ترکیب واژه

دانلود پایان نامه

1. 3. 2. ترکیب واژه‌ها
وَ مِن کِتَابٍ لَهُ ×
«کَتَبَهُ لِشُرَیحِ بنِ الحَارِثِ قَاضِیهِ و رُوِیَ أنَّ شُرَیحَ بنَ الحَارِثِ قَاضِیَ أَمِیرِ المُؤمِنِینَ ×اشتَرَی عَلَی عَهدِهِ داراَ بِثَمَانِینَ دِیناراً، فَبَلَغَهُ ذَلِکَ فَاستَدعَاهُ وَ قَالَ لَهُ:
بَلَغَنِی: ف م ب (ـَـ)؛ (ن). وقایه، (ی) م.به؛ أَنَّکَ: ح. نسخ، (ک) اسم أنّ؛ ابتَعتَ: ف م ب (ـَـ)، (ت) فاعل، خبر أنّ [مل]، فاعل ینبغی [مل]؛ داراً: م.به؛ بِثَمَانِینَ: جار و مجرور؛ دِینَاراً: تمییز
وَ: (و). عطف؛ کَتَبَ: ف م ب (ـَـ)، (ت) فاعل؛ لَهَا: جار و مجرور؛ کِتَاباً: م. به؛ وَ: (و). عطف؛ أَشهَدتَ: ف م ب ()، (ت) فاعل؛ فِیهِ: جار و مجرور؛ شُهُوداً: م. به
قَقالَ شُرَیحَ: قَد کانَ ذَلِکَ یا أَمِیرَ المُؤمِنِینَ، قالَ فَنَظَرَ إِلَیهِ نَظَرَ مُغضَب، ثُمَّ قالَ لَهُ:
یَا: (یا)، نداء؛ شُرَیحُ: منادی؛ أَمَا: ح. اسفتاح؛ إِنَّهُ: حونسخ، (ه) اسم إِنّ، (س). استقبال؛ سَیَألُکَ: ف ض ر (ـُـ)، (ک) م. به؛ مَن: فاعل [] هر، ح. جرّ؛ لَا: مجرور؛ یَنظُرُ: ف ض ر (ـُـ)، فاعل [هر]
فِی: ح. جرّ؛ کِتَابِکَ: مجرور، (ک) مضاف إ، (و). عطف؛ وَلَا: ح. نفی؛ یُسَلِّمَکَ: ف ض ر (ـُـ)، (ک) م. به، فاعل [هر]؛ عَن: ح. جرّ؛ بَیتِکَ: مجرور، (ک) مضاف إ
حَتَّی: ح. نصب؛ یُخرِجَکَ: ف ض ن (ـَـ)، (ک) م. به، فاعل [هر]؛ مُنهَا: جار و مجرور؛ شَاخِصاً: حال؛ وَ: (و). عطف؛ یُسَلَّمَکَ: ف ض ن (ـَـ)، (ک) م. به، فاعل [هر]؛ إِلیَ: ح. جرّ؛ قَبرِکَ: مجرور، (ک) مضاف إ
خَالِصاً: حال، (ف). فصیحه؛ فَانظُر: ف أب (ـَـ)، فاعل [أنت]؛ یا شَرَیحُ: (یا) نداء، منادی؛ لَا: ح. نفی؛ تَکُونُ: ف ض ر (ـُـ)، اسم کان [انت]؛ ابتَعتَ: ف م ب ()، (ت) فاعل، خبر کان [مل]
هَذِهِ: م. به؛ الدَّارَ: عطف بیان؛ مِن: ح. جرّ؛ غَیرِ: مجرور؛ مَالِکَ: مضاف إ، (ک) مضاف إ؛ أَو: ح. عطف؛ نَقَدتَ: ف م ب (ـَـ)، (ت) فاعل؛ الثَّمَنَ: م. به؛ مِن: ح. جرّ
غَیرِ: مجرور؛ حَلَالِکَ!: مضافإ، (ک) مضافإ؛ فَإِذَا: (ف) زائد، ح. مفاجاه؛ أَنتَ: مبتدأ؛ ثَد: ح. تحقیق؛ خَسَرتَ: ف م ب (ـَـ)، (ت) فاعل، خبر [مل]؛ دَارَ: م.به؛ الدُّنیَا: مضاف إ
وَدَارَ: (و). عطف، معطوف؛ الآخِرَهِ!: مضاف إ؛ أَمَا: ح. استفتاح؛ إِنَّکَ: ح. نسخ، (ک) اسم إِنّ؛ لَو: ح. شرط؛ کُنتَ: ف م ب (ـَـ)، (ت) اسم کان؛ أَتَیتَنِی: ف م ب (ـَـ)، (ت) فاعل، (ن) وثایه، (ی) م. به، خبر کان [مل]
عِندَ: م. فیه؛ شَرائِکَ: مضاف إ، (ک) مضاف إ؛ مَا: م. به؛ اشتَرَیتَ: ف م ب (ـَـ)، (ت) فاعل، (ل). جواب؛ لَکَتَبتُ: ف م ب (ـَـ)، (ت) فاعل؛ لکَ: جار و مجرور
کِتَاباً: م. به؛ عَلَی: ح. جرّ؛ هذِهِ: مجرور؛ النُّسخَهِ: عطف بیان، خبر إنَّ [مل]؛ فَلَم: (ف). عطف، ح. جزم؛ تَرغَب: ف ض ج (ـَـ)، فاعل [أنت]؛ فِی: ح. جرّ؛ شِرَاءِ: مجرور؛ هذِهِ: مضاف إ
الدَّارِ: عطف بیان؛ بِدِرهَمٍ: جار و مجرور؛ فَمَا: (ف). عطف، معطوف؛ فَوقُ: م. فیه؛
وَ النُّسخَهُ هَذِهِ:
هَذَا: مبتدأ؛ مَا: خبر؛ اشتَرَی: ف م ب [ـَـ]؛ عَبدُ: فاعل؛ ذَلِیلٌ: نعت؛ مِن: ح. جرّ؛ مَیِّتٍ: مجرور؛ قَد: ح. تحقیق؛ أُزعِجَ: ف م ب (ـَـ)، ن. فاعل [هر]؛ لّلرَّحِیلِ: جار و مجرور؛ اشتَرَی: ف م ب [ـَـ]، فاعل [هر]
مِنهُ: جار و مجرور؛ داراً: م. به؛ مِن: ح. جرّ؛ دَارِ: مجرور؛ الغُرُورِ: مضاف إ؛ مِن: ح. جرّ؛ جَانِبِ: مجرور؛ الفَانِینَ: مضاف إ، (و). عطف؛ وَ خِطَّهِ: معطوف؛ الهَالِکِینَ: مضاف إ
وَ تَجمَعُ: (و). استثناف، جار و مجرور؛ هَذِهِ: م. به؛ الدار: عطف بیان؛ حدود: فاعل؛ اربعه: نعت؛ الحد: مبتدأ؛ الأول: نعت؛ ینتهی: ف ض ر [ـُـ]؛ أِلیَ: فاعل [هر]، خبر [مل]، ح. جرِ
دواعییَ: مجرور؛ الآفات: مضاف إ، (و). عطف؛ وَ الحَدُّ: مبتدأ؛ اثانی: نعت؛ ینتهی: ف ض ر [ـَـ]، فاعل [هر]، خبر [مل]؛ إلی: ح. جرّ؛ دواعی: مجرور؛ المصیبات: نضلف إ، (و). عطف
وَ لحدُ: مبتدأ؛ الثالث: نعت؛ ینتهی: ف ض ر [ـُـ]، فاعل [هر]، خبر[مل]؛ إِلی: ح.جرّ؛ الهوی: مجرور؛ المردی: نعت؛ وَ الحدُّ: (و). عطف، مبتدأ؛ الرباع: نعت؛ ینتهی: ف ض ر [ـَـ]، فاعل [هر]، خبر [مل]

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.