نتایج آزمون تی تست متغیر های تحقیق……………………………………………….. ۹۰
۴- ۷) شاخص های معنی داری و برازش مدل………………………………………………… ۹۳
۵-۱)جدول مقایسه تحقیق حاضرباتحقیقات مشابه…………………………………………..۱۰۰
فهرست نمودار ها
۴- ۱) هیستوگرام متغیر نوآوری……………………………………………………………. ۸۶
۴- ۲) هیستوگرام متغیر مزیت رقابتی………………………………………………………… ۸۷
۴- ۳) هیستوگرام متغیر بازارگرایی………………………………………………………….. ۸۸
۴- ۴) هیستوگرام متغیرعملکرد……………………………………………………………… ۸۹
۴- ۵) مدل پایه تحقیق درحالت استاندارد……………………………………………………… ۹۱
۴- ۶) مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری……………………………………………… ۹۲
۵-۱)نمودار راداری مقایسه متغیر های اصلی تحقیق…………………………………………. ۹۸
فهرست اشکال
۱-۱) مدل تحقیق………………………………………………………………………………. ۶
۲-۱) چارچوب روش AMBITE………………………………………………………………… 27
۲-۲) چهار وجه کارت امتیازی متوازن……………………………………………………….. ۲۹
۲-۳) وجه مشتری معیارهای اساسی………………………………………………………….. ۳۲
۲-۴) شمای کلی مدل مالکوم بالدریج…………………………………………………………. ۳۶
۲-۵) مدل EFQM……………………………………………………………………………… 37
۲-۶) اجزاء اصلی مدیریت عملکرد………………………………………………………….. ۴۲
۲-۷) مدیریت عملکرد در سطح سازمانی……………………………………………………… ۴۴
۲-۸) فرایند نوآوری هاشیلد…………………………………………………………………… ۶۵
۲-۹) تاثیر شیستگی های سازمانی ومزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی……………………….۷۶
۵-۳)مدل پیشنهادی برای تحقیقات بعدی……………………………………………………..۱۰۲

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir