تحلیل سلسله مراتبی، مالیات بر درآمد

دانلود پایان نامه

بیمه/مالیاتهای مربوط به خود استخدامی٬ درآمدهای سرمایه گذاری شرکت های سهامی و روش جمع آوری نقد. در مقایسه در استرالیا٬ کارگذاران تواتر تغییر و حجم قوانین و اثر تغییر بر جنبه های دیگر مالیات (شامل گزارش دهی) را دلایل عمده پیچیدگی محسوب کردند. مالیات بر درآمد سرمایه و همچنین خود- مدیریت وجوه بازنشستگی پیچیده در نظر گرفته شدند. ولیکن مشابه کارگذاران آمریکایی٬ کارگذاران استرالیایی استفاده از نرخ های مالیاتی و روش های حسابداری را پیچیده تلقی نکردند. از جمله اهمیت این یافته ها در زمینه سیاستگذاری در نظر گرفتن قوانین خاص برای تجارت های کوچک می باشد.

ایسا (۲۰۱۴) در مطالعه ای در مالزی به بررسی مشکلات فرم های مالیاتی پرداخته است. نشان داده شد که در نظر بازرسان مالیاتی پیچیدگی مالیاتی می تواند از متغییرهای مهم تمکین در میان شرکت های سهامی مالیات پرداز باشد. مصاحبه شرکت کنندگان نشان داد که شرکت های مالیات پردازعموما با سه بعد پیچیدگی مالیاتی روبرو هستند که محاسبات مالیاتها٬ جمع آوری مدارک و ابهام مالیاتی بودند. اولین دو بعد بیشتربرای شرکت های کوچک تر مشکل ساز اند. نتایج مطالعه پیمایشی نشان داد که سه ناحیه مشکل در ارتباط با مالیات تخمین مالیات بر درآمد پرداختی٬ بار کاری پیش رونده در جمع آوری مدارک و درک قانونگذاریهای مربوط به مالیات بر درآمد می باشند.
برایناه وروسیدی (۲۰۱۳) مطالعه ای با هدف بررسی اثر عدالت مالیاتی٬ دانش مالیاتی و پیچیدگی مالیاتی بر تمکین مالیاتی بین سرمایه گذاران تجارتهای کوچک و متوسط در میان کارافرینان مالانگ انجام شده است. مطالعه با استفاده از پرسشنامه انجام شد. نتایج رگرسیون نشان داد که دانش مالیاتی اثر معنی داری بر تمیکین ندارد ولیکن عدالت و پیچیدگی موثر است.
ساو و سایر ۵۱(۲۰۱۰) قابلیت خواندن نمونه ای از بخش های منتخب قانون مالیات بر درآمد ۲۰۰۷ و قواعد مذکور با استفاده از ابزارهای مشابه در استرالیا بررسی کرده است. در کل نتایج نشان داده اند که پیشرفت قابل ملاحظه ای در طرح بازدید توسط قانون زلاند نو در زمینه اهداف سهولت مالیاتیش و قابل خواندن بودن کسب شده است. پس از این طرح بازنویسی٬ و از نتایج همین مطالعه این بود که درصد افرادی که ۱۳-۱۱ سال تحصیلات داشتند برای استفهام قانون مالیات بر درآمد ۲۰۰۷ بطور قابل توجهی افزایش داشته است.
در مالزی٬ مصطفی (۱۹۹۶) مطالعه ای به ارزیابی نظام مالیاتی واداری مالزی و برداشت مالیات دهندگان را سیستم ، از قانون مالیات وانصاف وعدالت در مالیات و پیچیدگی قانون مالیات پرداخت که برداشت مودیان مالیاتی را نسبت به سیستم خود سنجی که می بایست در آن زمان ارائه می شده است بررسی کرده است نشان داد که در مالزی پیچیدگی مالیاتی وجود دارد خصوصا در زمینه جمع آوری مدارک٬ جزئیات بیش از حد در قوانین مالیاتی و ابهام موجود. که نتایج تا حدی همسو با ۶ دلیل عمده پیچیدگی توسط لانگ و سوینگن (۱۹۸۷) می باشند.
مک کرچر۵۲( ۲۰۰۷ ) در مطالعه ای به بررسی پیچیدگی مالیات وتاثیر ان بر پذیرش مالیات در استرالیا پرداخت نتایج نشان می دهد که پیچیدگی قوانین مالیاتی میزان عدم تمکین ناخواسته را افزایش میدهد. به عبارت دیگر نتایج این مطالعه نشان میدهد که در استرالیا به دلیل پیچیده بودن قوانین مالیاتی، سازمان مالیاتی نتوانسته است از فرصت موجود در این کشور از نظر فرهنگ مالیاتی که در بالاترین سطح خود میباشد به خوبی استفاده کند.
ریچاردسون ۵۳(۲۰۰۶) در مطالعه اش در زمینه ۴۵ کشور متوجه شده است که پیچیدگی مهمترین تعیین کننده عدم تمکین بوده است که جدا از تحصیلات٬ منبع درآمد٬ عدالت و اخلاق مالیاتی بوده است. یافته های او همسو با یافته های کاکس و اگر (۲۰۰۶) بوده است که بر بودجه مالی جاده های ایالت کنتاکی تمرکز کردند. نویسندگان متوجه شدند که پیچیدگی مراحل پرداخت مالیات سبب افزایش بروز عدم تمکین می شود. در استرالیا٬ مک کرچار (۲۰۰۵) که مطالعه ای پیمایشی با شرکت کارگزاران مالیاتی انجام داد بیان می کند که آنها از پیچیدگی فزاینده قوانین مالیاتی راضی نبودند و قوانینی بسیار ساده تر را خواهان بوده که قواعد کمتر و تغییرات نامعین کمتری داشته باشند. نتایجی مشابه توسط کرچلر و همکاران (۲۰۰۶) یافت شده است. آنها دریافتند که مودیان مالیاتی در صورت پیچیدگی کمتر در قوانین بیشتر احتمال تمکین دارند.

فصل سوم روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
انتخاب و استفاده از روش پژوهش مناسب در فرآیند پژوهش و معرفی کامل آن به مخاطبان پژوهش، نقش اساسی در پژوهش، اعتبار و روایی پژوهش دارد. معرفی روش تحقیق بر تداوم استفاده از این روش در پژوهشهای بعدی کمک نموده وزمینه ساز تکمیل ابعاد دیگر موضوع پژوهش توسط پژوهشگران دیگر خواهد بود. هدف از انتخاب روش پژوهش آن است که پژوهشگر مشخص نماید چه شیوه و روشی را ایجاد کند تا او را هر چه دقیقتر ، آسان تر و سریعتر در رسیدن به پاسخ هایی برای پرسش یا پرسشهای پژوهش مورد نظر کمک نماید. در این فصل ابتدا روش پژوهش تشریح می گردد، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری ونحوه جمع آوری اطلاعات و فرآیند جمع آوری داده ها بیان می گردد، در نهایت روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها توضیح داده می شود.
۳-۲ روش تحقیق
روش تحقیق حاضر پیمایشی میباشد.
تحقیق پیمایش عبارت است از اجرای پرسشنامه ها روی نمونه ای ازپاسخگویانی که از میان جمعیتی انتخاب می شوند.
پیمایش یک
تحقیق کمی است زیرا سؤالات مشخص و کاملاً تعریف شده ای را مشخص می کند، اطلاعات کمّی را از نمونه تحقیق جمع آوری می کند، با روش های آماری به تجزیه و تحلیل این اطلاعات می‌پردازد و تحقیقخود را به صورتی کاملاً عینی و به اصطلاح، غیرسوگیرانه اجرا می‌کند.
۳-۲-۱ مراحل روش پیمایش
در ذیل مراحل روش تحقیق پیمایشی بیان شده است.
 شناسایی و درک نیازهای اطلاعاتی
 به کارگیری ابزارهای مناسب جهت اندازه‌گیری
 گردآوری داده‌ها
 داده‌پردازی
 تدوین و ارایه گزارش
۳-۲-۲ نقاط ضعف
نقاط ضعف روش تحقیق پیمایشی در ذیل بیان شده است.
 ناتوانی در درک ابعاد معنادار کنش اجتماعی انسان
 نکاویدن عمق مسائل مورد بررسی
 ابتنا بر روش‌ جبری پوزیتویستی
 عدم خلاقیت
 افراط در بیان آماری
 سوء استفاده سیاسی
۳-۳ جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش در بعد کمی شامل کلیه کارشناسان سازمان امور مالیاتی شهر تهران (N=200) و روش نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان تعداد ۱۳۱نفر تخمین زده شده است.
اما در بعد کیفی با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی تعداد نمونه ها شناساسیی شده و جمع آوری داده ها تا زمانی که به اشباع تئوریک برسیم ادامه خواهد داشت. این اشباع در بعضی پژوهش ها تا ۵ نفر و در بعضی تا بیش از ۳۰ نفر حاصل خواهد شد و این بنا به مفهوم و ماهیت پزوش متفاوت خواهد بود. لذا در حال حاضر عدد دقیقی را در این حیطه (تا زمان جمع آوری مصاحبه ها) نمی توان ارائه داد.
۳-۳-۱ نمونه گیری گلوله برفی۵۴
در این نمونه‌گیری، محقق یک عضو از جامعه را شناسایی می‌کند و کار مشاهده آماری را در مورد وی انجام می‌دهد سپس از وی می‌پرسد تا شخص دیگری را که مناسب مطالعه است به وی معرفی نماید. این نمونه‌گیری زمانی مناسب است که شناسایی اعضا یک جامعه خاص بسیار مشکل است. به عنوان مثال برای انجام تحقیقی در مورد مهاجران ایرانی در یونان. پس از اینکه یک ایرانی را شناسایی کردیم و با وی مصاحبه نمودیم، می‌توانیم از وی بخواهیم ایرانی دیگری را به ما معرفی نماید.
نمونه گیری گلوله برفی یکی از انواع نمونه گیری های غیر احتمالی است و زمانی که یافتن محل اعضای یک جمعیت ویژه همچون افراد بی خانمان، کارگران مهاجر، مهاجران غیر قانونی، دشوار باشد بهتر است از این نوع نمونه گیری استفاده شود. در این روش محل معدودی از جمعیت هدف را پیدا می کنیم و سپس از آنان می خواهیم که اگر اطلاعات لازم را درباره محل اعضای دیگر آن جمعیت دارند در اختیار ما قرار دهند. لذا این روش به فرایند جمع آوری اطلاعات اطلاق می شود که طی آن با یافتن یک آزمودنی، او آزمودنی های دیگر را به ما معرفی می کند ( ببی، جلد اول، ۱۳۸۱: ۴۰۶).
۳-۴ روش گرد آوری اطلاعات
یکى از روش‌هاى بسیار متداول در گرد‌آورى اطلاعات میدانى روش پرسشنامه‌اى است که امر گرد‌آورى اطلاعات را در سطح وسیع، امکان‌پذیر مى‌سازد. در تحقیقات توصیفى و نیز تحقیقاتى که از گسترهٔ جغرافیایى زیادى برخوردار باشد یا افراد جامعهٔ آمارى و نمونهٔ آن زیاد باشند، معمولاً از روش پرسشنامه‌اى استفاده مى‌شود. روش پرسشنامه‌اى محتاج پیش‌بینى‌ها و برنامه‌ریزى‌ها و تدارک امکانات و نیروى انسانى قابل ملاحظه‌اى است که محقق باید از وجود آنها اطمینان خاطر داشته باشد.
در روش پرسشنامه‌اى عوامل و عناصر متعددى دخالت دارند که از طریق کارکرد هماهنگ آنها محقق مى‌تواند اطلاعات مورد نیاز خود را گردآ‌ورى نماید. این عناصر عبارتند از:
– ابزار گردآوری اطلاعات یا پرسشنامه
– برنامه‌ریزی و اجرای پرسشنامه
– پاسخگویان
– عوامل اجرای پرسشنامه
۳-۵ تصمیم گیری چند معیاره
در دنیای امروز اغلب مسایلی که برای تصمیمگیری به مدیران عرضه میشود؛ دارای ابعاد متنوعی است و با چند معیار فرموله می‌گردد. به عبارت دیگر اکثر تصمیمگیریهای مدیران تحت تأثیر عوامل مختلف کمی و کیفی قرار دارد که اغلب این عوامل با یکدیگر در تعارض هستند و آنان سعی میکنند که بین چندین گزینه موجود بهترین گزینه را انتخاب کنند. اشتباه و عدم دقت در تصمیمگیری مستلزم پرداخت هزینه خطاست. هر چه قدرت و اختیارات مدیریت بیشتر باشد؛ هزینه تصمیم غلط نیز بالاتر خواهد بود.( قدسی پور، ح.، (۱۳۸۱).)
به دلیل اینکه هر کدام از این روشها با رویکرد و مفروضات خاص خود به مدلسازی و حل مساله می‌پردازند؛ بنابراین در شرایط مختلف هر یک دارای مجموعه جوابهای متفاوت خواهند بود[۴]. همچنین یکی از مفروضات اساسی، معتبر بودن وزنهای مربوط به شاخصهای مورد استفاده در تکنیکهای مورد اشاره است. در یک دیدگاه کلی، روشهایی که برای تعیین وزن استفاده میشوند؛ روشهای عینی و ذهنی هستند. بدیهی است تغییر در نتایج حاصل از محاسبه وزنها، عملکرد تکنیکهای مورد اشاره را در دستیابی به گزینه برتر تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ بنابراین در چنین شرایطی وجود یک معیار تجربی یا علمی که قادر باشد اعتبار وزن‌های حاصل و نیز صائب بودن جوابهای حاصل را از اجرای این تکنیکها سنجش نماید؛ بیش از پیش اهمیت مییابد. در این خصوص در تحقیقات قبلی به معیارهایی نظیر همبستگی آماری رتبه گزینهها، اتفاق نظر اهل فن و غیره پرداخته شده است(زارعی، ع.، (۱۳۷۹).). اما در مطالعه حاضر تلاش شده تا این مقایسات تطبیقی را حول محور آزمون ناپارامتریک به انجام رسانیم.
بسیاری از تصمیمات به اندازهای پیچیدهاند که فرد تجزیه و تحلیل کننده با فردی که تصمیم
نهایی را می‌گیرد؛ متفاوت است. علیرغم دامنه وسیع کاربرد تصمیمگیریهای چند معیاره در دنیای واقعی، این رویکرد نیز محدودیتها و چالشهای خاص خود را دارد. این تحلیلگراست که تشخیص دهد از کدام روش (برای تعیین وزن و یا ارزیابی گزینه‌ها) استفاده کند و یا در چه موقعیتی تنها بخشی از روش را به کار ببرد(جولای، ف.، میرعبدالله یانی، ر.، (۱۳۹۰).). درجه اهمیت مطالعه حاضر تا حدی است که میتواند راه‌گشای مدیران و تصمیم گیران حوزه عمل در انتخاب روش صحیح تعیین وزن یا روش مناسب رتبهبندی بوده و از طرفی با استقبال نظریهپردازان این حوزه جهت توسعه مدلهای تصمیمگیری چند شاخصه، همراه باشد.
امروزه روشهای تصمیمگیری چند شاخصه در زمینههای متعدد و مختلف به طور وسیع مورد استفاده قرار میگیرند. دلیل این امر توانایی و قابلیت بالای این روشها در مدلسازی مسایل واقعی و سادگی و قابل فهم بودن آن‌ها برای اکثر کاربران میباشد. فنون و روشهای ریاضی برنامهریزی و تصمیمگیری اگرچه جوابی بهینه را ارایه میدهند؛ اما تحت شرایط و مفروضات خاصی از این توانایی برخوردار هستند. این دسته از فنون نیازمند اطلاعات اولیه دقیق و قطعی میباشند. در مسایل واقعی امکان تهیه این اطلاعات یا فراهم نیست و یا با صرف هزینه بالا میسر میگردد. از طرف دیگر در این روشها در نظر گرفتن تمام ابعاد و جنبههای مساله امکانپذیر نیست بلکه جنبه‌هایی از مساله در مدلسازی مورد توجه قرار می‌گیرد که حالت کمی داشته، سنجش و ارزیابی آن‌ها مقرون به صرفه باشد. از اینرو در حالت کلی بسیاری از متغیرها و شرایط تأثیرگذار را که حالت کیفی دارند؛ نمیتوان در مدلسازی اعمال کرد. بنابراین از آنجایی که روشهای تصمیمگیری چند شاخصه و در رأس آن‌ها روش AHP قادر به در نظر گرفتن شرایط و متغیرهای کمی و کیفی مساله به طور همزمان میباشند؛ کاربرد و گسترش چشم‌گیری یافتهاند.
۳-۶ فرایند تحلیل سلسله مراتبی
در علم تصمیم‌گیری که در آن انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای موجود و یا اولویت‌بندی راهکارها مطرح است،‌ چند سالی است که روشهای ²تصمیم گیری با شاخص‌های چند گانه «MADM» جای خود را باز کرده‌اند. از این میان روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بیش از سایر روشها در علم مدیریت مورد استفاده قرار گرفته است. فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروفترین فنون تصمیم گیری چند منظوره است که اولین بار توسط توماس ال. ساعتی عراقی الاصل در دهه ۱۹۷۰ ابداع گردید. فرایند تحلیل سلسله مراتبی منعکس کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است. این تکنیک، مسائل پیچیده را بر اساس آثار متقابل آنها مورد بررسی قرار می‌دهد و آنها را به شکلی ساده تبدیل کرده به حل آن می‌پردازد.
فرایند تحلیل سلسله مراتبی در هنگامی که عمل تصمیم گیری با

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید