تماشاگران

دانلود پایان نامه

ورودی بالکن نباید از داخل سالن نمایش پایین باشد. تنها هنگامی که شیب سالن به گونه ای است بالکن و سالن پایین به هم پیوسته هستند و تفکیک بین آن ها میسر نیست ورودی بالکن می تواند از داخل سالن نمایش پایین صورت گیرد.
ورودی سالن نمایش باید به گونه ای طرح شود که از ورود نور و صداهای سالن انتظار به سالن نمایش جلوگیری نماید.
تعداد درهای خروجی سالن نمایش با توجه به ابعاد حداقل و حداکثر درها ،‌که در بخش مشخصات درهای سالن نمایش ارائه شده است تعیین می گردد.
تنها هنگامی که همه شرایط زیر در یک سالن نمایش موجود باشد وجود یک در خروجی برای سالن مجاز می باشد :
الف – گنجایش سالن بیشتر از 100 نفر نباشد.
ب – خروجی بدون پله به فضای خارج مرتبط باشد.
ج – فاصله دورترین صندلی از در خروجی 7/5 متر بیشتر نباشد.
د – دیوارها و سقف و پرده از مصالح غیر قابل اشتعال باشد.
ه – سالن دارای صحنه قابل استفاده برای تئاتر نباشد.
و – چنانچه سالن نمایش سینما دارای حداقل تعداد خروجی های لازم یعنی دو در خروجی باشد هیچ کدام از این خروجی ها نباید از نصف حداقل لازم محاسبه شده بر اساس گنجایش کمتر باشد.
ز- چنانچه تعداد درهای خروجی معادل 3 یا بیشتر باشد با بسته شدن هر یک از مسیرها (امری که در هنگام آتش سوزی احتمال دارد ) عرض مجموع مسیرهای باقیمانده نباید هیچگاه از نصف حداقل محاسبه شده کمتر باشد.
در یک سالن نمایش ،‌خروجی های بالکن باید مجزا از خروجی های سالن پایین طراحی شود. جمعیت بالکن نباید بتوانند از خروجی های سالن پایین استفاده کنند و بالکن نیز باید حداقل دو در خروجی مجزا داشته باشد مگر شرایط لازم برای یک خروجی را که در بالا ذکر شد ،‌ دارا باشد.
هنگامی که شیب سالن به گونه ایست که بالکن با سالن پایین پیوسته و یکپارچه است جمعیت بالکن می توانند از خروجی های قسمت پایین استفاده کنند مشروط بر اینکه تعداد و عرض درهای خروجی ،‌ عرض راهروهایی که به خروجی ها منتهی می شوند و سایر شرایط برای همه جمعیت سالن پایین و بالکن پیوسته با آن در نظر گرفته شده باشد.
عرض در خروجی هیچ گاه نباید از عرض حداقل محاسبه شده راهرویی که به آن ختم می شود کوچکتر باشد. خروجی های بالکن باید مجزا از خروجی های سالن پایین طراحی شود اگر چند راهرو با هم به در خروجی می رسند عرض در خروجی باید برای مجموع جمعیت که از طریق آن راهروها تخلیه می شوند ، ‌محاسبه گردد.
توصیه : بهتر است خروجی های سالن نمایش تا حد ممکن در انتهای راهروهای طولی یا عرضی سالن واقع شوند.
توصیه : خروجی های سالن نمایش باید تا حد امکان در معرض دید تماشاگران قرار گیرند.
خروجی های سالن نمایش نباید هیچ گاه نزدیک هم قرار گیرند بلکه حتی الامکان باید در دو طرف سالن واقع شوند.
در صورتی که تعداد خروجی ها از دو عدد بیشتر باشد باید حداقل یکی از خروجی ها دور از بقیه قرار گیرد. در این صورت مجموعه خروجی هایی که کنار هم قرار می گیرند یک واحد خروجی به حساب می آیند و عرض معبر یک واحد خروجی نباید برای بیش از 50 درصد جمعیت سالن محاسبه شود.
حداقل فاصله دو در خروجی (محور تا محور) 5 متر است و اگر فاصله درها از این مقدار کمتر شود یک واحد خروجی محسوب می گردند.
درهای ورودی و خروجی باید همسطح کف سالن نمایش باشند.
درهای سالن نمایش باید دارای دو لنگه مساوی باشند. درهای با دو لنگه نامساوی نباید در سالن نمایش به کار روند.
از درهای یک لنگه نباید در ورودی ها یا خروجی های سالن نمایش استفاده شود.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.