بهمن ۵, ۱۳۹۹

تلفیق کنترل موجودی و قیمت گذاری پویا در سیستم های موجودی با در نظر گرفتن شرایط ظرفیت و عدم ظرفیت 92- قسمت 14

Kt1t=@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’Kt1t’);
Trr=@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’Trr’);
landa13=@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’landa13′);
h3h=@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’h3h’);
BM=@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’BM’);
q=@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’q’);
K=@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’K’);
W=@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’W’);
KW=@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’KW’);
r=@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’RR’);
@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’Dd’)=dd;
@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’I2h’)=i2h;
@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’Mm’)=Mm;
@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’Pp’)=Pp;
@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’U5u’)=U5u;
@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’Y1y’)=y1y;
@ole(‘C:UsersEhsanDocumentspayannamedade1.xlsx’,’AM’)=am;
Enddata
max=am(1);
am(1)=@sum(period(j):Y1y(j));
@for(period(j)|j#le#5:Y1y(j)=(@sum(product(i):dar(i,j))
-@sum(product(i):F(i,j)+h3h(i,(j+1))*I2h(i,(j+1))+Trr(i)*(alfa1(i)-beta(i)*pp(i))+Mm(i)*(alfa1(i)-beta(i)*pp(i))*(K-@exp(-1*q*Mm(i))))-KW+Y1y(j+1)));
Y1y(6)=@sum(product(i):dar(i,6))
-@sum(product(i):F(i,6)+Trr(i)*(alfa1(i)-beta(i)*pp(i))+Mm(i)*(alfa1(i)-beta(i)*pp(i))*(K-@exp(-1*q*Mm(i))))-KW;
!daramade hasel az foroosh;
@for(period(j):@for(product(i):dar(i,j)=(pp(i)-landa13(i,j))*(alfa1(i)-beta(i)*pp(i))*(k-@exp(-1*q*mm(i)))));
@for(product(i):i2H(i,1)=0);
@for(period(j)|j#GE#2:@for(product(i):I2H(i,j)=I2H(i,(j-1))+U5u(i,(j-1))-(alfa1(i)-beta(i)*pp(i))));
@for(period(j)|j#le#1:@sum(product(i):wrr(i)*(r*U5u(i,j)+I2H(i,(j+1))))<=W);
@sum(product(i):wrr(i)*r*U5u(i,6))<=W;
@for(product(i):pp(i)<=(alfa1(i)/beta(i)));
@for(period(j):(@sum(product(i):U5u(i,j)))<=kt1t(j));
@sum(product(i):Mm(i))<=BM;
@for(period(j):@for(product(i):(r*U5u(i,j)+I2H(i,j))>=(alfa1(i)-beta(i)*pp(i))));
@for(period(j):@for(product(i):F(i,j)=((U5u(i,j)^@abs(1-gama1(i)))/(gama1(i)-1))));
@for(product(i):((alfa1(i)-beta(i)*pp(i))*(k-@exp(-1*q*mm(i))))=dd(i));
!@for(product(i):@for(period(j):@gin(u(i,j))));
!@for(product(i):@gin(d(i)));
!@for(product(i):@for(period(j):@gin(IH(i,j))));