حقوق بین الملل محیط زیست

دانلود پایان نامه

اجرای طرحهای اشتغال زا در نوار ساحلی و جذب جوانان بیکار، موجبات کاهش صیادان غیر مجاز و از طرفی سبب دلگرمی صیادان مجاز را فراهم می نماید.
ب- پیشنهادات در خصوص قواعد منطقه ای
پیش از هر چیز کشورهای منطقه باید در خصوص تعیین هر چه سریع تر نظام حقوقی دریای خزر به دلیل محدود نشدن بحران های زیست محیطی این دریا در ظرف مکان و زمان، اقدام نمایند تا از این طریق هم مسائل زیست محیطی این دریا را سامان بخشند و هم بهانه عدم همکاری را از یکدیگر سلب نمایند.
کشورهای ساحلی می بایست در غیاب رژیم حقوقی دریای خزر، هر چه سریعتر سندی اجرایی و منطقه ای در زمینه شیلات و بهره برداری پایدار از منابع آبزی خزر و با رعایت اصول ملی و در نظر گرفتن سایر قوانین و مقررات منطقه ای و بین المللی به امضاء رساند.
عمل به اصول کلی حقوق بین الملل محیط زیست در غیاب دو اقدام مذکور مانند اصل همکاری، اطلاع رسانی و کمک در مواقع اضطراری از سوی کشورهای حاشیه دریای خزر می تواند فقدان رژیم حقوقی و سند اجرایی شیلاتی را تا حدودی جبران نماید و هم به کاهش ضایعات زیست محیطی این دریا کمک نماید. از سویی دیگر اعتقاد به اصول کلی حقوق بین الملل محیط زیست، می تواند حسن نیت دولتهای حاشیه را در توجه به مسائل زیست محیطی این دریا به اثبات برساند.
با توجه به اهمیت اقتصادی ماهیان خاویاری، بهتر است دولتهای ساحلی خزر اقدام یکدیگر و سازمان های غیردولتی فعال در حوزه حفظ نسل این ماهیان را در سطح ملی و بین المللی (مثل فائو و سایتس) مورد حمایت قرار دهند تا از این طریق، هم به حفظ و بقاء نسل این ذخایر و هم پایداری منافع اقتصادی خود کمک نمایند. همچنین در این راستا می توانند اقدام به ایجاد کمیته اضطراری در جهت حفظ این منابع بنمایند.
در قوانین ملی کشورهای ساحلی اشاره ای به اهمیت نقش سازمان های غیر دولتی در حفاظت از ذخایر و منابع این دریا نشده است، پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت موضوع و نقش روزافزون سازمان های غیر دولتی در حفاظت از محیط زیست، در قوانین ملی کشورها به این امر توجه گردد.
اجرای قاطعانه تر الزامات موجود، از جمله عمل به مفاد کنوانسیون دریای خزر و ایفای نقش فعالانه تر از سوی کشورهای حاشیه در عمل به توافقات منطقه ای تبدیل گردد.
در نهایت می توان چنین بیان نمود که مقوله محیط زیست و حفاظت از آبزیان دریای خزر نیازمند تبلور همکاری ها در سه زمینه و قالب می باشد:
اول: اقدامات انفرادی اما هماهنگ دولتها در زمینه حفاظت از منابع شیلاتی دریای خزر از طریق قانونگذاری داخلی
دوم: اقدام به حفاظت در چارچوب توافقات منطقه ای و همکاری های بین المللی
سوم: اقدام به حفاظت در قالب همکاری با نهادها و سازمانهای غیر دولتی فعال در زمینه محیط زیست و برخورداری از نظرات کارشناسانه و مشاوره ای
منابع و مآخذ

فهرست منابع و مآخذ
کردوانی، پرویز (1375)، اکوسیستم های طبیعی-عمومی، ج1، چ2، تهران، نشر قومس، ص47.
امیدپناه، پرویز (1364)، اکولوژی علم محیط زیست، چ1، جهاد دانشگاهی، اصفهان، ص2.
بهرام سلطانی، کامبیز (1371)، مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی- محیط زیست، ج6، چ1، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، ص30-29.
جی. تی، میلر (1377)، زیستن در محیط زیست، مجید مختوم، چ5، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ص 8-67.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.