تعارضات زناشویی

دانلود پایان نامه

فصل سوم
در این فصل طرح پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونهگیری، روش اجرای پژوهش، مشخصات آزمودنی‌ها، ابزارهای پژوهش، ساختار درمان و روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات توضیح داده می‌شود.
3-1- طرح پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعه تکآزمودنی یک خط پایه‌ای است که به‌منظور ارزیابی اثر شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و در میل جنسی، احقاق جنسی و تعارضات زناشویی در زنان مبتلا‌به اختلال کم‌کاری میل جنسی صورت گرفته است. مطالعه تک آزمودنی برخلاف روشهای گروهی که بر میانگین تأکیددارند و اطلاعات فردی را در نظر نمیگیرند، اطلاعات لازم را در مورد تأثیر متغیر مستقل بر فرد فرد آزمودنیها به دست میدهد (سیف، 1381). به‌علاوه داشتن کنترل نسبی روی شرایط آزمایش و سنجش مداوم از دیگر مزیت‌های این طرح می‌باشد. طبق نظر کازدین (1998) پژوهش حاضر جزو مطالعات مقایسه پژوهی و فرآیند پژوهی و نتیجه پژوهی قرار می‏گیرد. علاوه بر این، امروزه جایگاه علمی و کاربست درمان‏های حمایت‌شده از نظر تجربی که در حوزه روان‏درمانی بسیار فراگیر شده است و از درمانگران و متخصصان مشاوره انتظار می‌رود پژوهش‏های خود را به گونه‌ای طراحی کنند که نتایج آن قابل دفاع باشد (درابیس و کریتس، کریستروف، 1998). برای توسعه انجام درمان‏هایی که از حمایت تجربی برخوردارند، پایگاه الکترونیکی www.therapyadvisor.com راه‏اندازی شده است (رایلی، اسکامن، فرمن- هافمن، مایم، آپلگت و آسیف، 2007).
3-2- جامعه آماری
جامعهی پژوهش را کلیه مبتلایان به اختلال کم‌کاری میل جنسی استان البرز تشکیل دادند.
3-3- حجم نمونه، روش نمونهگیری
جامعه کلی، جامعه‏ای است که قرار است نتایج و یافته‌های مطالعه به آن تعمیم داده شود. جمعیت مورد نظر، گروه مشخصی است که آزمودنی‌ها از بین آن‌ها انتخاب می‌شوند. گروه نمونه، زیرگروه جمعیت مورد نظر است و به افرادی اشاره دارد که در مطالعه شرکت داده می‌شوند. روش نمونه‏گیری در این پژوهش، «نمونه‌گیری هدفمند» است.
برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش حاضر علاوه بر تحلیل نمودار ، از روش معناداری بالینی نیز استفاده خواهد شد. برای به دست آوردن معناداری بالینی از فرمول “درصد بهبودی” استفاده خواهد شد. این فرمول اولین بار توسط بلانچارد و اسکوارز (1988، به نقل از اوگلز، بونن و بونستیل، 2001) برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از طرح‌های تجربی تک موردی ارائه شده است. در این فرمول، درصد بهبودی، با نمره پیش آزمون از نمره پس آزمون کم می‌شود و حاصل آن بر نمره پیش آزمون تقسیم می‌گردد.
نمره پس‌آزمون – نمره پیش‌آزمون
نمره پیش‌آزمون
نمره پس‌آزمون – نمره پیش‌آزمون
نمره پیش‌آزمون
بسیاری از متخصصان بالینی صاحب‌نظر در طرح‌های تجربی تک موردی (از جمله بارلو و هرسن، 1984؛ کازدین، 1994؛ کازدین 1998؛ اوگلز و همکاران، 2001) معتقدند که این قبیل طرح‌ها به دلیل عدم استفاده از روش‌های آماری جهت محاسبه و تجزیه و تحلیل داده‌ها از ایرادات جدی برخوردارند. این انتقاد امروزه در پرتو به‌کارگیری روش‌هایی چون درصد بهبودی و شاخص تغییر پایا چندان قابل‌قبول نیست. همچنین به منظور اطمینان از اثربخشی درمان در طرح‌های تجربی تک موردی از ملاک بهبود تشخیصی نیز استفاده می‌شود. بدین ترتیب که زمانی نمرۀ فرد در اثر مداخله درمانی معنادار تلقی می‌شود که به حد نقطه برش یا زیر نقطه برش کاهش یافته باشد. به عبارتی نمرۀ فرد در اثر مداخله درمانی به حد نمرۀ افراد سالم رسیده باشد. در پژوهش حاضر، جهت ارزیابی اثربخشی درمان (روایی درونی) از ملاک‌های شش گانه اینگرام و همکاران (2000) نیز استفاده خواهد شد. این ملاک‌ها عبارت‌اند از:
اندازه تغییر (آماج‌های اصلی درمان چقدر کاهش کرده‌اند؟)
کلیت تغییر (چند درصد از مراجعان تغییر کرده‌اند و چند درصد تغییر نکرده‌اند؟)
عمومیت تغییر (چه تغییراتی در سایر حوزه‌های زندگی بیمار به وقوع پیوسته است؟)
میزان پذیرش (مراجعان تا چه اندازه در فرایند درمان مشارکت داشته و آن را به پایان رسانده‌اند؟)
ایمنی (آیا سلامت روانی و جسمی مراجعان در اثر درمان کاهش یافته است؟)
ثبات (دستاوردهای درمان چقدر دوام داشته است؟)
ﺑﺮﺧﻲ از ملاک‌های ورود ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از: تشخیص اختلال کم‌کاری میل جنسی بر اساس ﻧﻈﺮ روان‌پزشک و ﺗﺄﻳﻴـﺪ آن ﺑـﺎ مصاحبه‌ی ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻣﺤﺪوده ﺳـﻨﻲ ﺑـﻴﻦ 18 ﺗـﺎ 50 سال، عدم مصرف داروهای روان‌پزشکی با عارضه جانبی کم‌کاری میل جنسی، عدم درﻳﺎﻓﺖ مداخله‌های روان‌درمانی دﻳﮕﺮ، رﺿﺎﻳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ از روش درﻣﺎﻧﻲ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ. برخی از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺧﺮوج از ﺗﺤﻘﻴﻖ عبارت بودند از دارا بودن اﺧﺘلالات ﺣﺎد روان‌پزشکی ﺑﻨـﺎ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ روان‌پزشک، وﺟـﻮد ﺑﻴﻤـﺎری ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺟـﺪی و محدودکننده‌ای ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ تغییرات میل جنسی بشود مثل بیماری‌های زنان، عفونت‌های واژینال و اختلالات هورمونی، ﺳﺎﺑﻘﻪ سوءمصرف ﻣﻮاد و داﺷـﺘﻦ هرگونه اﺧﺘلال دﻳﮕﺮی که مستقیم و یا غیرمستقیم در بروز اختلال کم‌کاری میل جنسی تأثیر بگذارد.
پس از انتخاب مراجعان آنها تحت درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن قرار گرفتند. برنامهی درمان برای هر سه مراجع در 8 جلسه هفتگی 90 دقیقه‌ای و به‌صورت فردی ارائه شد.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.