تعمیم پذیری

دانلود پایان نامه

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق
مقدمه
بخش اول یافته‌های توصیفی
بخش دوم یافته‌های تحلیلی
بحث اول سبک‌زندگی و نوع بندی
مبحث دوم درک و تصور زنان از قربانی‌شدن
مبحث سوم ‌ ترس‌ها و هراس‌ها ‌
مقدمه
آنچه در این فصل مطالعه می‌کنید یافته‌هایی است که با هدف یافتن ارتباط سبک‌زندگی و قربانی‌شدن مورد مداقه قرار گرفته است. لذا در این فصل ابتدا به یافته‌های توصیفی پرداخته شد و در راستای هدف تحقیق و باتوجه به حساسیت‌های نظری پیش آمده در هر مرحله توضیحاتی نیز داده شد. پس از تحلیلی کوتاه از تحلیل کوتاه در متغیرهای زمینه‌ای که هم در سبک‌زندگی افراد دخیل است و هم در تحقیقات گذشته تاثیرگذاری آنها بر مفاهیم قربانی شدن و ترسها و هراس‌ها به دست آمده بود همراه با مصادیقی از نمونه‌ها آورده شده است. در مرحله بعد اقدام به بحث و بررسی در خصوص مفهوم سبک‌زندگی شد. در مفهوم سبک‌زندگی مؤلفه‌هایی نظیر وضعیت پوشش و ظاهر، وضعیت اعتقادی افراد، نحوۀ گذران اوقات فراغت، وضعیت و نحوۀ حضور در بیرون از منزل، رویکرد افراد نسبت به جنسیت، اعتقادات رفتاری قالبی و ارتباط با جنس مخالف مورد بررسی قرار گرفت و پس از کدگذاری‌های اولیه و محوری سه سبک‌زندگی نمایان شد. 1- سبک‌زندگی جسورانه، 2- سبک‌زندگی محافظه‌کارانه، 3- سبک‌زندگی مصلحت‌اندیشانه. که البته این نوع دسته‌بندی از سبک‌زندگی بیشتر در راستای موضوع رساله انجام شد که به دنبال رابطه سبک‌زندگی و قربانی‌شدن است. لذا مجدد باز گشت به اول فصل اتفاق افتاد و در جعبه‌هایی اقدام به جمع‌بندی هر یک از مؤلفه‌های سبک‌زندگی شده و تقسیم بندی از سه نوع سبک‌زندگی به جهت مفصل‌بندی بیشتر موضوع انجام شد. پس از آن محقق مجدد به مرور بیوگرافی نمونه‌ها پرداخت و تمامی 46 مصاحبه شونده را در این سه سطح سبک‌زندگی دسته‌بندی کرد تا بتواند راحت‌تر موضوع مورد مطالعه را ادامه دهد و برای این کار از نرم افزار Atlas.tiکمک گرفته شد. در ادامه مفهوم قربانی‌شدن آورده شده و در پایان هر قسمت نیز با جعبه‌هایی اقدام به جمع‌بندی و مفصل‌بندی مفاهیم و مصادیق قربانی‌شدن در سه دسته سبک‌زندگی تقسیم بندی شد.
از شگفتی‌های روش کیفی به دست آمدن مفهومهای غیره منتظره است. در هنگام کار و کدگذاری‌های باز مفهوم ‌ترس‌ها و ‌هراس‌های زنان نیز نمایان شد که با اینکه زنان را قربانی نمی‌کند ولی بر اساس ادبیات تحقیق و یافته‌های این تحقیق حکایت از این داشت که بر انتخاب‌های افراد در سبک‌های زندگی متفاوت تأثیرگذار است. همچنین این مفهوم نیز شرح و بسط داده شد و مبحث سوم به این موضوع اختصاص یافته و در پایان هر قسمت از این مبحث نیز در جعبه‌هایی اقدام به جمع‌بندی و مفصل‌بندی ‌ترس‌ها و ‌هراس‌ها و راهکارهای مواجهه با این ‌ترس‌ها توسط زنان در سه دسته سبک‌زندگی شد.
برای دریافتن پیوستگی مطالب و درک صحیح آنچه در این فصل آمده پس از خواندن هر قسمت به جمع‌بندی آن قسمت که در واقع مفصل‌بندی موضوع به آن محول شده‌است توجه شود.

بخش نخست: یافته‌های توصیفی
هدف از ارائه یافته‌های توصیفی ارائه نمایی از مصاحبه‌شوندگان است و قصد تعمیم آن به جامعه واقعی وجود ندارد. زیرا در تحقیقات کیفی هدف یافتن و یا توسعه برخی مفاهیم است و تعمیم پذیری مدنظر نیست. یافته‌های توصیفی به ویژگی‌های موارد مصاحبه شونده پرداخته این ویژگی‌ها در واقع متغیرهای زمینه‌ای را نیز تشکیل می‌دهند که در زندگی زنان دارای اهمیت بوده و بر سبک‌زندگی آن‌ها تأثیر مستقیم دارد.
سن
در این تحقیق از 46 نفر از زنانی ساکن شهر تهران در سنین و تحصیلات و مشاغل مخلتلف به صورت نیمه ساختار یافته مصاحبه گردید. زنان تجارب خود را در خصوص هر یک از موارد سؤال شده با شرح و بسط کامل توضیح دادند. تلاش شد مصاحبه‌شوندگان از سنین 18 الی 60 ساله انتخاب شوند و پراکندگی نسبتاً مناسبی در سطح مناطق مختلف شهر داشته باشند.
جدول شماره8. سن پاسخگویان
عنوان
فراوانی
درصد
سن
بین 18 تا 27 سال

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.