تعارضات زناشویی

دانلود پایان نامه

55%
124
133
133
نتایج ارائه شده نشان می‌دهد که نمره آزمودنی شماره 3 در مقیاس‌های تمایل جنسی، احقاق جنسی و ذهن‌آگاهی افزایش و در شاخص تعارضات زناشویی در مراحل پس از درمان و پیگیری روند کاهشی نسبتاً قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. درصد بهبودی برای شاخص تمایل جنسی: 72 درصد، برای شاخص احقاق جنسی: 74 درصد، برای شاخص ذهن‌آگاهی: 50 درصد و برای شاخص تعارضات زناشویی: 39 درصد به دست آمد که اثربخش بودن درمان را نشان می‌دهد. با ملاحظه ‌این اعداد می‌توانیم بگوییم که روش درمانی به‌کاررفته برای این آزمودنی اثربخشی متوسط به بالایی در مقیاس‌های مورد آزمون نشان داده است. بالاترین درصد بهبودی در شاخص احقاق جنسی و کمترین درصد بهبودی در شاخص تعارضات زناشویی مشاهده شد.
بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 4 -4، در نمودار 4 –9 تغییرات مربوط به متغیر میل جنسی در آزمودنی سوم در جلسات مختلف درمانی نشان داده است.
نمودار 4- 9: نمایش تغییرات مربوط به روند تغییر نمرات میل جنسی در آزمودنی سوم بر اساس نمرات کسب‌شده در پرسشنامه ‌هالبرت
بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 4 -4 در نمودار 4 –10 تغییرات مربوط به متغیر احقاق جنسی در آزمودنی سوم در جلسات مختلف درمانی نشان داده است.
نمودار 4- 10: نمایش تغییرات مربوط به روند تغییر نمرات احقاق جنسی در آزمودنی سوم بر اساس نمرات کسب‌شده در پرسشنامه ‌هالبرت
بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 4 -4، در نمودار 4 –11 تغییرات مربوط به متغیر ذهن‌آگاهی در آزمودنی سوم در جلسات مختلف درمانی نشان داده است.
نمودار 4- 11: نمایش تغییرات مربوط به روند تغییر نمرات ذهن‌آگاهی در آزمودنی سوم بر اساس نمرات کسب‌شده در پرسشنامه بائر
بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 4 -4، در نمودار 4 –12 تغییرات مربوط به متغیر تعارضات زناشویی در آزمودنی سوم در جلسات مختلف درمانی نشان داده است.
نمودار 4- 12: نمایش تغییرات مربوط به روند تغییر نمرات تعارضات زناشویی در آزمودنی سوم بر اساس نمرات کسب‌شده در پرسشنامه ثنایی
4-2- یافته‌های مربوط به سؤالات پژوهش
4-2-1- سؤال اول: آیا شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در میل جنسی زنان مبتلا‌به HSDD مؤثر است؟
به‌منظور بررسی و پاسخگویی به‌این‌ترتیب سؤال، روند تغییر نمرات هر سه آزمودنی که تحت شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی قرار داشتند، در قالب سه نمودار مجزا برای متغیر میل جنسی‌ ترسیم شده است.
نمودار 4- 13: نمایش تغییر نمرات آزمودنی‌های تحت درمان شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی، در متغیر میل جنسی
بررسی نمودار 4-13 نشان می‌دهد نمره 3 آزمودنی که شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی را دریافت کرده‌اند، در متغیر میل جنسی طی مراحل درمان، پس از درمان و پیگیری 1 ماهه افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشت است. به‌طورکلی می‌توان نتیجه گرفت که شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در افزایش میل جنسی آزمودنی‌ها اثربخش بوده است و این تأثیر پایدار بوده است.
4-2-2- سؤال دوم: آیا شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در احقاق جنسی زنان مبتلا‌به HSDD مؤثر است؟
به‌منظور بررسی و پاسخگویی به‌این‌ترتیب سؤال، روند تغییر نمرات هر سه آزمودنی که تحت شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی قرار داشتند، در قالب سه نمودار مجزا برای متغیر احقاق جنسی ‌ترسیم شده است.
نمودار 4- 14: نمایش تغییر نمرات آزمودنی‌های تحت درمان شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی، در متغیر احقاق جنسی
بررسی نمودار 4-14 نشان می‌دهد نمره 3 آزمودنی که شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی را دریافت کرده‌اند، در متغیر احقاق جنسی طی مراحل درمان، پس از درمان و پیگیری 1 ماهه افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشت است. لذا می‌توان اظهار داشت که استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در افزایش احقاق جنسی آزمودنی‌ها اثربخش بوده است و این تأثیر پس از گذشت یک ماه همچنان پایدار بوده است.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.