ترمینولوژی حقوق

دانلود پایان نامه

بانک مرکزی اروپا دو نوع توصیه را صادر می نماید:
1-توصیه های بانک مرکزی اروپا در محدوده ترمینولوژی حقوقی جامعه اروپا که اسنادی هستند که به واسطه آنها بانک مرکزی اروپا می تواند قانون گذاری جامعه اروپا را در حدود صلاحیتی خویش آغاز نماید؛
2-توصیه های بانک مرکزی اروپا در معنای سنتی تر آن که اسنادی هستند که بواسطه آن بانک مرکزی اروپا انگیزه برای اقدام بایسته را مقرر می نماید.
2-آرای مشورتی بانک مرکزی اروپا
آرای مشورتی بانک مرکزی در موارد ذیل صادر می شود:
1-هر زمان که بانک مرکزی اروپا بوسیله موسسات جامعه اروپا یا بوسیله دول عضو در تطابق با معاهده جامعه اروپایی یا اساسنامه سیستم اروپایی بانکداری مرکزی مورد مشورت قرار گیرد؛
2-در موارد ابتکاری خود بانک مرکزی اروپا یعنی در هر زمانی که از نظر بانک مرکزی اروپا این ضرورت وجود دارد تا در خصوص موضوعاتی که در صلاحیت آن قرار دارد؛آرای مشورتی صادر نماید.
گفتار سوم: ساختار و نقش یورو سیستم
بند اول: بانک های ملی مرکزی حوزه یورو به عنوان بخش جدایی ناپذیر یوروسیستم
هر کدام از بانک های ملی مرکزی در چهارچوب قانون ملی دولت متبوع خود از یک شخصیت حقوقی برخوردار می باشد. با این حال، تمامی بانک های ملی مرکزی منطقه یورو به موجب ماده 105 معاهده جامعه اروپایی و بند 3 ماده 14 سیستم اروپایی بانک های مرکزی، بخش های جدایی ناپذیر از یورو سیستم هستند. بر اساس بند یک ماده 12 اساسنامه آنها عهده دار اجرای وظایف یوروسیستم که بوسیله بانک مرکزی اروپا بدان ها تفویض شده است در تطابق با اصل تمرکززدایی و عمل بر اساس دستورالعمل ها و راهنمایی های بانک مرکزی اروپا بر اساس بند 3 ماده 14 اساسنامه هستند. در همین حین، روسای بانک های ملی مرکزی یوروسیستم به همراه اعضای هیئت اجرایی آن، به خاطر سمت اعضای شورای ریاست بانک مرکزی اروپا بر اساس ماده 10 اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی نیز هستند.بانک های مرکزی ملی یوروسیستم به عنوان صاحبان سهام بانک مرکزی اروپا سرمایه و دارایی ذخایر خارجی را بر اساس مواد 28،30 و33 اساسنامه در اختیار بانک مرکری اروپا قرار می دهند و در نتایج مالی آن مشارکت می کنند.
برای ادغام بانک های ملی مرکزی در یوروسیستم، قوانین مرتبط داخلی با حقوق جامعه اروپا منطبق گشته، قوانین ملی و اساسنامه های ملی می بایست تضمین نمایند که به ویژه بانک های ملی مرکزی و نهادهای تصمیم ساز انها مستقل از مقامات دولتی دول عضو اتحادیه اروپا عمل می نمایند. این یک التزام محوری برای بانک های ملی مرکزی می باشد.استقلال به واسطه مداخله بانک های ملی مرکزی و روسای آن در عملیاتی نمودن یوروسیستم یک التزام محوری است.
ادغام عملیاتی بانک های ملی مرکزی در یوروسیستم،استقلال نهادی،مالی و اداری موجود آنها را محدود نمی کند.بر اساس اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی،بانک های مرکزی ملی می توانند عملیات غیر مرتبط با یوروسیستم را با مسئولیت خودشان مشروط بر اینکه با وظایف و اهداف یوروسیستم تداخل نداشته باشد،اجرایی نمایند.عملکردهای غیر مرتبط با یوروسیستم بر اساس کشورها متغیر بوده و عمدتا شامل انواع گوناگونی از خدمات مالی و اداری به دولت های کشورهای مورد نظر می باشد.بسیاری از بانک های ملی مرکزی هم چنین در نظارت بر موسسات مالی در کشورهای متبوع خویش دخیل هستند.
بند دوم: بانک های مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا غیر مشارکت کننده در یوروسیستم
بانک های ملی مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در یورو سیستم مشارکت ندارند اگرچه اعضای سیستم اروپایی بانک های مرکزی می باشند اما از وضعیت خاصی در این زمینه برخوردار می باشند.آنها مسئول سیاست های پولی ذیربط خویش بوده و بنابراین از مشارکت در فعالیت های محوری یوروسیستم به ویژه اجرای سیاست های واحد پولی مستثنی می باشند.روسای بانک های مرکزی آنها از اعضای شورای ریاست بانک مرکزی اروپا نبوده و در فرآیند تصمیم سازی آن برای فعالیت های اصلی یوروسیستم مداخله نمی نمایند.به همین ترتیب،این بانک های ملی مرکزی در اجرای سیاست واحد پولی اروپایی و عملکردهای مرتبط با آن دخیل نیستند. با این حال،بانک های مرکزی ملی غیرمشارکت کننده در یوروسیستم به هر حال متعهد به اصول سیاست پولی معطوف به ثبات قیمتها می باشند.به علاوه بودن به عنوان اعضای سیستم اروپایی بانکهای مرکزی بدین معناست که آنها نیاز دارند تا در چندین شاخه یوروسیستم با هم همکاری نزدیکی داشته باشند.برای نمونه،آنها از جمع آوری اطلاعات حمایت می کنند.به علاوه،ساز و کار دوم اروپایی نرخ مبادلاتی ،چهارچوبی را برای همکاری در زمینه سیاست پولی و نرخ مبادلاتی ارز با یوروسیستم مقرر می دارد.محمل نهادی برای این چنین همکاری ،شورای عمومی بانک مرکزی اروپا است.
بند سوم: اهداف یوروسیستم
اولین هدف سیستم اروپایی بانک های مرکزی در تطابق با بند یک ماده 105 معاهده جامعه اروپایی حفظ ثبات قیمت ها می باشد.این سیستم بدون لطمه به این هدف بایستی از سیاست عمومی اقتصادی در جامعه اروپایی راجع به همکاری در تحقق اهداف جامعه اروپا که شامل سیاست سطح بالایی از اشتغال و رشد پایدار و غیرتورمی می شود نیز حمایت نماید.به علاوه،سیستم اروپایی بانکداری مرکزی می بایست در تطابق با اصل اقتصاد بازار آزاد با رقابت آزاد باشد. از ان جا که بند یک ماده 105 معاهده جامعه اروپایی نسبت به دول عضو اتحادیه اروپا که یورو را نپذیرفته اند اعمال نمی گردد اصطلاح سیستم اروپایی بانکهای مرکزی می بایتس به عنوان یوروسیستم تعبیر گردد.
بند چهارم: وظایف اساسی یوروسیستم
بند 2 ماده 105 معاهده جامعه اروپایی و بند یک ماده 3 اساسنامه سیستم اروپایی بانک های مرکزی صلاحیت انحصاری برای وظایف اصلی ذیل را به یورو سیستم تفویض می نماید:
1- تعیین و اجرای سیاست پولی برای منطقه یورو؛
2- انجام عملیات مبادلات ارزی؛
3- حفظ و مدیریت ذخایر رسمی خارجی دول عضو منطقه یورو؛

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.