تماشاگران

دانلود پایان نامه

شکل 6-22- درهای سالن نمایش. ماخذ: مولف
از آنجا که همه درهای سالن نمایش اعم از ورودی ها و خروجی ها در مواقع اضطراری در حکم خروجی به حساب می آیند جهت بازشوی همه آن ها همیشه باید به سمت بیرون باشد.
شکل 6-23- درهای غیر مجاز. ماخذ: نویفرت
استفاده از درهای کشویی ، درهای تاشونده ، درهای لوله شونده به بالا رونده ، درهای چرخنده بدور محور مرکزی ، درهای بازشوی محوری ،‌ درهای سه یا چهار لنگه و بیشتر در سالن نمایش ممنوع است.
الف – هنگامی که در خروجی به داخل درگاه باز می شود درهای خروجی هنگامی که باز می شوند ،‌ باید کاملاً روی دیوار ، ‌درگاه و یا دیوار راهروی خروجی بخوابد و راه مسیر عبور را سد نکند . هنگامی که عرض راهرو خروجی به اندازه حداقل لازم است ، موارد زیر باید رعایت گردد :
درهای خروجی هنگامی که باز می شوند نباید عرض درهای باز شده از عمق درگاه بیشتر شود به طوری که عرض راهرو را کاهش دهد.
شکل 6-25- نحوه جانمایی درها . ماخذ: مولف
شکل 6-24- نحوه قرارگیری درهای خروجی. ماخذ: مولف
ب- هنگامی که درهای باز شده روی دیوار راهرو قرار می گیرند باید به گونه ای در دیوار جاسازی شوند که ضخامت در از سطح دیوار راهرو جلوتر نیاید و از عرض راهرو نکاهد.
درهای سالن نمایش نباید قفل داشته باشند.
دستگیره داخلی درهای سالن نمایش می تواند از دستگیره های معمولی بدون قفل باشد. اما بهترین دستگیره ،‌ دستگیره هایی است که با فشار جمعیت خود به خود کار کرده و در را باز می نماید. این دستگیره ها افقی بوده و در تمامی عرض در قرار می گیرد و با فشار دادن آن به پایین در باز می شوند. دستگیره ها باید در 100 سانتیمتری سطح زمین قرار گیرند.
چفت لنگه دوم درهای سالن نمایش فقط باید یکی بوده و در بالای درها و از طرف داخل سالن نصب شود. این چفت نباید از نوع مغزی و در ضخامت در نصب گردد بلکه باید در روی در ،‌ از طرف داخل سالن نصب گردد تا به آسانی قابل رویت باشد.
توصیه : بهتر است درها دارای ثابت کننده های فشاری باشند. ثابت کننده هایی که با یک فشار بر روی آن ها ،‌ در ثابت می گردد.
درهای سالن نمایش موقع باز و بسته شدن نباید صدا ایجاد کنند.
ورودی ها و خروجی های سالن نمایش باید دارای تابلویی که روی آن کلمه ورود یا خروج نوشته شده است باشند. این تابلوها باید دارای چراغ بوده و بر بالای درها یا در کنار آن ها نصب گردند ارتفاع نصب این تابلوها نسبت به سطح زمین نبایداز 220 سانتیمتر کمتر و از 300 سانتیمتر بیشتر باشد.
چراغ تابلوهای ورودی و خروج باید در طول نمایش روشن بمانند. این چراغ ها حتماً باید از سیستم روشنایی ایمنی سینما نیز تغذیه شوند.
کلمات «ورود» یا «خروج» نوشته شد در این تابلوها باید به طور واضح و خوانا نوشته شده باشند و ارتفاع حروف آن ها به اندازه ای باشد که از فاصله 30 متری قابل خواندن باشد. این تابلوها باید دارای تصاویر لازم برای افراد بی سواد نیز باشد.
تابلوهای راهنمای درها باید در معرض دید تماشاگران قرار داشته باشد. اگر در خروج یا ورود در موقعیتی قرار داشت که در معرض دید تماشاگران نبود باید علاوه بر تابلوی بالای در ،‌یک تابلو نیز که جهت ورودی یا خروجی را مشخص می نماید در سالن نصب شود.
هرگونه دری که مورد استفاده عمومی ندارد باید با تابلوی «در خصوصی مشخص» شود و «نوشته خروجی نیست» بر آن نصب گردد.
درهای سالن نمایش باید محکم ساخته شده و به گونه ای باشند که از ورود نور و صدا به سالن جلوگیری نمایند.
درهای سالن نمایش حداقل تا نیم ساعت (30 دقیقه) نباید در مقابل آتش مشتعل شوند. اجزاء و قطعات این درها همچنین نباید استحکام و مقاومت خود را در این مدت از دست دهند.
6-2-12- پرده نمایش :

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.