بهمن ۸, ۱۳۹۹

مقاله – جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران- قسمت ۱۱

تبصره‌ ۱ – شروع‌ اولین‌ دوره‌ فعالیت‌ مجموعه‌های‌ مذکور حداکثر ده‌ روز پس‌ از اعلام‌ قطعیت‌ نتیجه‌ انتخابات‌ خواهد بود.
تبصره‌ ۲ – شروع‌ فعالیت‌ دوره‌های‌ بعد ارکان سازمان، بلافاصله‌ پس‌ از پایان‌ دوره‌ قبلی‌ است و چنانچه‌ در پایان‌ دوره‌، تشریفات‌ انتخابات‌ دوره‌ بعد به ‌نحوی‌ از انحاء پایان‌ نیافته‌ باشد، ارکان‌ دوره‌ قبلی‌ تا قطعیت‌ نتیجه‌ انتخابات‌ جدید به‌ فعالیت‌ خود ادامه‌ خواهد داد و مبدأ شروع‌ کار دوره‌ جدید از تاریخ‌ قطعیت‌ انتخابات‌ خواهد بود.
ماده‌ ۴۱- انتخابات‌ برای‌ دوره‌های‌ بعد، سه‌ ماه‌ قبل‌ از اتمام‌ هر دوره‌ با اعلام‌ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشکیل‌ هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ انجام‌ خواهد شد.
تبصره‌ – انتخابات‌ هیأت‌ مدیره‌ سازمان نظام رسانه‌ای استانهایی که‌ انتخابات‌ آنها منحل‌ و یا توسط‌ هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر انتخابات ابطال‌ گردیده‌ است‌، حداکثر ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ با هماهنگی‌ هیأت‌ نظارت‌ و با رعایت‌ سایر مواد قانونی‌ انجام‌ می‌پذیرد.
ماده‌ ۴۲- ترکیب‌ هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ که‌ برای‌ مدت‌ چهار سال‌ انتخاب‌ می‌گردند به‌ شرح‌ زیر خواهد بود:
الف‌ – یک‌ نفر نماینده‌ دادستان‌ کل‌ کشور؛
ب‌ – یک‌ نفر نماینده‌ وزارت‌ کشور؛
ج‌ – یک نفر از فعالان حوزه رسانه به‌ انتخاب‌ و معرفی‌ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
د – یک نفر از فعالان حوزه رسانه به‌ انتخاب‌ و معرفی‌ کمیسیون فرهنگی مجلس‌ شورای‌ اسلامی؛
ه- یک نفر از فعالان حوزه رسانه‌ به انتخاب و معرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
و – در دوره های بعد از دوره اول دو نفر از فعالان حوزه رسانه به انتخاب شورای عالی سازمان نظام رسانه‌ای.
تبصره‌ ۱ – هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ می‌تواند برای‌ هر استان سه‌ تا پنج‌ نفر را جهت‌ نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ انتخابات‌ آن‌ استان تعیین‌ کند.
تبصره‌ ۲ – تجدید انتخاب‌ اعضاء هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ و هیاتهای نظارت استانی برای‌ دوره‌های‌ بعدی‌ بلااشکال‌ است‌.
ماده‌ ۴۳- هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ وظایف‌ زیر را دارا می‌باشد:
الف‌ – عزل‌ و نصب‌ اعضای هیأتهای‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ سازمان استان، شورای عالی و رییس کل؛
ب‌ – نظارت‌ برحسن‌ انجام‌ انتخابات استانی‌، شورای‌ عالی‌ و رییس‌کل‌؛
ج‌ – بررسی‌ نهائی‌ صلاحیت‌ نامزدهای‌ عضویت‌ در هیأت‌ مدیره‌ سازمان استان و ابلاغ‌ نظر هیأت‌ مرکزی‌ به‌ هیأتهای‌ اجرائی‌ انتخابات‌ مربوطه‌ جهت‌ اعلام‌ عمومی‌؛
د – رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ نامزدهائی‌ که‌ صلاحیت‌ آنها به‌ تأیید هیأتهای‌ نظارت‌ نرسیده‌ باشد و تجدیدنظر در آنها؛
هـ – رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ انتخاباتی‌ در چارچوب‌ مواد قانونی‌ و آئین‌نامه‌های‌ مربوطه‌؛
و – توقف‌ یا ابطال‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از مراحل‌ انجام‌ انتخابات‌ در چارچوب‌ مواد قانونی‌ و دستورالعملهای‌ مربوطه‌ این‌ قانون‌ رأساً و یا با پیشنهاد هیأتهای‌ اجرائی‌ یا هیأتهای‌ نظارت‌ حوزه‌های‌ انتخاباتی‌؛
ز – تأیید نهائی‌ حسن‌ انجام‌ انتخابات‌ هیأت‌ مدیره‌ سازمان استان و اعضای شورای‌ عالی‌ سازمان و رییس‌ کل‌
ح‌ – رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ و اعتراضات‌ کتبی‌ افراد درمورد تأیید صلاحیت‌ نامزدهای‌ عضویت‌ در هیأت‌ مدیره‌ سازمان استان و تجدیدنظر در آنها.
تبصره‌ – هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ می‌تواند طبق‌ دستورالعملی‌ که‌ تهیه‌ می کند تمام‌ یا قسمتی‌ از وظایف‌ مقرر در این‌ ماده‌ را به‌ هر یک‌ از هیأتهای‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ هیأت‌مدیره‌ سازمان استان تفویض‌ نماید.
ماده‌ ۴۴ – برگزاری‌ انتخابات‌ هیأت‌ مدیره‌ سازمان نظام رسانه‌ای ‌و اعضای شورای‌ عالی‌ سازمان و رئیس‌ کل‌ به‌ عهده‌ هیأتهای‌ اجرائی‌ انتخابات‌ مربوطه‌ بوده‌ که‌ ترکیب‌ و نحوه‌ تشکیل‌ و نحوه‌ کار آنها و کیفیت‌ و نحوه‌ برگزاری‌ انتخابات‌ مربوطه‌ طبق‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ شورای‌ عالی‌ سازمان تهیه‌ و به‌ تصویب‌ مجمع عمومی خواهد رسید.
ماده‌ ۴۵ – شرایط‌ انتخاب‌ کنندگان‌ عبارت‌ است‌ از:
الف‌ – تابعیت‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌؛
ب‌ – عضویت‌ در‌ سازمان نظام رسانه‌ای، به جز در اولین انتخابات؛
ج‌ – شاغل‌ بودن‌ در حرفه روزنامه نگاری منطقه‌ انتخاباتی‌ مورد نظر در زمان‌ انتخابات‌ به‌ تأیید سازمان استان به جز در اولین انتخابات که منوط به تأیید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است‌.
ماده‌ ۴۶- شرایط‌ انتخاب‌ شوندگان‌ هیأتهای‌ مدیره‌ سازمان‌ استان و اعضای شورای‌ عالی‌ به‌ شرح‌ زیر می‌باشد:
الف‌ – تابعیت‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌؛
ب- عضویت در سازمان نظام رسانه ای، به جز در اولین انتخابات؛
ج- حداقل ۲۵ سال سن برای هیئت مدیره سازمان استان و ۳۵ سال سن برای عضویت در شورای عالی؛
د- حداقل ۵ سال سابقه شغلی روزنامه نگاری برای هیئت مدیره استانی و ۱۰ سال برای عضویت در شورای عالی؛
هـ – عدم پیشینه محکومیت کیفری مؤثر (منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی) و عدم پیشینه محکومیت قطعی حرفه ای درجه ۴ و بالاتر تا ۳ سال پس از اجرای مجازات؛
و‌ – داشتن‌ حسن‌ شهرت‌ اجتماعی‌ و شغلی‌؛
ز – داشتن‌ حسن‌ شهرت‌ در

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

تعهد عملی‌ به‌ احکام‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌ و وفاداری‌ به‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌؛
تبصره‌ – اقلیت‌های‌ دینی‌ مصرح‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ تابع‌ احکام‌ دینی‌ و اعتقادی‌ خود می‌باشند.
زـ – دارا بودن‌ حداقل‌ سه‌ سال‌ سابقه‌ عضویت‌ در سازمان نظام‌ رسانه‌ای، بجز در اولین دوره انتخابات.
تبصره‌ – اعضاء هیأت‌ اجرائی‌ و نظارت‌ نمی‌توانند به‌ عنوان‌ انتخاب‌ شونده‌ ثبت‌نام‌ نمایند.