بهمن ۸, ۱۳۹۹

تلفیق کنترل موجودی و قیمت گذاری پویا در سیستم های موجودی با در نظر گرفتن شرایط ظرفیت و عدم ظرفیت 92- قسمت 11

: سطح موجودی کل
: هرینه نگهداری
: تابع هزینه تولید برای هر قلم کالا به توجه به نرخ تولید
Z:مقیاس ثابت برای تابع بازار
:تابع بازار
:زمان تولید در دوره
: میزان بودجه تخصیص یافته جهت بازاریابی
جدول 3: پارامترهای ورودی مدل
3-2-4-فرضیات مدل:
1-افق برنامه ریزی محدود است
2-تامین کننده N مورد کالای مختلف فساد ناپذیررا به فروش می رساند.
3-کمبود ناشی از تقاضای غیر منتظره مجاز نیست
4-تقاضا تابعی وابسته به قیمت و زمان است
5-نرخ تولید محدود و بیشتر از نرخ تقاضا است
6-هر محصول در زمان به وسیله دو مورد مورد بررسی قرار می گیرد ، نرخ تولید و قیمت
7-فرض می شود که تاثیرات بازار تابعی از قیمت بازار یابی می باشد
8-مقدار بودجه در آغاز هر دوره تایین می شود
9-سیستم موجودی خالص از تولیدات در دورهt به صورت زیر نشان داده می شود
10-سیستم زمانی محدود وگسسته می باشد.
11-تاخیر در تحویل مواد اولیه توسط تامین کننده مجاز نیست.
12-،برای تمام محصولات تابع مذکور دو بار به طور پیوسته مشتق پذیر است و محدب اکید وغیر منفی و افزایشی در
13- پس افت مجاز نیست
هدف در این پژوهش به دو بخش تقسیم خواهد شد ، مطالعه ساختاری از سیاست بهینه و پیشنهاد متودولوژی جهت بهبود و بهینه سازی مدل .
ما فرض می کنیم که محصولات مختلف دارای ظرفیت ذخیره سازی مشترک هستند
3-2-5- مدل ریاضی:
مدل برای تعیین به گونه ای که تابع سود سالیانه حاصل از سود تولید کننده به صورت ماکزیمم دربیاید به گونه زیر تعریف می شود.
تابع تقاضا:
هزینه بازاریابی:
درآمد حاصل از فروش کالا:
هزینه نگهداری:
هزینه انتقال کالا از انبار تا محل تحویل به مشتری:
هزینه تولید کالا:
در تنظیمات مدل ،تصمیمات رفته رفته در زمان های گسترده تری جهت مقایسه گرفته خواهند شد . شرکت ممکن است بدین گونه به تدریج به بررسی جریان فعالیتهایش تا زمان رسیدن به رشد کامل بر پایه مشاهدات بر روی سطوح موجودی و تحقق پارامترهای نامشخص بپردازد .تنظیمات مدل پیشرو مذکور حاصل از سیاست های بهینه است که وابسته به زمان و بردارهای ثابت است .بنابراین درآغاز دوره زمانی سطح موجودی همچونو به خوبی مشخص و معلوم می شود و تامین کننده تصمیم می گیرد که برای تمام محصولات، و را تعیین کند.در هر دوره زمانی تصمیم گیرنده تصمیم می گیرد که سطح ذخیره سازی محصولات و قیمت آنها می بایست سود را در افق زمانی کل حداکثر کند. توجه داشته باشید که سودی که در دوره بعد بدست خواهد آمد نامشخص و احتمالی می باشد ،چون که پارامترهای تقاضا در دوره های زمانی آینده نامشخص و احتمالی هستند وبنابراین سود بدست آمده در زمان نیز همچنین نامشخص است.پارامترهای جاری کاملا مشخص هستند ،بنابراین سود بدست آمده در انتهای دوره زمانی جاری قطعی است و همچنین محدودیت ها شاید به صورت قطعی برآورده شوند.
ما فرض می کنیم که هزینه تولید با ضریب غیر خطی و یک تابع محدب و دوبار مشتق پذیر است که درآن قیمت تولید نسبت به تولید انعطاف پذیر است و هزینه نگهداری با ضریب خطی و وابسته به سطح موجودی می باشد. این نوع از هزینه ها اغلب در ادبیات کنترل موجودی مورد استفاده بوده است . (هالت[223] و همکاران، 1960 ) به معرفی مدل موجودی خطی –درجه دو با در نظر گرفتن این مطلب که هزینه های تولید و نگهداری به ترتیب مجموعه ای از شرایط خطی و درجه دوم را در نرخ تولید و نرخ موجودی دارا هستند پرداخت. جهت توجیه این تخمین که هزینه های تولید با توجه به ارتباطش با هزینه های نیروی کار بدست می آید. آنها دریافتند که هزینه های آموزش و استخدام به ازای افزایش جذب افراد افزایش می یابد وهزینه های اخراج از کار شامل هزینه نهایی پرداخت جهت تسویه و سازماندهی مجدد می باشد که با افزایش برکناری از کار افزایش می یابد
در مدل تحقیق سهمی از تولیدات مختلف، دارای ظرفیت یگانه و مشترک جهت ذخیره سازی خواهد بود. این فرض ،یک فرض استاندارد است که به بررسی سیستم های چندگانه می پردازد. برای مثال (برتیماس و پاچالیدیس ، 2001) به مطالعه و بررسی سیستم های چندگانه ایجاد جهت ذخیره پرداختند و فرض کردند که یک ماشین در کارخانه به تولید محصولات مختلف می پردازد.همچنین در تنظیمات ساخت مدل تولید جهت ذخیره سازی با محصولات چندگانه ، (کاشانی[224] و پراکیس[225] ، 2002)به مطالعه این مسئله با فرض اینکه نرخ ذخیره سازی کل برای تمامی محصولات محدود می باشد پرداختند.
=
*
1)
≤ ∀I