اردیبهشت ۱, ۱۴۰۰

تعیین مؤلفه های ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی در شهرستان کرج- قسمت ۳۶

 • برنامه‌های تبلیغاتی موثری از سوی رسا نه ملی در خصوص بازاریابی بازاریابی گل و گیاه زینتی در نظر گرفته شود.

 

با توجه به نتایج تحلیل عاملی که در آن مهمترین مؤلفه‌های سیاستگذاری موثر بر ترویج بازاریابی گل و گیاه زینتی مشخص شده است، پیشنهاد می‌گردد:

 

 

  1. ایجاد پشتوانه علمی به منظور سیاستگذاری در بخش تولید و صادرات گل و گیاهان زینتی صورت پذیرد.

 

  1. برنامه‌های حمایتی از سرمایه گذاران گل و گیاهان زینتی انجام پذیرد.

 

 1. مشارکت‌های دولتی در بازاریابی گل و گیاهان زینتی بیش از پیش گسترش یابد.

 

ب) پیشنهادهایی مبتنی بر تجارب پژوهشگر:

 

 

  1. تاسیس مراکز حرفه ای و شغلی برای فعالیت‌های کارآفرینانه در خصوص گل و گیاه.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

  1. ارائه تسهیلات لازم برای دسترسی آسان تر به خدمات بازاریابی گل و گیاهان زینتی.

 

  1. طراحی و تدوین برنامه‌های جامع برای جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعاونی و بانک‌ها در زمینه بازاریابی گل و گیاهان زینتی.

 

  1. برگزاری سمینارها و همایش‌هایی علمی پژوهشی با محوریت بازاریابی گل و گیاهان زینتی در سطح منطقه، ملی و بین المللی با دعوت از اندیشمندان، کارشناسان و صاحبنظران .

 

 1. برگزاری سمینارها و جلسات توجیهی برای تولیدکنندگان، فروشندگان و بازاریابان با دعوت از کارشناسان و متخصصان جهت آشنایی آنان با بازاریابی گل و گیاهان زینتی و ارائه راه کارهای عملی برای توسعه و گسترش این صنعت.

 

ج) توصیه به پژوهشگران دیگر:
توصیه می‌شود که دانشجویان پژوهشگر و صاحب‌نظران محقق در عناوین زیر اقدام پژوهشی نمایند:

 

 

  1. انجام پژوهش با ابزار اندازه گیری دیگر.

 

  1. انجام پژوهش مشابه در سایر استان‌های کشور.

 

  1. بررسی کاستی‌ها و قابلیت‌های بازاریابی گل و گیاهان زینتی در کشور.

 

  1. بررسی جایگاه گل و گیاهان زینتی در جامعه.

 

 1. نقش بانک‌ها و موسسات مالی در حمایت از تولید، توسعه و فروش گل و گیاهان زینتی.

 

منابع
الف) منابع فارسی:

آقاجانی، زهرا. (۱۳۸۳). مروری بر روش‌های بهبود و افزایش بهره وری در صادرات گل با تاکید بر بسته بندی مناسب. خلاصه مقالات اولین جشنواره و سمینار ملی گل‌های شاخه بریده ی ایران، تهران، پاکدشت، سازمان جهاد کشاورزی استان تهران.
احمدپور داریانی، محمود و مقیمی، سید محمد. (۱۳۸۵). مبانی کارآفرینی، تهران: انتشارات مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران، چاپ اول.
اربابی، علی محمد. (۱۳۸۷). بازاریابی. تهران: انتشارات فروردین.
ادریسی، بهزاد. (۱۳۹۰). تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای بازار گل و گیاهان زینتی ایران در جهان. بررسی‌های بازرگانی، شماره ۴۹، صص۱۰۳-۹۳٫
الوداری، حسن. (۱۳۸۹). بازاریابی و مدیریت بازار. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
الوانی، سید مهدی؛ رحمتی، محمد حسین. (۱۳۸۷). بررسی اقتصادی زمینه‌های ایجاد کسب و کار در صنعت گل و گیاهان زینتی(مطالعه موردی استان قم). توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره اول، صص ۵۰-۱۱٫
امیری، فرهاد. (۱۳۸۳). رکود و ضایعات در بازار گل. روزنامه ی ایران، فروردین ۱۳۸۳، سال دهم.
بابایی، علیرضا و جعفر عزیزی.(۱۳۸۹). بررسی فنی و اقتصادی تولید گل و گیاهان زینتی در ایران، فرصتها و چالشها (مقایسه موردی با کشور کلمبیا). همایش ملی بهبود و توسعه بازار گل و گیاهان زینتی ایران. آبانماه، ۸۹٫
بلوچی، حمیدرضا؛ مدرس ثانوی، سید علی محمد؛ خیری، شقایق. (۱۳۸۲). مدیریت پرورش گل و گیاه از راه دور با کاریرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا. همایش کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات در روستا. پژوهشکده الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران.
بلوریان تهرانی، محمد. (۱۳۸۵). بازاریابی و مدیریت بازار. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
چیذری، احمد؛ یوسفی، علی؛ موسوی، سید حسین.(۱۳۸۵). بررسی بازارهای هدف صادراتی گیاهان زینتی ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال چهاردهم، شماره۵۵، صص۶۶-۴۷٫
حاجی میررحیمی، سروش.(۱۳۸۹). بررسی کیفیت مصرف کود در واحدهای تولیدی گل و گیاهان زینتی استان مرکزی. اولین کنگره چالش‌های کود در ایران: نیم قرن مصرف کود، ۱۲-۱۰ اسفند ۱۳۸۹، تهران: هتل المپیک.
حاجی میررحیمی، سروش. (۱۳۸۳). بررسی موانع و راه کارهای توسعه ی صادرات گل و گیاهان زینتی استان مرکزی. خلاصه مقالات اولین جشنواره و سمینار ملی گل‌های شاخه بریده ی ایران، تهران، پاکدشت، سازمان جهاد کشاورزی استان تهران.
حسینی، علی؛ نیکدل، محمد. (۱۳۸۳). دهکده‌های گل و گیاه، چشم اندازی به بهره برداری بهینه از اکوتوریسم و ترویج کار آفرینی در عرصه ی روستا. خلاصه مقالات اولین جشنواره و سمینار ملی گل‌های شاخه بریده ی ایران، تهران، پاکدشت، سازمان جهاد کشاورزی استان تهران
خلیقی، احمد. (۱۳۸۲). گل کاری(پرورش گیاهان زینتی ایران)، تهران: انتشارات روزبهان.
خوشخوی، مرتضی. (۱۳۸۸). ازدیاد نباتات. انتشارات دانشگاه شیراز.
رضائی نژاد، عبدالرضا.(۱۳۸۰). مدیریت بازار(بازاریابی). کرج: انتشارات جعفری.
روزنامه ایران، شماره ۴۳۵۰ به تاریخ ۹/۸/۸۸ ، ص ۱۷(تولید).
زمانیان، علی رضا. (۱۳۸۸). تحلیلی بر تولید و بازاریابی صادراتی گل و گیاه در ایران و ارائه راهبردهای موثر با استفاده از الگوی آمیخته بازاریابی. بررسی‌های بازرگانی، شماره۳۹، صص ۴۸-۳۲٫
سروش، نادر. (۱۳۸۳). ارزیابی چگونگی استفاده از آمیخته ی بازاریابی در افزایش صادرات گل و گیاه کشور. خلاصه مقالات اولین جشنواره. سمینار ملی گل‌های شاخه بریده ی ایران، تهران، پاکدشت، سازمان جهاد کشاورزی استان تهران.
سلطان محمدی بهروز.(۱۳۸۷). بازار گل امام رضا. روزنامه اعتماد یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۷٫ شماره ۱۶۶۱٫
سلیمانی پور، اکبر، نیکویی، علیرضا؛ باقری، احمد. (۱۳۸۴). بررسی مسایل بازاریابی گل محمدی و فرآورده‌های آن(گلاب و اسانس ): مطالعه ی موردی در شهرستان کاشان . مجله ی علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، دوره ۹، شماره ۱، صص ۹۱-۷۳٫
شاهنوسی، احمد. (۱۳۸۶). جایگاه گل ایرانی در عرصه ی تجارت جهانی، روزنامه اطلاعات.
شفیعی، محمد(۱۳۸۳). اقتصاد تولید گل، بازاریابی، فروش محصولات داخل و صادرات. خلاصه مقالات اولین جشنواره و سمینار ملی گل‌های شاخه بریده ی ایران، تهران، پاکدشت، سازمان جهاد کشاورزی استان تهران.
صالح، احمد.(۱۳۸۹). تعیین عوامل مؤثر بر ترویج بازاریابی گل و گیاهان زینتی، نشریه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره ۲، شماره ۱، صص ۳۹-۲۹٫

 

نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *